ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТКА НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 54 ОТ ЗМДТ - други услуги на МДТ

ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТКА НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 54 ОТ ЗМДТ

 

Законно основание

Чл. 54 от Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ)

Определение

Данъчната декларацията за притежавано пътно превозно средство се подава пред общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика в двумесечен срок от придобиване на автомобила или при настъпване на обстоятелство, представляващо основание за ползване на данъчно облекчение или за освобождаване от данък. При придобиване на пътно превозно средство по наследство декларацията се подава в шестмесечен срок от откриване на наследството.

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган
Компетентните лица за извършване на услугата са упълномощени от кмета на Община Николаево длъжностни лица от служба „Местни приходи“.
Данъчните декларации по този закон се подават от собствениците на пътни превозни средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България. Когато пътното превозно средство принадлежи на няколко лица, декларацията се подава от единия от съсобствениците, като се вписват данните на другите собственици.

II. Необходими документи
- Декларация по чл.54 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил или декларация по чл.54 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство без лек автомобил,

- ксерокопие на документ, удостоверяващ собствеността (договор за покупко-продажба, свидетелство за регистрация, митническа декларация, друг документ за собственост)
- Aктуално ксерокопие на удостоверение за наследници (в случаи на смърт на собственик)
- Документи, удостоверяващи освобождаване или намаляване на данъчна тежест (документ за действащо катализаторно устройство, решение на ТЕЛК, удостоверяващо инвалидност над 50%)
- Квитанция за платен данък от предишен собственик,

- други документи, удостоверяващи спиране, съответно пускане в движение,

- при кражба и унищожаване на ПС - от компетентен орган, удостоверяващ съответното обстоятелство,

- удостоверение за застрахователна стойност, копие на пълномощно при необходимост.

Подават се и декларации по чл. 54, ал.1 за притежавано въздухоплавателно средство и за притежавано плавателно средство.

III. Технологичен път на административната услуга
Декларацията се подава в служба „Местни приходи“ в ЦАОГ при Община Николаево. Приема се от длъжностно лице и предава също от него на декларатора.

IV. Такси
За приемането и обработването на данъчната декларация не се изисква такса.