ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТКА НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.61Н ОТ ЗМДТ - други услуги на МДТ

ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТКА НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.61Н ОТ ЗМДТ

 

Законно основание

Чл. 61н от Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ)

Определение

Декларацията се подава на основание чл.61н от ЗМДТ от физически лица, включително еднолични търговци, извършващи дейности, доходите от които се облагат с патентен данък. Декларацията следва да се подаде в Община Николаево когато обектът, в който се извършва патентна дейност, се намира не територията на общината или където е постоянният адрес на физическото лице, включително едноличния търговец - когато дейността не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място.

Декларацията се подава в следните срокове:
- до 31 януари на годината, за която се подава декларация;
- непосредствено преди започване на дейността, когато дейността започва след 31 януари;
- за всички промени в обстоятелствата, включително при прекратяване на патентна дейност – в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелствата;
- за преминаване към облагане по общия ред – в срок до края на месеца, следващ месеца, през който са възникнали обстоятелствата по чл.61и, ал.1 и 2 от ЗМДТ.

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган
Компетентните лица за извършване на услугата са упълномощени от кмета на Община Николаево длъжностни лица от служба „Местни приходи“.

Данъчните декларации по този закон може да се подаде:
- лично или чрез упълномощено лице;
- по пощата с обратна разписка

II. Необходими документи
- Декларация по чл.61н от ЗМДТ,

- Копие от Експертно решение на ТЕЛК за инвалидност над 50%;
- Kопие от удостоверение за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камара;
- Други документи, удостоверяващи промяната на обстоятелства.

III. Технологичен път на административната услуга
Декларацията се подава в служба „Местни приходи“ в ЦАОГ при Община Николаево. Приема се от длъжностно лице и се предава също от него на декларатора.

IV. Такси
За приемането и обработването на данъчната декларация не се изисква такса.