ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТКА НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПЕРСОНАЛНИ ПЕНСИИ – 2127

ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТКА НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПЕРСОНАЛНИ ПЕНСИИ – 2127

На основание на:
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (обн., ДВ, бр. 21 от 17.03.2000 г., в сила от 1.01.2000 г.) - чл. 7, ал. 4, т. 3, във връзка с Кодекса за социално осигуряване - чл. 92

 

Необходими документи:
- Заявление до общински съвет (молба);
- Разпореждане на ТП на НОИ;
- Удостоверение от Дирекция “Социално подпомагане”;
- Служебна бележка от Aгенция по заетостта;
- Удостоверение за наследници;
- Препис – извлечение от акт за смърт;

Срок на изпълнение:
- Документите се разглеждат на първата сесия на общински съвет след депозиране на заявление (молба)
- След влизане на решението на общински съвет за даване на съгласие за влизане на предложение в МС, за отпускане на персонална пенсия, документите се изпращат в ЦУ на НОИ


Срок на валидност:
До навършване на пълнолетие на децата

 

Процедура по извършване на административната услуга:

            Компетентен да издаде решението за отпускане на персонална пенсия е Министерски съвет, но искането за получаване на такава пенсия се подава до кмета на общината, а решението за внасяне на предложение в Министерския съвет се приема на сесия на общинския съвет.
            Заявлението и приложените към него документи се подава лично или чрез упълномощено лице в Общинска администрация Николаево. Кметът на общината прави предложение до Общински съвет- Николаево, комплектовано с получените документи, което се внася за разглеждане в съответната комисия. Комисията излиза със становище и ако всички необходими документи са налични, предложението се внася за разглеждане на сесия на общинския съвет. Ако има забележки, комисията връща заявлението за отстраняването им.
            Преписката и решението на общинския съвет се изпраща на ЦУ на НОИ.
            Лицата, на които е отпусната персонална пенсия, придобиват качеството на пенсионери и съответно ползват правата, произтичащи от това обстоятелство. Персоналните пенсии се отпускат в размер на 90 на сто от размера на социалната пенсия за старост, съгласно чл. 7, ал. 5 НПОС. При смърт на пенсионера персоналната му пенсия не може да преминава в наследствена.


Такса: Няма такса

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк:

 https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/labor-and-pension/c4520748-5d2a-4eb1-a467-81ebcd85b93a