Проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Николаево - за обществени консултации

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 26, ал. 3 и 4 от същия закон, на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 17.08.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Николаево.

Предложенията могат да бъдат депозирани в срок до 17.09.2020 г., включително, на адреси

- гр. Николаево, ул. "Георги Бенковски" № 9, ет. 3, стая 8 – в деловодството на Община Николаево, стая № 8,

- гр. Николаево, ул. "Георги Бенковски" № 11 – в Центъра за административно обслужване на гражданите, стая 3,

както и на следния електронен адрес: obnikolaevo@nikolaevo.net

 

МОТИВИ

за изготвянето на проекта на

Наредба за обема на животновъдната дейност и

местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Николаево

 

Причини, налагащи приемането на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и , местата  за отглеждане на селскостопанските животни на територията на община Николаево:

Изискванията на чл. 133, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и НАРЕДБА № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, в изпълнение на който Общинските съвети определят с наредба обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни по смисъла на Закона за животновъдството на територията на съответната община.

 

Цели, които се поставят:

Проектът на наредбата цели регламентиране на допустимия брой за всеки вид селскостопански животни и птици, отглеждани в строителните граници на населените места на територията на Община Николаево, регламентиране на основни права и задължения на собствениците при отглеждането на селскостопанските животни и спазване на правилата и нормативите за устройство на територията и на санитарно-хигиенните изисквания. Целта е да се създадат условия и предпоставки за устойчиво развитие на животновъдството, хармонично развитие на животновъдството с цел опазване на околната среда и здравето на хората и животните, както и ефективно управление и контрол от страна на местната администрация и териториалните държавни органи за спазване изискванията на нормативните и поднормативните актове, уреждащи отношенията в сферата на животновъдството. Постигане публичност и прозрачност на информацията. През последните месеци зачестиха сигналите от граждани и кметове на населени места, отнасящи се до отглеждането на селскостопански животни, както и замърсяването на улиците и прилежащите площи с оборски тор. Липсата на ясна и подробна правна уредба за извършването на тази дейност в много случаи води до конфликти между частния и обществения интерес. С цел запазване на баланса между обществения и частния интерес е необходимо регламентирането на правила и изисквания, касаещи отглеждането на селскостопански животни за стопански цели и за лични нужди. Прецизирането на изискванията към лицата, които отглеждат селскостопански животни за лични и за стопански нужди цели да гарантира опазването на чистотата и хигиената на местата, където се отглеждат такива животни, и не на последно място – спокойствието на жителите на населените места.

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата наредба:

 За прилагане на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Николаево не са необходими финансови средства.

 

Очаквани резултати от прилагането, включително финансови:

С приемането на наредбата се постига обективност, прозрачност и справедливост при определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на общината. Точното и ясно регламентиране на правилата при отглеждане на животни ще спомогне за подобряване на контрола върху отглеждането на селскостопански животни, както и за предотвратяване на нерегламентирано изхвърляне на животински отпадъци и подобряване хигиенните условия в населените места на територията на общината.

 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект на нова Наредба е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя и не противоречи на актовете на Европейския съюз. Европейското законодателство е изградено върху водещите принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганата наредба.