Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 27.08.2020 г.

Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 27.08.2020 г. image

Изх. № 05-00-211/19.08.2020  г.                                        

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 67, ал. 2 от Правилника за организация и дейности на Об С Николаево

 

С В И К В А М:

 

Закрито заседание на Общински съвет-Николаево на 27.08.2020 г. /четвъртък/ от 14.00 ч. в малката зала на НЧ „Васил Левски 1923“ гр. Николаево, без участие на гости и граждани, при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

             1.Докладна записка с вх. №27-00-208/19.08.2020 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на община Николаево

Докладва: Ирена Петкова

 

                2. Докладна записка с вх. №27-00-209/19.08.2020 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на община Николаево

Докладва: Ирена Петкова

 

           3. Докладна записка с вх. №27-00-210/19.08.2020 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин

Вносител: Николай Кънев, Кмет на община Николаево

Докладва: Ирена Петкова

 

4. Докладна записка с вх. №05-00-206/18.08.2020 г. Относно: Приема Отчет за дейността на Общински съвет Николаево и неговите комисии, за периода от 06.11.2019 г. до 30.06.2020 г.

Вносител: Юсеин Юсменов, Председател Об С Николаево

Докладва: Юсеин Юсменов, Председател Об С Николаево

 

                5. Докладна записка с вх. №05-00-207/18.08.2020 г. Относно: Отмяна на Наредба №27, за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с увреждания на територията на Община Николаево

 

Вносител: Юсеин Юсменов, Председател Об С Николаево

Докладва: Захари Колев, Председател на комисия по местна нормативна уредба към Об С Николаево

 

                6. Точка „Разни“.

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ

            Председател на Общински съвет Николаево