Проект на Община Николаево осигурява помощ в дома на 25 души

Проект на Община Николаево осигурява помощ в дома на 25 души

                        

            Община Николаево е бенефициент по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”  и вече половин година реализира проект  по тази схема.

            Проект ‘Помощ в дома” стартира през месец февруари 2013 г., а от  месец март 2013 г. започна предоставянето на почасови услуги в домовете на 25 потребители.от град Николаево, с Едрево и с. Нова Махала. Двама от потребителите са деца.

            Услугите в домовете на потребителите се преоставят от Звено за услуги в домашна среда, създадено към Домашен социален патронаж - Николаево. Персоналът на Звеното се състои от 1 Сътрудник социални дейности , 4 лични асистенти, 5 социални асистенти и 3 домашни помощници.

             Продължителността на предоставянето на услуги в домовете на потребителите е 12 месеца и трябва да приключи през месец февруари 2014 г.

Стойността на проект „Помощ в дома” е 92 031,85 лв.

             Разработването на Проект „Помощ в дома” е целенасочена дейност със знак в бъдещето. Реализацията на проекта по-безспорен начин потвърждава заложената цел за осигуряване на достоен и независим  живот на възрастните хора и хората с увреждания в Община Николаево.

 

Инвестира във вашето бъдеще!

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Николаево носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме  като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане.