ПРОЕКТ НА ПЛАН – СМЕТКА НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ДЕЙНОСТ „ЧИСТОТА“ НА ТАКСА „БИТОВИ ОТПАДЪЦИ“ - за обществено обсъждане

На основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК, Община Николаево чрез настоящото публикуване в Портала за обществени консултации, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища във връзка с публикуваното предложение. Срокът за предложения и становища по проекта, публикуван за обществени консултации, е 30 дни, считано от деня, следващ датата на публикуването му.

 

  

 

 

 

Анотация

 

ПРОЕКТ НА ПЛАН – СМЕТКА

НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ДЕЙНОСТ „ЧИСТОТА“

НА ТАКСА „БИТОВИ ОТПАДЪЦИ“

 

Проектът съдържа План-сметка за размера на приходите от такса „битови отпадъци“ и  План-сметка за разходи за разходи за дейностите по събиране, извозване и обезвреждане в депа на битовите отпадъци и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване за 2024 година на Община Николаево за 2024 година на Община Николаево. План-сметката се одобрява от ОбС Николаево. 

 

 

 

 

 

Мотиви:

 

В изпълнение разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от ЗНА за публикуване в портала за обществени консултации проект на План-сметка за приходите и разходите на дейност "Чистота" на такса „битови отпадъци“ в община Николаево за 2024 г. Средствата са необходими за покриване на разходите на Община Николаево, във връзка с предоставяните услуги на населението,

за дейностите по събиране, извозване и обезвреждане в депа на битовите отпадъци и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване за 2024 година на Община Николаево.

 

 

Цели:

С изготвяне на настоящият проект на План – сметката от направените разчети, за приходи от такса „битови отпадъци“ и разходи за дейностите по събиране, извозване и обезвреждане в депа на битовите отпадъци и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване на Община Николаево има за цел да се осигурят средствата  необходими за извършваните услуги на населението в Община Николаево.

 

 

Очаквани резултати:

С приемането на настоящия проект на  План-сметка за приходите и разходите на дейност "Чистота" на такса „битови отпадъци“ в община Николаево за 2024 г., да се осигурят средства за покриване на разходите за извършваните услуги във връзка с  Такса битови отпадъци.

 

 

 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

 

Предлагания проект на  План-сметка за приходите и разходите на дейност "Чистота" на такса „битови отпадъци“ в община Николаево за 2024 г., е за да се подобри предлаганата услуга на населението. 

 

 

В изпълнение разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от ЗНА, приложено Ви изпращам за публикуване в портала за обществени консултации проект на План-сметка за приходите и разходите на дейност "Чистота" на такса „битови отпадъци“ в община Николаево за 2024 г., ведно с мотиви към него и анотация към проекта.

 **********************************************************************************

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Николаево, считано от 17.11.2023 г., чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на е-таil адрес : obnikolaevo@nikolaevo.net или в деловодството на Община Николаево, п.к. 6190, Град Николаево ул. „Георги Бенковски“, № 9, стая 8 или гр. Николаево, ул. "Георги Бенковски" № 11 – в Центъра за административно обслужване на гражданите, стая  2

 

ПРОЕКТ НА ПЛАН – СМЕТКА

 

НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ДЕЙНОСТ „ЧИСТОТА“

НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

 

Относно: Одобряване  на  План – сметка за размера на приходите от такса битови отпадъци и  План – сметка за разходи за дейностите по събиране, извозване и обезвреждане в депа на битовите отпадъци и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване за 2024 година на Община Николаево

 

 

Уважаеми дами и господа общински съветници,

 

         На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във вр. чл. 66, ал. 1, чл. 67, ал. 2, и чл. 69, ал.1 от Закона за местни данъци и такси, Общинския съвет Николаево:

 

I.1. Одобрява План-сметка за размера на приходите от такса битови отпадъци

през 2024 г.

I. 2. Одобрява План-сметка за необходимите разходи по осигуряването на съдове

за съхранение, събиране, извозване и обезвреждане в депата на битовите отпадъци и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване

за 2024 година в Община Николаево.

 

ПРИЛАГАМ: План – сметка за размера на приходите от такса битови отпадъци през 2024 г.; и за необходимите разходи по осигуряването на съдове за съхранение, събиране, извозване и обезвреждане в депата на битовите отпадъци и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване за 2024 година в Община Николаево.

 

 

П Л А Н   -  С М Е Т К А

за предстоящите приходи и разходи на дейност ”Чистота”

 в община Николаево през 2024 година

                              

Наименование

Сума

лв.

 

Приходи

206600,00

 

Преходен остатък

20000,00

1.

Приходи от жилищни имоти (физически лица)

48560,00

 

а/сметосъбиране и сметоизвозване

36918,00

 

б/обезвреждане битови отпадъци в депата

6697,00

 

в/чистота на териториите за обществено ползване

4945,00

2.

Приходи от нежилищни имоти

55827,00

 

а/сметосъбиране и сметоизвозване

42495,00

 

б/обезвреждане битови отпадъци в депата

8501,00

 

в/чистота на териториите за обществено ползване

4831,00

3.

Приходи от жилищни имоти (юридически лица)

45769,00

 

а/сметосъбиране и сметоизвозване

29759,00

 

б/обезвреждане битови отпадъци в депата

11320,00

 

в/чистота на териториите за обществено ползване

4690,00

4.

Приходи от нежилищни имоти

36444,00

 

а/сметосъбиране и сметоизвозване

23867,00

 

б/обезвреждане битови отпадъци в депата

9665,00

 

в/чистота на териториите за обществено ползване

2912,00

 

 

 

 

Разходи

206600,00

1.

Сметосъбиране и сметоизвозване

63000,00

1.1

Организирано сметосъбиране и сметоизвозване

48000,00

1.2

Съдове за битови отпадъци

15 000.00

2.

Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения

123600,00

2.1

Разходи за предадени отпадъци за обезвреждане чрез депониране

31000,00

2.2

 Отчисления по чл. 60 от ЗУО на тон депониран отпадък

      1400,00             

2.3

Отчисления по чл. 64 от ЗУО на тон депониран отпадък

  91200,00

3.

Почистване на уличните платна, площади, алеи, паркове и др.територии от населените места, предназначени за обществено ползване и нерегламентирани сметища

 

 

20 000,00

 

Съставили :

 

Дир. Дирекция ФСДМП: …………                                                       Гл. спец.: ……………...        

          / Д. Петкова /                                                                  /М. Драгнева/                                                       

                       

С уважение,

 

инж. Константин Руйчев,

Кмет на  Община Николаево

 

 

Изготвил:

Диана Петкова: ………………………….          Съгласувано с юрист: ………………………….

                                                                                                                     (адвокат Стефан Анков)