Проект на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Николаево 2021 – 2028 г. - за обществено обсъждане

ОБЯВЛЕНИЕ

С настоящото предложение и на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 26, ал. 4 от същия закон, на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, от 11.02.2021 г. до 13.03.2021 включително, да дадат своите предложения, мнения и препоръки по 

ПРОЕКТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА  ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО ЗА ПЕРИОД 2021 – 2028 г.

 на адрес: гр. Николаево, ул. „Георги Бенковски” № 9, Общинска администрация-Николаево, в Центъра за административно обслужване – Николаево, стая 2, или на e-mail:obnikolaevo@nikolaevo.net.

Проекта на програмата може да разгледате в прикачения файл.

 

М О Т И В И

към проекта на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Николаево за период 2021 – 2028 год.

1.      Причини, които налагат приемането на програмата

 

Поради изтичане периода на действащата Общинска програма за управление на  отпадъците на територията на Община Николаево за период 2017 -2020 год., приета с Решение № 201/30.11.2017 г. с  Протокол № 29  взето на заседание на Общински съвет  Николаево.

Програмата е разработена за период, който съвпада с действието на националния план за управление на отпадъците 2021-2028 г./НПУО 2021-2028 г./

2.      Целите, които се поставят в програмата

 

-          Предотвратяване образуването на отпадъци;

-          Рециклиране, повторна употреба или извличане на вторични суровини и енергия;

-          Намаляване на вредното въздействие на отпадъците в околната среда;

-          Увеличаване на количествата на рециклираните отпадъци, чрез създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за третиране на цялото количество генерирани отпадъци, което да намали риска за населението и околната среда;

-          Управление на отпадъците, което гарантира чиста околна среда;

-          Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилаган йерархията на управление на отпадъците.

3.      Финансови и други средства, необходими за прилагане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Николаево за периода 2021-2028 г.

Общински бюджет – предвиждане на собствени средства за изпълнение мерките по Програма за управление на отпадъците на територията на Община Николаево за периода 2021-2028 г.

Републикански бюджет – под формата на субсидии или национални програми свързани с управлението на отпадъците.

Европейски програми и фондове, които предлагат възможности за финансиране на програми в областта на околната среда и управление на отпадъците.

 

4.      Очаквани резултати от прилагането на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Николаево за периода 2021-2028 г.

Намаляване на генериране на отпадъци на територията на общината, увеличаване на количеството на рециклираните отпадъци и използването им за суровина.

Намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда и здравния риск на населението.

5.      Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

 

Приемането на Програмата е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.