Проект за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги - определяне на такса за поставяне на вендинг-автомат - за обществено обсъждане

 

ПРОЕКТ

за изменение и допълнение на

Наредба № 9 за определянето и администрирането на

местни такси и цени на услуги,

съгласно чл.9 от ЗМДТ

 

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 26, ал. 4 от същия закон, на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 19.01.2021 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, съгласно чл.9 от ЗМДТ. Предложенията могат да бъдат депозирани в срок до 19.02.2021 г., включително, на адреси

-          гр. Николаево, ул. "Георги Бенковски" № 9, ет. 3, стая 8 – в деловодството на Община Николаево, стая № 8

-          гр. Николаево, ул. "Георги Бенковски" № 11 – в Центъра за административно обслужване, стая 2,

както и на следния електронен адрес: obnikolaevo@nikolaevo.net   

 

МОТИВИ

към проект за изменение и допълнение на Наредба № 9

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги,

съгласно чл. 9 от ЗМДТ,

 

 Причини, налагащи изменението: Липса в Наредбата на конкретна разпоредба за стойността на таксата за разполагане на вендинг-автомати/кафе-автомати.

 Цели, които се поставят: Допълване на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, съгласно чл. 9 от ЗМДТ и привеждането й в съответствие с нуждата от фиксиране на такса за търговия от   вендинг-автомати.

Наредба № 9 на ОбС Николаево е приета на основание чл. 9 от ЗМДТ и регламентира местните такси и цени на услугите в община Николаево, включително таксите, които се заплащат с цел търговия на открито върху общински терени. Към днешна дата в наредбата няма определени цени за търговия от автомати за стоки (вендинг-автомати), което създава известно неудобство както за администрацията, така и за търговците, желаещи да ползват терен, за да поставят кафе-машина или друг автомат за храни и напитки

Вендинг-автоматите са преместваеми обекти по смисъла на ЗУТ. Те се поставят на определени места след издаване на разрешение на заинтересуваното физическо или юридическо лице, по ред определен в Наредбата на общинския съвет по чл. 56, ал. 2 от ЗУТ. Когато се поставят върху имот - общинска собственост, допълнително се изисква и схема, съгласувана от главния архитект на общината и такса. В последната година на територията на община Николаево са поставени няколко вендинг-автомати за топли и студени напитки, пакетирани хранителни продукти, сладолед и други, с одобрени от главния архитект на Община Николаево схеми за поставянето им и издадени разрешения за поставяне, но таксата за тях беше преравнена на таксата, определена за търговия със селскостопанска продукция, а именно 10,00 лв. на месец за 1 кв.м. площ. За сравнение таксите за тази дейност в съседни общини са в границите 30-50 лв. на месец за 1 кв.м. площ.  От вендинг-автоматите, включително кафе-автоматите, се генерират много отпадъци и е необходим немалък ресурс (човешки и финансов) за поддържане на чистотата на общинските терените, върху които те са поставени. Всичко това води до необходимостта от определяне на нова такса, конкретно за поставянето на вендинг-автомати върху общински терени, като бъдат съобразени всички, споменати по-горе, условия.

 

Проект

за изменение и допълнение на Наредба № 9

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги,

съгласно чл.9 от ЗМДТ

 

             §1. В раздел II „Такси за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади , улични платна , панаири и терени с друго предназначение“ се създава нов чл. 16а със следното съдържание:

„Чл. 16а. За ползване на общински терен за поставяне на вендинг-автомати за топли и студени напитки, пакетирани хранителни, сладолед и др. се събира такса, както следва:

-          за територията на гр. Николаево – 30,00 лв./кв.м. за един месец

-          за  територията на селата в община Николаево – 25,00 лв./кв.м. за един месец.“