ПРОЕКТИ на Община Николаево в готовност за кандидатстване

ПРОЕКТИ

на Община Николаево  в готовност за кандидатстване

 

 

 

 

Наименование на проекта

 

Цели

 

Статус на проекта

2.„Реконструкция на външен водопровод  Николаево - с.Едрево”  ІІ   етап

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полагане на нови тръби от ПЕВП / полиетилен с висока плътност/, които ще заменят  съществуващите корозирали стоманени тръби

През 2008 година Общинското ръководство разработи проект „Реконструкция на външен водопровод  Николаево - с.Едрево” който бе одобрен  на  първи етап и през втората  половина  на 2008 година  бяха положени  нови тръби от ПЕВП / полиетилен с висока плътност/, които замениха съществуващите корозирали стоманени тръби. Усвоени са 216 296.10 лв

Състояние на проекта в настоящия момент – изграден частично външен водопровод (Първи етап - ок.1350 м.) за които е осигурено финансиране през 2008г., усвоени са средствата в края на 2008 година. За Втори и Трети етап няма осигурено финансиране до момента.

Обектът е приоритетен, търси се подходящ източник на финансиране за довършването му.

 

3.Изграждане на ГПСОВ и канализация

В края на 2009 година, Община Николаево реализира успешно проекта си за техническа помощ сключен по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013”с Министерството на околната среда и водите .Като резултат бяха изготвени работни инвестиционни проекти за градска пречиствателна станция за отпадъчни води и разделна канализационна мрежа за битови и дъждовни води на град Николаево. С изготвената одобрена работна документация община Николаево е в готовност да  кандидатства по Оперативна програма “Околна среда” за финансиране фактическото  изграждане на проектираната инфраструктура – канализация и изграждане на градска пречиствателна станция за която има отредено място.

 

Готови работни проекти

4.Проект за подобряване на пешеходната инфраструктура в община Николаево

Предмет на заданието е проектиране на изграждане на нови тротоарни площи в населените места на общината - за местата, където няма изградени такива, както и реконструкция на съществуващи, които са амортизирани или с нарушена цялост. Обхвата на проекта следва да покрие и да даде решение за улавяне и отвеждане в подходяща посока на атмосферните води, попаднали върху пешеходната инфраструктура и разливащи се от пътните платна, посредством използването на открити и закрити отводнителни съоръжения, дренажи, дъждоотоци, съоръжения за заустване, изливане и др.

 

Готови работни проекти

5.Извършване реконструкция на водопровода на ул.„ Проф.Н.Генчев” гр. Николаево - 550 метра

 

Готови работни проекти

6.Извършване реконструкция на водопровода   на ул. „Оборище” гр.Николаево – 350 м

 

Готови работни проекти

7.Мост при КМ 0+ 971 на варианта с.Елхово

 

Готови работни проекти

8.Проект на обект „ Път ІV55022-Паничерево – Зимница – участък –с.Елхово”

 

 

 

Готови работни проекти

9.Проект за развитието на туризма

Природните дадености, културно-историческото наследство, традиции и занаяти, както и местоположението на общината благоприятстват за развитието на алтернативни туристически форми . Идеята е да се направи проучване на историческата крепост „ Асара „ в близост до гр. Николаево, на която са направени археологически разкопки от археологически екип под ръководството на Стефан Лисицов.Българският инженер-метролог Димитър Димитров отправи предизвикателство към научните среди с хипотезата си, че древната келтска столица Тиле може би се крие под руините на късноантична и средновековна крепост над старозагорския град Николаево. Той достигнал до хипотезата на базата на обширен анализ на стари европейски карти, топоними и странични сведения в изворите.

 

В проектна фаза

10.Рехабилитация на четвъртокласни общински пътища Николаево – Едрево, Николаево – Нова махала и Едрево – Елхово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкретните цели на проекта са да се подобрят и възстановят повредени и унищожени пътни настилки, да се възстановят банкетите край пътните платна, да се овладеят и отведат от пътните настилки атмосферните води, чрез изграждане на подходящи наклони на пътните платна от една страна и от друга, с изграждане на отводнителни канавки по протежение на рехабилитираните пътни участъци, което като краен ефект ще се отрази на пропускателната способност на пътната инфраструктура и на безопасността на движението и не на последно място на комфорта на пътуващите, както и на опазване на околната среда.

 

Стойност : 5 856 803,57 лева

Готови работни проекти

11.„Реконструкция/ рехабилитация на водопроводната   мрежа в село Едрево и село Нова махала, община Николаево”

 

Изграждане на качествена, съответстваща на всички стандарти в областта и незастрашаваща здравето на населението, водоснабдителна система в село Едрево и с. Нова Махала, община Николаево.

Стойност на проекта :5 805 448,35

Подаден в ДФЗ

 

 

 

 

 

 

Изготвил : Петя Гангалова – Зам-Кмет на Община Николаево