Промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация - за обществено обсъждане

Общински съвет Николаево прави предложение за промяна в правилника за организацията и дейността му. Докладната записка се предоставя на вниманието на заинтересованите граждани за обществено обсъждане. Същата е публикувана тук, по-долу, както и в секция "Общински съвет", раздел "Проекти на нормативни актове"

------------------------------------------------------

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО


Докладната записка с мотивите към нея се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 предложение второ във връзка с ал. 2 от Закона за нормативните документи и чл. 77 от Административно – процесуалния кодекс. На заинтересованите лица се предоставя 30 – дневен срок, считано от 29.10.2020 г. за предложения и становища по Докладната записка и мотивите към нея, касаещи последвали промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

         Предложенията могат да бъдат депозирани в канцеларията на Общински съвет Николаево или на е-mail: obsavet@nikolaevo.net

 

 До

Общински съвет

Община Николаево

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Юсеин Юсменов – Председател Об С Николаево

 

Относно: Промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

Мотиви:

Действащият в момента Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация окончателно влезе в сила на 30.03.2020 г.

По етични и морални съображения (сполетялата ни пандемия) общинските съветници не завишиха своите трудови възнаграждения. За Съжаление този сполетял всички ни проблем се очертава като траен и устойчив. По същото време заплатата на Председателя на Об С не е променяна вече трети мандат, а на общинските съветници-втори. При тях в годините назад като традиция се е установила една уравновиловка, като участието им в две или повече комисии не влияе върху размера на възнаграждението. На последната сесия през месец септември 2020 г. този въпрос беше повдигнат и обсъден. Това наложи нарочната за целта временна комисия да проведе свое заседание. Моментът е подходящ, тъй като параметрите на евентуално наше решение трябва да залегнат в новия бюджет на 2021 год. Новонастъпилите обстоятелства налагат промени в чл. 16, ал. 1 и чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

Водим от горното и на основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26, ал. 1 и чл. 34, ал. 2, т. 2 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет Николаево да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ

 

Старт текст:

Чл. 16, ал. 1 – „Председателят на общинския съвет получава възнаграждение за работата, която извършва, в размер на 75 % (месечно), от възнаграждението на кмета на общината.

 

Нов текст:

Чл. 16, ал. 1 - Председателят на общинския съвет получава възнаграждение за работата, която извършва, в размер на 85 % (месечно), от възнаграждението на кмета на общината.

 

Старт текст:

Чл. 20, ал. 3-„Да получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и неговите комисии в размер на 45% от средната брутна заплата в общинската администрация за съответния месец.“

 

Нов текст:

Чл. 20, ал. 3-„Да получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и неговите комисии в размер на 55% от средната брутна заплата в общинската администрация за съответния месец.“

 

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ

Председател на Об С Николаево

 

 

Изготвил: Христо Нейков

Общински съветник при Об С Николаево