Класиране на кандидатите в конкурса за длъжността главен експерт "Бюджет и човешки ресурси" в Общинска администрация Николаево

Класиране на кандидатите в конкурса за длъжността главен експерт "Бюджет и човешки ресурси" в Общинска администрация Николаево image

В изпълнение разпоредбата на чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, обявяваме класирането на кандидатите от проведения конкурс за длъжността Главен експерт „Бюджет и човешки ресурси“ в Общинска администрация Николаево:

            - на първо място е класиран кандидатът ИРЕНА ПЕНЧЕВА ПЕТКОВА


Конкурсна комисия, назначена със Заповед № РД-01-249 / 01.10.2020 г. на Кмета на Община Николаево