Промяна във въведените противоепидемични мерки на територията на Община Николаево, считано от 29.10.2020 г.

Промяна във въведените противоепидемични мерки на територията на Община Николаево, считано от 29.10.2020 г. image

Считано от 29.10.2020 г. се преустановяват присъствените учебни затятия на учениците от ПГ "Атанас Дамянов" гр. Николаево, преустановявт се и посещенията и в дискотеките и нощните клубове.

Цялата заповед на Кмета на Община Николаево може да видите по-долу. 

------------------------------------------

З А П О В Е Д № РД-01-269 

гр. Николаево, 28.10.2020 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-01-626/ 27.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването, чл. 63, ал. 9 от Закона за здравето и Решение № 673 / 25.09.2020 г. на Министерски съвет за удължаване срока на обявената с Решение № 325 / 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 / 12.06.2020 г., Решение № 418 / 25.06.2020 г., Решение № 482 / 15.07.2020 г., Решение № 525 / 30.07.2020 г. и Решение № 609 / 28.08.2020 г. на Министерски съвет

 Н А Р Е Ж Д А М: 

 I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Николаево, считано от 29.10.2020 г. до 30.11.2020 г. включително:

 1. Преустановяват се присъствените учебни занятия на учениците от ПГ „Атанас Дамянов“ гр. Николаево. Присъствените учебни занятия в училищата и детските градини на територията на Община Николаево за учениците от прогимназиален и начален етап на образование се провеждат в съответствие с изготвените от МОН и МЗ „Насоки за работа на системата за предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19“.

Груповите извънкласни дейности и занимания в присъствена форма се преустановяват, с изключение на дейностите по интереси и занималните за учениците от начален и прогимназиален етап на образование, които се организират по начин, който не допуска смесване на деца от различни паралелки.

 2. Услугите, предоставяни от Центъра за социална рехабилитация и интеграция в гр. Николаево, да се извършват при условията на т. 11 и съгласно указанията по т. II. Служителите на ЦСРИ да работят при стриктно прилагане в работните помещения на противоепидемичните мерки, описани в приложения 1, 2 и 3 от моя Заповед № РД-01-262 / 22.10.2020 г. Не се допускат на работа служители с прояви на остри заразни заболявания. Същите да ползват вид отпуск по тяхна преценка.

 3. Посещенията на граждани в Пенсионерските клубове на територията на община Николаево да става при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, съгласно моя Заповед № РД-01-262 / 22.10.2020 г., условията на т. 11 и указанията по т. II.

           

4. Колективните и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен характер за всички възрастови групи на закрито и открито се провеждат без публика.

 

5. Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения, изложби и други подобни в присъствена форма се допуска при участие на не повече от 30 човека при спазване на дистанция от 1,5 м. и задължително носене на защитни маски за лице.

 6. Културни и развлекателни мероприятия (театри, концерти, сценични прояви и други), могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет на закрито, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. и задължително поставяне на маска за лице.

 7.  Преустановяват се посещенията в дискотеки, нощни барове, нощни клубове и други подобно нощни заведения за развлечения на закрито.

 

8. Всички заведения за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо хранене, кафе-сладкарници и барове, с изключение на тези по т. 7) осигуряват физическа дистанция от 1,5 м. между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси, като не се допускат повече от 6 човека на една маса.

 

9. Всички физическа и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на граждани, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв.м.

 

10. Преустановяват се организирането на екскурзии и групови посещения на туристически обекти.

 

11. Дейностите, които не са преустановени или забранени с настоящата заповед, се провеждат при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки, въведени с  моя Заповед № РД-01-262 / 22.10.2020 г.

 

II. За разрешените с настоящата заповед дейности, министрите, съгласно функционалните си компетентности, дават указания, съгласувани с министъра на здравеопазването, които следва стриктно да се спазват и прилагат. Указанията се публикуват на интернет страницата на съответното министерство и на интернет страницата на министерството на здравеопазването.

 

III. Заповед № РД-01-265 / 26.10.2020 г. се отменя.

 

IV. Заповедта влиза в сила от 29.10.2020 г.

 

За нарушаване горецитираните забрани, нарушителите ще бъдат санкционирани, съгласно Закона.

 

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на общината Николаево, поставяне на информационните табла в Общинска администрация, в ЦАО и в кметствата в общината.

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Стайко Петков – Зам.-Кмет на Община Николаево, на кметовете на кметствата в община Николаево и на Полицейски участък – Гурково.

           

НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Кмет на Община Николаево

Файлове за изтегляне