Проучване на актуални данни за извършване на строително – монтажни работи на обект: „Зала за спорт и музикални занимания /пристройка към детска градина/ в поземлен имот с идентификатор 51648.501.558, в урегулиран поземлен имот І , кв. 11, в гр. Николаево,

Фирмите проявяващи интерес, с оглед на форсмажорните обстоятелства в страната / повишаване на цените на строителните материали, увеличаване на минималната работна заплата и осигурителните прагове /, в срок  от три работни дни да дадат експертно становище, дали са актуални стойностите на заложените в проекта СМР и ако не са, да приложат актуални такива с анализи на цените за отделните позиции.

 

            Във връзка със спазване на Закона за защита на личните данни, проекта за обект: „Зала за спорт и музикални занимания / пристройка към детска градина/  в поземлен имот с идентификатор 51648.501.558, в урегулиран поземлен имот І , кв. 11, в гр. Николаево, община Николаево” ще бъде на разположение на фирмите проявяващи интерес, в общинска администрация в часовете между 9:00 и 12:00.

 

          Приложение – Количествено стойностна сметка.

Файлове за изтегляне