Публични търгове - обява

            І. На основание Заповед № 125 / 02.07.2014г. на Кмета на Община Николаево, Община Николаево обявява публични търгове с явно наддаване, по ред както следва:

 

А/ Отстъпване право на строеж  върху следните общински имоти:

 1. Отстъпване право на строеж върху 200 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 51648.501.7, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Николаево, целият с площ 693 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м); номер по предходен план: УПИ ХII в кв. 58 по плана на гр. Николаево.Начална тръжна цена  - 1674,90 лв.

 

Б/ Продажба на следните общински имоти:

1. Поземлен имот с идентификатор № 51648.501.223 с площ 10 724 кв.м., съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри за гр. Николаево; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м); с адрес на поземления имот - гр.Николаево, п. код 6190, общ. Николаево, обл. Стара Загора, номер по предходен план: 223, кв. 51  по регулационния план на гр. Николаево – ЕКАТТЕ 51648, при съседи: 51648.501.1128; 51648.501.2301; 51648.501.2310. Начална тръжна цена за продажба на имота 55 800 лв. /28 530,08 EUR/ .

2. Поземлен имот с идентификатор 48163.501.726, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Елхово, с площ 1429 кв.м.; с трайно предназначение на територията: Урбанизирана; с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.); с адрес на ПИ с. Елхово – п. код 6174, номер по предходен план: 726 в кв. 52 по плана на с. Елхово от 1990 г., при съседи: 48163.527.835, 48163.527.295, 48163.527.530, 48163.527.528, 48163.501.1362. Начална тръжна цена за продажба на имота 5 200 лв.

3. Поземлен имот с идентификатор 48163.501.531, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Елхово, с площ 3532 кв.м.; с трайно предназначение на територията: Урбанизирана; с начин на трайно ползване: За обект комплекс за социални грижи; номер по предходен план: УПИ ІV-531  в кв. 40  по плана на с. Елхово от 1990 г.; при съседи: 48163.501.937, 48163.501.532, 48163.501.1369, 48163.117.1356; ведно с построената в имота сграда с идентификатор 48163.501.531.1 - 2 ет. полумасивна жил.сграда .Начална тръжна цена за продажба на имота 9 300 лв.

4. Поземлен имот с идентификатор 48163.501.41, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Елхово, с площ 1008 кв.м.; с трайно предназначение на територията: Урбанизирана; с начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс; с адрес на ПИ с. Елхово – п. код 6174, ул. „Зора”; номер по предходен план: УПИ VIIІ в кв. 95  по плана на с. Елхово от 1990 г., при съседи: 48163.501.933, 48163.501.1313, 48163.501.960, 48163.117.164; ведно с построената в имота сграда с идентификатор 48163.501.41.1 - полумасивна сграда на 1 етаж със застроена площ 205 кв.м., с предназначение – друг вид обществена сграда и ведно с движимите вещи (2 бр. цистерни за вода). Начална тръжна цена за продажба на имота 5 150 лв.

5. Поземлен имот с идентификатор 51888.22.78 с площ 1,007 дка.Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: III (трета).  Номер по предходен план: 022078 в землището на с. Нова махала, общ. Николаево, м.” Между селата”. Начална тръжна цена за продажба на имота 695,00 лв.

6. Поземлен имот с идентификатор 51888.22.515 с площ 0,818 дка.Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: III (трета).  Номер по предходен план: 022515  в землището на с. Нова махала, общ. Николаево, м.” Между селата”. Начална тръжна цена за продажба на имота 565,00 лв.

7. Поземлен имот с идентификатор 51888.48.724  с площ 3,620 дка.Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя. Категория на земята: X (десета).  Номер по предходен план: 000724 в землището на с. Нова махала, общ. Николаево, местност „Ючдерлик”. Начална тръжна цена за продажба на имота 752,00 лв.

8. Поземлен имот с идентификатор 51888.48.726 с площ 3,972 дка.Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя. Категория на земята: X (десета).  Номер по предходен план: 000726  в землището на с. Нова махала, общ. Николаево, м.”Ючдерлика”.Начална тръжна цена за продажба на имота 825,00 лв.

9. Поземлен имот с идентификатор 51888.48.728 с площ 0,732 дка.Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя. Категория на земята: X (десета). 

Номер по предходен план: 000728  в землището на с. Нова махала, общ. Николаево, м.”Ючдерлика”. Начална тръжна цена за продажба на имота 172,00 лв.

10. Поземлен имот с идентификатор 51888.48.730 с площ 3,240 дка.Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя. Категория на земята: X (десета). 

Номер по предходен план: 000730 в землището на с. Нова махала, общ. Николаево.м.”Ючдерлика”.Начална тръжна цена за продажба на имота 683,00 лв.

11. Поземлен имот с идентификатор 51888.48.732 с площ 1,995 дка.Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя. Категория на земята: X (десета).  Номер по предходен план: 000732 в землището на с. Нова махала, общ. Николаево, местност „Ючдерлик”.  Начална тръжна цена за продажба на имота 410,00 лв.

12. Поземлен имот с идентификатор 51888.48.734 с площ 4,829 дка. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя. Категория на земята: X (десета).  Номер по предходен план: 000734 в землището на с. Нова махала, общ. Николаево, местност „Ючдерлик”.  Начална тръжна цена за продажба на имота 1003,00 лв.

13. Поземлен имот с идентификатор 51888.48.735 с площ 2,003 дка.Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя. Категория на земята: X (десета).  Номер по предходен план: 000735 в землището на с. Нова махала, общ. Николаево, местност „Ючдерлик”.  Начална тръжна цена за продажба на имота 411,00 лв.  

14. Поземлен имот с идентификатор 51888.48.736 с площ 1,016 дка.Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя. Категория на земята: X (десета). 

Номер по предходен план: 000736 в землището на с. Нова махала, общ. Николаево, местност „Ючдерлик”.  Начална тръжна цена за продажба на имота 209,00 лв.

15. Поземлен имот с идентификатор 51888.48.743 с площ 1,366 дка.Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя. Категория на земята: X (десета).  Номер по предходен план: 000743 в землището на с. Нова махала, общ. Николаево, местност „Ючдерлик”.  Начална тръжна цена за продажба на имота 280,00 лв.

16. Поземлен имот с идентификатор 51888.48.758 с площ 2,731 дка.Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя. Категория на земята: X (десета).  Номер по предходен план: 000758 в землището на с. Нова махала, общ. Николаево, местност „Ючдерлик”.  Начална тръжна цена за продажба на имота 560,00 лв.

17. Поземлен имот с идентификатор 51888.48.761 с площ 1,353 дка.Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя. Категория на земята: X (десета).  Номер по предходен план: 000761 в землището на с. Нова махала, общ. Николаево, местност „Ючдерлик”.  Начална тръжна цена за продажба на имота 278,00 лв.

 

В/ Отдаване под наем на следния общински имот:

1. Поземлен имот с идентификатор 51888.58.9 с площ 1,500 дка.Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: III (трета).  Номер по предходен план: 058009 в землището на с. Нова махала, общ. Николаево, местност „Под село”. Начална тръжна цена 22,50 лв. - годишна наемна цена за имота.

2. Поземлен имот с идентификатор 51888.58.10 с площ 4,398 дка. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: III (трета).  Номер по предходен план: 058010 в землището на с. Нова махала, общ. Николаево, местност „Под село”. Начална тръжна цена 65,97 лв. - годишна наемна цена за имота.

3. Поземлен имот с идентификатор 51888.58.13 с площ 592 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: III (трета).  Номер по предходен план: 058013 в землището на с. Нова махала, общ. Николаево, местност „Под село”. Начална тръжна цена 8,88 лв. - годишна наемна цена за имота.

4. Поземлен имот с идентификатор 51888.79.30 с площ 8,313 дка.Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: V (пета).  Номер по предходен план: 079030 в землището на с. Нова махала, общ. Николаево, местност „Крива круша”. Начална тръжна цена 99,76 лв. - годишна наемна цена за имота.

 

Г/ Отдаване под аренда на следните общински имоти:

1. Поземлен имот с идентификатор 51648.36.198 с площ 23,283 дка. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Етерично-маслодайна култура. Категория на земята III (трета).  Номер по предходен план: 001198 в землището на гр. Николаево. Начална тръжна цена 349,25 лв. - годишна арендна цена за имота.

2. Поземлен имот с идентификатор 51888.49.11 с площ 4,238 дка.Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Етерично-маслодайна култура.Категория на земята: VI (шеста).  Номер по предходен план: 049011 в землището на с. Нова махала, общ. Николаево. Начална тръжна цена 63,57 лв. - годишна арендна цена за имота.

3. Поземлен имот с идентификатор 51888.49.22 с площ 13,163 дка.Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Етерично-маслодайна култура.Категория на земята: VI (шеста).  Номер по предходен план: 049022 в землището на с. Нова махала, общ. Николаево. Начална тръжна цена 197,45 лв. - годишна арендна цена за имота.

4. Поземлен имот с идентификатор 48163.332.506 с площ 1,936 дка.Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя. Категория на земята: X (десета).  Номер по предходен план: 001506  в землището на с. Елхово, общ. Николаево. Начална тръжна цена 17,42 лв.- годишна арендна цена за имота.

5. Поземлен имот с идентификатор 48163.332.507 с площ 6,536 дка.Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя. Категория на земята: X (десета).  Номер по предходен план: 001507 в землището на с. Елхово, общ. Николаево. Начална тръжна цена 58,82 лв. - годишна арендна цена за имота.

6. Поземлен имот с идентификатор 48163.332.532 с площ 5,801 дка.Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя. Категория на земята: V (пета).  Номер по предходен план: 001532 в землището на с. Елхово, общ. Николаево. Начална тръжна цена 69,61 лв. - годишна арендна цена за имота.

7. Поземлен имот с идентификатор 48163.198.565 с площ 1,913 дка.Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя. Категория на земята: VIII (осма).  Номер по предходен план: 001565 в землището на с. Елхово, общ. Николаево. Начална тръжна цена 17,22 лв.- годишна арендна цена за имота.

        

II. Търговете ще се проведат на 11.08.2014 г., както следва:

 • търгът по раздел І-А, точка  1 – 09:00 часа
 • търгът по раздел І-Б, точка   1 – 09:15 часа
 • търгът по раздел І-Б, точка   2 – 09:.30 часа
 • търгът по раздел І-Б, точка   3 – 09: 45 часа
 • търгът по раздел І-Б, точка   4 – 10: 00 часа
 • търгът по раздел І-Б, точка   5 – 10: 15 часа
 • търгът по раздел І-Б, точка   6 – 10: 30 часа
 • търгът по раздел І-Б, точка   7 – 10: 45 часа
 • търгът по раздел І-Б, точка   8 – 11: 00 часа
 • търгът по раздел І-Б, точка   9 – 11: 15 часа
 • търгът по раздел І-Б, точка   10 – 11: 30 часа
 • търгът по раздел І-Б, точка   11 – 11: 45 часа
 • търгът по раздел І-Б, точка   12 – 12: 00 часа
 • търгът по раздел І-Б, точка   13 – 12: 15 часа
 • търгът по раздел І-Б, точка   14 – 12: 30 часа
 • търгът по раздел І-Б, точка   15 – 12: 45 часа
 • търгът по раздел І-Б, точка   16 – 13: 00 часа
 • търгът по раздел І-Б, точка   17 – 13: 15 часа
 • търгът по раздел І-В, точка   1 – 13: 30 часа
 • търгът по раздел І-В, точка   2 – 13: 45 часа
 • търгът по раздел І-В, точка   3 – 14: 00 часа
 • търгът по раздел І-В, точка   4 – 14: 15 часа
 • търгът по раздел І-Г, точка   1 – 14: 30 часа
 • търгът по раздел І-Г, точка   2 – 14: 45 часа
 • търгът по раздел І-Г, точка   3 – 15: 00 часа
 • търгът по раздел І-Г, точка   4 – 15: 15 часа
 • търгът по раздел І-Г, точка   5 – 15: 30 часа
 • търгът по раздел І-Г, точка   6 – 15: 45 часа
 • търгът по раздел І-Г, точка   7 – 16: 00 часа

 

в сградата на Общинска администрация Николаево, гр. Николаево, обл. Стара Загора, ул. „Георги Бенковски” № 9, ІІ-ри етаж, Заседателна зала.

 

III. Депозит за участие във всеки един от търговете – 10 % от обявената начална тръжна цена, се внася в касата на Община Николаево в срок до 08.08.2014 г.

 

IV. Тръжни документи се закупуват в срок 08.08.2014 г., в стая № 1 в сградата на Общинска администрация Николаево всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа, срещу заплащане на невъзстановими 30,00 лв., внесени в касата на Община Николаево или по сметка BIC – UNCRBGSF – Уникредит Булбанк АД, клон Казанлък; IBAN – BG18 UNCR 9660 8484 1132 13, код за вид плащане – 44 70 00.

 

V. Оглед на имотите – всеки работен ден от 8.00 до 13.00 часа срещу документ за платена тръжна документация. 

 

VI. Заявленията за участие в търговете се подават в стая № 1 в сградата на Общинска администрация Николаево, запечатани в непрозрачен плик, като краен срок за подаването им е 08.08.2014 г., 17.00 часа.

 

            За справки: служба „Общинска собственост“ при Общинска администрация гр. Николаево, стая 1, тел. 04330 / 20-40