Публично обсъждане на Отчет на бюджет 2022 г. на Община Николаево

Изх. № 05-00-179 / 07.09.2023 г.

 

 

 

ПОКАНА

за публично обсъждане на Отчет на бюджет 2022 г. на Община Николаево

 

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 26, ал.2 от Наредба № 10 за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и Управление на общинския дълг, Председателят на Об С Николаево

 

КАНИ

 

Всички граждани на Общината, ръководители на звена от бюджетната сфера, ръководители на фирми, представители на неправителствени организации от местната общност и медиите на 19.09.2023 г. от 14,00 ч. в малката зала на НЧ “Васил Левски“ гр. Николаево за обсъждане на отчет на бюджет за 2022 година.

 

Публичното обсъждане се провежда със съдействието на кмета на общината, по ред, определен в Раздел V „Обсъждане – публично обсъждане с местната общност, обсъждане с останалите заинтересовани страни“ от Наредба № 10 за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и Управление на общинския дълг на Об С Николаево.

 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ

Председател на Общински съвет Николаево