РАЗРЕШАВАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА – 2025

РАЗРЕШАВАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА – 2025

 

На основание на:
Закон за устройство на територията - чл. 150

Необходими документи:

- документ за собственост
- актуална скица
- техническо задание
- проект-предложение

Срок на изпълнение:
30 дни

Срок на валидност:
До изработването на ПУП и инвестиционен проект

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦАО към общинска администрация – Николаево.
Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса за услугата в данъчна служба, след което преписката се насочва към Кмета на общината, от него – към главния архитект за становище и към Директора на дирекция „ОД и УТ”, а той към гл. специалист „Кадастър и регулация“. След запознаване с подаденото заявление Преписката постъпва при съответния служител.
На база представените документи главният архитект издава становище на основание чл. 135, ал.4, т.1 от ЗУТ.
Когато предложението за изменение засяга общинска собственост (частна и/или публична) служителят подготвя предложение от името на кмета на общината до Общински съвет – Николаево за решение за съгласие и/или за разрешаване изработване на изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КИИП), съдържащ следните съставни части: проект за ПУП/за изменение на ПУП и инвестиционен проект съгласно изискванията на чл. 21, ал. 1, т.8 и т.11 от ЗМСМА на основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ.
Кметът на общината разрешава или отказва на основание чл. 150 от ЗУТ със заповед да се изработи КПИИ въз основа на становище на главния архитект на общината - когато актът се издава от кмета на общината. Издадената заповед се съобщава на заинтересуваните лица по реда на чл. 124б.
На основание разпоредбите на чл. 124б, ал.1 от ЗУТ с разрешенията по чл. 124 и 124а се одобряват заданията по чл. 125 от ЗУТ. Разрешенията по чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ се дават в едномесечен срок от постъпване на искането за разрешение.
Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал.4 от ЗУТ Решенията и заповедите по чл. 124 и 124а не подлежат на оспорване.
На основание разпоредбите на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ решението на общинския съвет и заповедта на кмета на общината по чл.124а от ЗУТ се разгласяват с обявление, изготвено от служителя в Дирекция „И и УТ”, което се поставя на определените за това места в сградата на общината или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник.
На основание чл. 124б, ал.5 от ЗУТ отказите за издаване на разрешение за изработване на устройствен план по чл. 124а, ал. 5 се дават с мотивирано решение или заповед на компетентния орган в едномесечен срок от постъпване на искането. Отказите се съобщават по реда на Административнопроцесуалния кодекс и могат да бъдат оспорвани по реда на чл. 215.
Мотивираните предписания на кмета на общината спират прилагането на действащите устройствени планове в частите, за които се отнасят на основание чл. 135, ал. 6 от ЗУТ.
Мотивираните предписания се вписват от служителя в регистъра по чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.
Издаденото Решение на ОбС – Николаево и/или издадената Заповед на Кмета на общината се получава в дирекция „ОД и УТ” от заявителя.
 

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк:

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/investments-and-construction/ee8609a4-f301-49dc-a2c3-cbb91192c7d3