РЕГИСТЪР НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ

№ 1

 

Многопрофилна болница за активно лечение

„Професор доктор Стоян Киркович” АД

гр. Стара Загора

 

Наименование на търговското дружеството

 

 

МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД

Данни за търговската регистрация на дружеството

 

 

ЕИК 123535874

Седалище и адрес на управление

 

 

гр. Стара Загора – 6000,

ул. „Генерал Столетов” № 2

Размер на общинското участие в капитала на дружеството

 

0.26 %             -    2901 броя поименни акции,

всяка с номинална стойност 10 лв.,

или 29 010 лв.

Лица, представляващи община Николаево в органите за управление и контрол на дружеството

 

Кмет на Община Николаево