РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С ЖИВОТИНСКА ТЯГА – 2087

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С ЖИВОТИНСКА ТЯГА – 2087

На основание на:
Закон за движението по пътищата - чл. 167, ал. 2, т. 4
Наредба № 20 за регистрация, отчет  и организация на движението  на пътните превозни средства, теглени с животинска тяга на територията на община  Николаево
 

Необходими документи:
● заявление за регистрация по образец;

● документ издаден от лицата по чл. 5 ал.1 от Наредба № 20 за регистрация, отчет  и организация на движението  на пътните превозни средства, теглени с животинска тяга на територията на община Николаево, удостоверяващ техническата изправност на превозното средство;

● документ за самоличност на собственика;

● свидетелство за собственост на животното

 

Срок на действие на индивидуалния административен акт:
До промяна на обстоятелствата вписани в регистъра или спиране от движение на ППС с животинска тяга.

Срок на изпълнение: до 30 дни.


Процедура по предоставяне на административната услуга:
1. Собствениците на ППС с животинска тяга подават заявление по утвърден образец до Кмета на община Николаево в деловодството на Общинска администрация или чрез кмета /кметски наместник/ на съответното населено място.
2. Длъжностно лице от Общинска администрация – Николаево вписва данните за собственика и за ППС в регистър по образец. За всяко населено място се води отделен регистър. В регистъра се вписват всички ППС с животинска тяга, които се намират на територията на съответното населено място в община Николаево.

3. Длъжностните лица по чл. 5, ал. 1 от Наредба № 20 за регистрация, отчет  и организация на движението  на пътните превозни средства, теглени с животинска тяга на територията на община  Николаево извършват проверка за техническата изправност и ППС и неговото комплектоване: да има два жълти светлоотразителя отпред, два червени светлоотразителя отзад, а при движение през нощта и при намалена видимост – отзад вляво светещо тяло /фенер/, излъчващо бяла или жълта добре различима светлина. Светлоотразителите да са разположени симетрично от двете страни на превозното средство съгласно чл.15 от правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата. За проверката е издава документ.
4. В случай, че ППС отговаря на всички законови разпоредби, на собственика на вписаното в регистъра ППС с животинска тяга се издава регистрационен талон и се дава регистрационен номер, който се изписва върху стените на ППС. Регистрационният талон се получават лично от Общинска администрация – Николаево.

5. При промяна на обстоятелствата вписани в регистъра, собственикът подава заявление за вписване на промяната.
6. След вписване на промяната на собственика се издава нов регистрационен талон със същия номер.
7. При спиране от движение на ППС с животинска тяга регистрационния талон се връща на длъжностното лице /по т.2/ за заличаване от регистъра в едномесечен срок.
8. При изгубване или похабяване на регистрационния талон се издава нов, съгласно по-горе описания ред.
9. Кметовете по населени места водят регистър на подадените заявления на ППС с животинска тяга на лицата с адресна регистрация в съответните населени места.

Описание на резултат от услугата:
Пътното превозно средство е приведено в съответствие с изискванията на чл.167, ал.2, т.4 от Закона за движение по пътищата.

Такса: няма

 

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк:

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/transport-and-vehicles/acquisition-and-registration/c6d74f56-dcea-4106-bce9-71673f677943