РЕГИСТРИРАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА СТРОЕЖИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ВИДОВЕТЕ СТРОЕЖИ ОТ IV И V КАТЕГОРИЯ – 2062

РЕГИСТРИРАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА СТРОЕЖИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ВИДОВЕТЕ СТРОЕЖИ ОТ IV И V КАТЕГОРИЯ – 2062

 

На основание на:
Закон за устройство на територията - чл. 177, ал. 1 и ал. 3

Необходими документи:

- заявление по образец
- окончателния доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ
- договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура
- технически паспорт и сертификат за проектни енергийни характеристики и документ от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, че е изпълнено изискването по чл. 175, ал. 5 от ЗУТ. В случаите по чл. 151, ал. 1, т. 10 от ЗУТ след монтирането на инсталациите регистрирането им се извършва пред органите за технически надзор.

Срок на изпълнение: 14 дни

Срок на валидност: безсрочен

 

Процедура по предоставяне на административната услуга:
Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦАО към Общинска администрация - Николаево.

Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в данъчната служба, след което преписката се насочва към Главния архитект на Община Николаево.
Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от гл. специалист „Кадастър и регулация“ към Дирекция „ОД и УТ” в Oбщинска администрация - Николаево. След разглеждане на представените документи се издава удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от IV и V категория.
Удостоверението за въвеждане в експлоатация на строежи от IV и V категория се получава от заявителя в Дирекция „ОД и УТ”.

Техническа такса: 

1/ за строежи от ІV-та категория:

а) нов строеж с РЗП над 2000 кв.м., пътища и улици – 350,00 лв.
б) нов строеж с РЗП до 2000 кв.м., паркове и градини – 250,00

в) преустройство – 150,00 лв.

 

2/ за строежи от V-та категория:

а) производствени и обществени – 100,00 лв.

б) жилищни – 40,00 лв.

в) допълващо застрояване – 40,00 лв.

г) преустройство, основни ремонти и смяна предназначението на строежите – 60,00 лв.
 

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк:

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/investments-and-construction/aa20eafd-3dc0-479d-8081-628eb38a5ee6