Решение № 151 на ОбС Николаево от извънредно заседание, проведено на 20.10.2020 г.

Препис – извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  НИКОЛАЕВО

 

РЕШЕНИЕ

151

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 20.10.2020 г. с Протокол № 14

 

 

                   ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 119//30.06.2020 г. на Общински съвет Николаево за освобождаване и изразходване на средства по чл.64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и приемане на ново Решение относно рзходването на натрупаните средства от отчисленията по чл.64 от Закона за управление на отпадъците, в размер до 200 000.00 лв. (двеста хиляди лева), за закупуването от Община Николаево на един брой нов сметосъбиращ автомобил.

Мотиви: Със свое Решение № 119/30.06-.2020 г. Общински съвет Николаево разреши закупуването на 1 /един/ брой употребяван сметосъбиращ автомобил на стойност до 110 000 лв. /сто и десет хиляди лева/ с включен ДДС, със средства от натрупаните такива в полза на община Николаево по чл.64 от ЗУО.

            В последствие възникна възможност общината да закупи не употребяван, а нов сметосъбиращ автомобил. Постъпиха и изгодни оферти в тази връзка. Освен това натрупаните отчисления по чл.64 от ЗУО към м. декември 2020 год. се очаква да бъдат в размер на 180 000.00 лв. (сто и осемдесет хиляди лева).

Общината трябва да се възползва от предоставената възможност и да се сдобие с нова машина за сметосъбиране.

За целта следва Решение № 119/30.06.2020 г. на Общински съвет Николаево да се отмени и съобразно новите обстоятелства да се вземе ново решение.

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 2 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъците и във връзка с чл. 19, ал. 3, т.2 и т. 3 от Закона за управление на отпадъците, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

 

1.Отменя Решение № 119, взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.06.2020 г. с Протокол № 10.

2. Част от натрупаните средства от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците,в размер до 200 000,00 лв. (двеста хиляди лева) да бъдат използвани за закупуването от Община Николаево на един брой нов сметосъбиращ автомобил на стойност, не по-голяма от 200 000,00 лв. (двеста хиляди лева) с включен ДДС.

3. Закупеният автомобил да се използва единствено за нуждите на общинската система за управление на отпадъците.

4. Възлага на Кмета на Община Николаево да извърши всички нормативно определени действия, в изпълнение на горното решение, в т.ч. по придобиването на сметосъбиращата техника, по реда на закона.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

отсъства

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

отсъства

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

отсъства

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 10 гласа, от които „за“-10, „против” - няма, „въздържали се– няма.

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С: /П/

                                         / Юсеин Юсменов /