Решение на ОбС Николаево № 379 от заседание, проведено на 10.08.2022 г., Протокол № 41.

РЕШЕНИЕ

379

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 10.08.2022 г. с Протокол № 41

 

           

ОТНОСНО: Трансформиране от целевата субсидия за капиталови разходи, съгласно чл. 55 от ЗДБРБ за 2022 година, в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа и даване на съгласие, кметът на Община Николаево да направи предложение до Министъра на финансите за трансформиране на средства.

Мотиви:

С чл. 51 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година е определена целева субсидия за капиталови разходи на Община Николаево в размер на 326 800 лева. От тях за ремонти на общински пътища и улична мрежа са заложени 106 800 лева. С така утвърдените средства няма възможност да бъдат извършени всички дейности, необходими за основен ремонт. Имаме възможност да бъде направено частично възстановяване на компрометираните участъци на пътната настилка, което се тълкува като текущ ремонт. В бюджета за 2022 година не сме предвидили допълнителни средства за текущи ремонти на тези участъци /общински пътища и улични мрежи, в размер на 106 800 лева/. Съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗДБРБ за 2022 година, целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 51 може да бъде трансформирана в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост по механизъм, определен с постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г. Съгласно чл. 55, ал. 2 от ЗДБРБ за 2022 година, в рамките на бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет произтичащите от ал. 1 промени се извършват от министъра на финансите по предложение на кмета на общината въз основа на решение на общинския съвет.

Министърът на финансите по предложение на кмета на общината може да трансформира целева субсидия за капиталови разходи, определена в чл. 51 от ЗДБРБ за 2022 година. Необходимо е трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходите на общината, за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа за осигуряване на безопасността на преминаващите моторни превозни средства. Неотложен ремонт е необходим в различни 2 участъци след зимния период. Община Николаево не може да осигури средства от друг източник.

Процедурата по чл. 55 от ЗДБРБ за 2022 година включва:

1) Определяне с решение на общинския съвет на обектите за текущ ремонт, които ще се финансират със средства в размер на 106 800 лева, от трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи.

2) Предложение по чл. 55 от ЗДБРБ за 2022 година до Министъра на финансите да бъде извършена трансформация на целева субсидия за капиталови разходи, в размер на 106 800 лева за финансиране на текущи ремонти на общинска пътна мрежа, което предложение да се направи въз основа на решението на общинския съвет.

Съгласно Приложение № 14 „Справка по чл. 55 от ЗДБРБ за 2022 г. за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи“, явяващо се неразделна част от настоящата докладна записка.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 55, ал. 2 във вр. с ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

Възлага на Кмета на Община Николаево да направи предложение до Министъра на финансите, за трансформиране на средства в размер на 106 800 лева от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 51 от ЗДБРБ за 2022 година, в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа за осигуряване на безопасността на преминаващите моторни превозни средства, с които средства да се финансират неотложни ремонти на общински пътища и на улична мрежа, съгласно Приложение № 14 „Справка по чл. 55 от ЗДБРБ за 2022 г. за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи“, явяващо се неразделна част от Решението.

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против –  няма, въздържали се – няма.

 

 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево