Решения на ОбС Николаево №№ 118-124 от заседание, проведено на 30.06.2020 г., Протокол № 10.

Препис-извлечения от Решения на Общинсски съвет Николаево, взети на заседание по протокол № 10, проведено на 30.06.2020 г.

---------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

118

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.06.2020 г. с Протокол № 10

 

ОТНОСНО: Актуализация на Разчета за Капиталови разходи за 2020 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 , във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 20, ал. 4 от Наредбата за Общинския бюджет, Общински съвет-Николаево

Р Е Ш И:

 

Общински съвет Николаево приема актуализацията на Разчет на Капиталовите разходи през 2020 година. /Приложение № 10 и Приложение № 11/.

 Общински съвет гласува поименно с 12 гласа, от които 12 „за, „против” - няма, „въздържали се– няма

    ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С: /П/

                                         / Юсеин Юсменов /

 

 

 

РЕШЕНИЕ

119

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.06.2020 г. с Протокол № 10

 

ОТНОСНО: Освобождаване и изразходване на средства по чл.64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).


           На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 2 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъците и във връзка с чл. 19, ал. 3, т. 3 от Закона за управление на отпадъците, Общински съвет-Николаево

 Р Е Ш И:

1.Част от натрупаните средства от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците,в размер до 110 000,00 лв. (сто и десет хиляди лева) да бъдат използвани за закупуването от Община Николаево на един брой употребяван сметосъбиращ автомобил на стойност не по-голяма от 110 000,00 лв. (сто и десет хиляди лева) с включен ДДС.

 2. Възлага на Кмета на Община Николаево да извърши всички нормативно определени действия, в изпълнение на горното решение, в т.ч. по придобиването на сметосъбиращата техника, по реда на закона.

  Общински съвет гласува поименно с 12 гласа, от които 12 „за, „против” - няма, „въздържали се– няма

   ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С: /П/

                                         / Юсеин Юсменов /

 

 

РЕШЕНИЕ

120

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.06.2020 г. с Протокол № 10

 

                ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево 

Р Е Ш И:

 1.Общински съвет отпуска еднократна помощ на Пенка Цххххха Иванова в размер на сумата от 300 /триста/ лв.

 Общински съвет гласува поименно с 12 гласа, от които 7 „за, „против” - 4, „въздържали се– 1

    ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С: /П/

                                         / Юсеин Юсменов /

 

 

РЕШЕНИЕ

121

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.06.2020 г. с Протокол № 10

 

ОТНОСНО: Постъпило предложение от Венина ххххххх Цонкова, директор на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Николаево за отпускане на еднократна помощ на Стефан ххххххх Красимиров.

 На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

Р Е Ш И:

1.      Общински съвет не отпуска еднократна помощ на Стефан хххххх Красимиров, по така направеното предложение.

 

Общински съвет гласува поименно с 12 гласа, от които 6 „за, „против” - 4, „въздържали се– 2

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С: /П/

                                         / Юсеин Юсменов /

 

 

 

РЕШЕНИЕ

122

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.06.2020 г. с Протокол № 10

 

ОТНОСНО: Постъпило предложение от Венина хххххх Цонкова, директор на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Николаево за отпускане на еднократна помощ на Яшар ххххххх Иванов.

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

Р Е Ш И:

1.      Общински съвет не отпуска еднократна помощ на Яшар ххххххх Иванов, по така направеното предложение.

 

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които 5 „за, „против” - 5, „въздържали се– 3

  

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С: /П/

                                         / Юсеин Юсменов /

 

 

 

РЕШЕНИЕ

123

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.06.2020 г. с Протокол № 10

 

ОТНОСНО: Утвърждаване на слята паралелка за учебната 2020/ 2021 година по чл. 69, ал. 1 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищно образование

 

На основание чл. 69, ал. 1 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищно образование – приета с ПМС № 219 от 05.09.2017 г., обн. ДВ бр. 81 от 10 октомври 2017 г., Общински съвет-Николаево

 Р Е Ш И: 

I. Утвърждава слята паралелка за учебната 2020/2021 г., по чл. 69, ал. 1 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищно образование, както следва:

1. НУ „Братя Жекови” с. Елхово

- една слята паралелка- 8 / осем / ученика, 1 клас – 2 ученика, 4 клас - 6 ученика.

ІІ. Финансирането на слятата паралелка до края на учебната 2020/2021 г. да се осъществява в рамките на делегираните бюджети за всяко училище.

 ІII. Финансирането на слети паралелки до края на учебната 2020/2021 година да се гарантира с делегираните бюджети на общинските училища с разпределение на допълнителните компоненти по формулата на общообразователните училища.

Общински съвет гласува с 13 гласа, от които 13 „за, „против” - няма, „въздържали се– няма

  

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С: /П/

                                         / Юсеин Юсменов /

 

 

РЕШЕНИЕ

124

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.06.2020 г. с Протокол № 10

 

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от Община Николаево в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по Договор № BG06RDNP001-7.004-0011–С01 / 21.05.2019г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, съфинансирана от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за Проект № BG06RDNP001-7.004-0011 с наименование: „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградите на ОДЗ „Снежанка“


На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, Наредба № 12 от 2016 година за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 и на основание Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.004-0011–С01 / 21.05.2019г., Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Упълномощава кмета на община Николаево да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 541 404,13 лв. ( петстотин четиридесет и една хиляди четиристотин и четири лева и тринадесет стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.004-0011–С01 / 21.05.2019г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, съфинансирана от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за Проект № BG06RDNP001-7.004-0011 с наименование: „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградите на ОДЗ „Снежанка“, сключен между Община Николаево и ДФ „Земеделие”.

2.         Възлага на кмета на община Николаево да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор BG06RDNP001-7.004-0011–С01 / 21.05.2019г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които 13 „за, „против” - няма, „въздържали се– няма

  

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С: /П/

                                         / Юсеин Юсменов /

-----------------------------------------

С пълния текст на Решенията  може да се запознаете в прикачените файлове по-долу.