Решения на ОбС Николаево №№ 227-240 от заседание, проведено на 27.04.2021 г., Протокол № 22

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО

 

РЕШЕНИЕ

227

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.04.2021 г. с Протокол № 22

 

 

ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето – Община Николаево за 2021 г.

 

 

Проект за Общинска програма за закрила на детето – Община Николаево за 2021 година е разработена на основание чл. 6, ал. 2, т. 1 от Правилника за прилагане на закона за закрила на детето и е в съответствие с приоритетите, заложени в Националната програма за закрила на детето.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила на детето, Общинският съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

 

1.Приема Общинска програма за закрила на детето - Община Николаево за 2021 г.

 

 

Общински съвет гласува с 10 гласа, от които „за“- 10, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ       /П/

Председател Общински съвет-Николаево


**************************************************************

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО

 

РЕШЕНИЕ

228

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.04.2021 г. с Протокол № 22

 

ОТНОСНО: Провеждане на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Стара Загора, насрочено за 11 май 2021 г.

 

Мотиви:

В деловодството на Общински съвет Николаево е постъпило писмо от Председателя на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД - Стара Загора, с № АВиК-ОС-1/08.04.2021 г., за насрочване на извънредно неприсъствено заседание на 11 май 2021 г. от 11:00 часа, поради усложнената епидемична обстановка в страната.

В писмото е посочено изискването Общинският съвет да посочи позиция и мандат на своя представител по обявените точки от дневния ред.

1.      Обсъждане и приемане на решение за съгласуване на Договор за възмездно доставяне на водни количества чрез водоснабдителна система, използвана за предоставяне на водоснабдителни услуги в различни обособени територии между „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Стара Загора от една страна като доставчик и „Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД от друга страна като ползвател.

 

2.      Други.

 

Актуалното разпределение на гласовете в Общото събрание на Асоциацията е следното:

            Държавата – 35%, Община Стара Загора – 31,23%, Община Казанлък -14,16%, Община Чирпан – 4,22%, Община Раднево – 3,92%, Община Бавел баня – 2,77%, Община Гълъбово – 2,61%, Община Мъглиж – 1,99%, Община Братя Даскалови – 1,69%, Община Гурково – 1,00%, Община Николаево – 0,85%, Община Опан – 0,58%.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал.2 от ЗМСМА, чл.10, ал. 5, т. 5 от Правилника и чл. 5, ал. 3 от Наредба №4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, във връзка с чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите и писмо № АВиК - ОС - 1/08.04.2021 г. на Председателя на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД - Стара Загора, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

І. Възлага на Кмета на Община Николаево, представител по Закона за водите, а при невъзможност той да участва общинския съвет определя Заместник-кмет "Административно и техническо обслужване" Стайко Василев Петков-представител с право да гласува по решенията, посочени в дневния ред за провеждане на извънредно неприсъствено заседание на 11 май 2021 г., от 11:00 часа на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Стара Загора, както следва:

 

по т.1 от дневния ред: На основание чл. 5, ал. 3 от Наредба №4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, във връзка с чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора съгласува Договор за възмездно доставяне на водни количества чрез водоснабдителна система, използвана за предоставяне на водоснабдителни услуги в различни обособени територии между „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-Стара Загора от една страна като доставчик и  Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД от друга страна като ползвател.

 

по т. 1 от дневния ред, да гласува – „за”:


-          по т. 2. Други, да гласува – „за”:


Общински съвет гласува с 10 гласа, от които „за“- 10, „против” - няма, „въздържали се– няма

 ЮСЕИН ЮСМЕНОВ       /П/

Председател Общински съвет-Николаево

*************************************************************

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО

 

РЕШЕНИЕ

229

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.04.2021 г. с Протокол № 22

 

ОТНОСНО: Одобряване на ПУП-ПП парцеларен план (ПУП-ПП) извън границите на урбанизираните територии и селищните образувания за линеен обект за елементи на техническата инфраструктура –с трасе обща дължина 968,37 м и Специализиран план –схема с обща дължина 9,92 м за обект :„Оптична свързаност на територията на община Николаево“

 

                Мотиви:

                В община Николаево е постъпило заявление с вх.№ 12-00-53#1/02.04.2021 г. от „Евроекспрес“ ООД с ЕИК 123685361, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Ген. Столетов“№ 143 ет.2 офис с управител Петко Михов, до кмета на община Николаево, обл. Стара Загора. Заявлението е за одобряване на ПУП-ПП-(парцеларен план) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и селищните образувания за обект: „Оптична свързаност на територията на община Николаево“.  

Проекта е разрешен за изработване с Решение № 114/28.04.2020 г. с Протокол №8 на Общински съвет Николаево, влязло в сила на 22.05.2020 г., с което решение е одобрено и Техническо задание по чл.125 ЗУТ за обхвата на парцеларния план. Изработеният проект е съгласуван и са представени писма от следните институции:

Положително становище от РИОСВ Стара Загора изх.№ КОС-01-843(1)/24.02.2020 г.; Съгласуван проект от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ гр. Пловдив с изх.№ ПУ-07-51(1) /28.08.2020 г.; Протокол за съгласуване на проект от „Електроразпределение Юг“ ЕАД №69/09.09.2020 г.; Съгласувателно писмо от „В и К“ ЕООД Стара Загора с изх.№ СП-671/24.08.2020 г.; Становище, че проекта отговаря на изискванията на ПБ съгласно Наредба № Iз-1971 за СТПНОБП от РСПБЗН Гурково с рег.№ 742700-65/30.09.2020 г.; Разрешение за специално ползване на пътищата чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона от Агенция „Пътна инфраструктура“ № РСМП-43/05.04.2021 г.; Съгласуван проект от Областно пътно управление Стара Загора на 05.04.2021 г. с изх.№ 53-00-3198/05.04.2021 г.; Съгласувателно становище № 288/10.09.2020 г. от „Ситигаз България“ ЕАД София; Заповед № 12-00-37/25.09.2020 г. от ИА на Железопътна администрация за съгласуване на проекта .

                Проекта е разгледан и приет без забележки на заседание на Общински експертен съвет с протокол от 05.04.2021 г. с Решение № 1 /05.04.2021 г.  и предлага на компетентния орган да одобри парцеларния план за обект: „Оптична свързаност на територията на община Николаево“. Съгласно чл.129 ал.1 ЗУТ подробният устройствен план се одобрява с решение на общинския съвет по доклад на кмета на общината след приемането на проекта за ПУП от експертен съвет.  

 

 

                На основание чл. 21, ал.1, т.11, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.129 ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет-Николаево

 

 

Р Е Ш И:

 

 

1.Одобрява проект за Подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП-ПП/ извън границите на урбанизираната територия и селищните образувания на линеен обект за елементи на техническата инфраструктура: „Оптична свързаност на територията на община Николаево“, с трасе обща дължина 968,37 м и обща площ на сервитута 386,53 кв.м. по КККР на гр. Николаево и Специализиран план –схема с обща дължина 9,92 м и площ на сервитута3,96 кв.м.

 

 

2.Настоящето решение да се изпрати областен управител гр. Стара Загора и за обнародване в „Държавен вестник“ в седем дневен срок от приемането му.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

отсъства

 

 

3.

Захари Колев Захариев

отсъства

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

отсъства

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 10 гласа, от които „за“- 10, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ       /П/

Председател Общински съвет-Николаево


*************************************************************

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО

РЕШЕНИЕ

230

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.04.2021 г. с Протокол № 22

 

ОТНОСНО: Одобряване на тригодишна бюджетна прогноза на община Николаево

2022-2024 г.

                Мотиви:

Съгласно Решение № 64 на Министерски съвет от 22.01.2021 г. за бюджетна процедура за 2022 г., Министерство на финансите с БЮ – 1 от 10.02.2021 година дава указания за първи етап на бюджетната процедура за 2022 година и актуализиране на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г. С тези указания стартира първият етап на бюджетна процедура за следващата година и разработване на средносрочната прогноза на бюджет 2022-2024 година с участие на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити.

Кметовете на общините разработват бюджетни прогнози в частта за местните дейности.

Бюджетната прогноза на Община Николаево е изготвена на основание чл. 67, ал.6 от Закона за публичните финанси и т.2.1.3 от решение на МС, във връзка с указания за подготовка и представянето на бюджетните прогнози за периода 2022-2024 година от Министерство на финансите и Наредба за условията за реда за съставяне на бюджетната прогноза за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Общината.

Представената на Вашето внимание бюджетна прогноза е разработена в съответствие с поставените цели на Бюджет 2021 г., а именно:

            1. Устойчиво развитие и гарантиране на финансова стабилност на общината;

2. Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа и улична мрежа в регулация;

3. Опазване на околната среда и инвестиране в пречиствателна станция за отпадъчни води, вътрешна канализационна и водопроводна мрежа:

            - подмяна на водопроводна мрежа в община Николаево;

4. Активно участие по различни европейски програми – Програма за развитие на селските райони към ДФЗ и др.

При разработване на бюджетната прогноза за 2022 година и проектобюджет 2022-2024 година се взема в предвид:

-Указанията на Министъра на финансите по чл. 67, ал. 6 и чл. 82, ал. 4 от Закона за публичните финанси;

-Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за периода 2022-2024 г.;

-Прогноза за общинския дълг и на разходите за лихви по него за периода 2022-2024 г.;

-Максималните размери на фискалните правила и ограниченията;

 

Собствени приходи – размер на местни данъци и такси и тяхната събираемост;

Разходи за местни дейности, ползватели на предоставени услуги.

-Други бюджетни, отчетни и статистически показатели на касова и начислена основа.

Планиране на собствени приходи: Приходите са планирани от съответните длъжностни лица след задълбочен анализ на постъпления от приходи от предходни години, съобразена е промяната на броя деца в детските градини и детските ясли. Приходите са съобразени и с чл. 9 от ЗМДТ и приетата от общински съвет наредба.

Трансфери: Предназначението на трансферите за местна дейност е да обезпечат една част от разходите за местна дейност. Съгласно указанието на Министерство на финансите, трансферите за местна дейност и целевата субсидия за капиталови разходи за периода 2022-2024 г. се залагат одобрените размери със Закона за държавния бюджет на РБ за 2021 година.

Разходи: Разходите са прогнозирани, като е взето под внимание въздействието на натуралните и стойностни показатели, като са изключени еднократните разходи предвидени в бюджет 2021 година. Предвидените средства за работна заплата са на база 2021 година – 650 лв., размера на осигурителните вноски също е на база 2021 г. Разходите за издръжка са заложени също на база на разходите за 2021 година. Съществува възможност за поетапно включване в прогнозата, предложения от местната общност и/или второстепенните разпоредители с бюджет, същите ще бъдат отразени при следваща актуализация.

Капиталови разходи: Прогнозата за капиталовите разходи на Община Николаево за периода 2022-2024 г. е на база бюджетните разходи предвидени за 2021 г.

Целевата субсидия за капиталови разходи за 2021 г. е в размер на 259 900 лв., не се предвижда промяна на същата /по указания на МФ/.

Разработването на средносрочната бюджетна прогноза на разходите за местните дейности е изготвена по функции и групи при уточнени натурални и стойностни показатели, в бюджета за предходната година, настъпилите до момента промени в нормативната уредба, засягащи местните дейности на Общината, приетата от Общински съвет стратегия, общинският план за развитие, фискални правила и ограничения със ЗПФ, предвиждащо съфинансиране със средствата от Европейския съюз.

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.28, ал.2 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Николаево, Общински съвет Николаево 

 

Р Е Ш И:


Одобрява бюджетна прогноза на Община Николаево за 2022-2024 година, както следва:

 

1)   Приложение № 8 – Бюджетна прогноза на Община Николаево за периода 2022-2023 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

 

2)   Приложение № 1а – Прогноза на показателите за поети ангажименти и задължения за разходи на общините за периода 2021-2022 година.

 

3)   Приложение № 6г –Прогноза за общински дълг и на разходите за лихви по него за периода 2022-2024 година.

 

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

отсъства

 

 

3.

Захари Колев Захариев

отсъства

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

отсъства

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 10 гласа, от които „за“- 10, „против” - няма, „въздържали се– няма

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ       /П/

Председател Общински съвет-Николаево


*************************************************************************************************

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО

РЕШЕНИЕ

231

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.04.2021 г. с Протокол № 22

 

ОТНОСНО: Трансформиране от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 година в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа и даване на съгласие, кметът на Община Николаево да направи предложение до Министъра на финансите за трансформиране на средства

 

               Мотиви:

С чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 година е определена целева субсидия за капиталови разходи на Община Николаево в размер на 259 900 лева. От тях за ремонти на общински пътища и улична мрежа са заложени 68 000 лева. С така утвърдените средства няма възможност да бъдат извършени всички дейности, необходими за основен ремонт. Имаме възможност да бъде направено частично възстановяване на компрометираните участъци на пътната настилка, което се тълкува като текущ ремонт. В бюджета за 2021 година не сме предвидили допълнителни средства за текущи ремонти на тези участъци /общински пътища и улични мрежи, в размер на 68 000 лева/. Съгласно чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 година, Министърът на финансите по предложение на кмета на общината може да трансформира целева субсидия за капиталови разходи, определена в чл. 50 от ЗДБРБ за 2021 година. Необходимо е трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходите на общината, за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа за осигуряване на безопасността на преминаващите моторни превозни средства. Неотложен ремонт е необходим в различни участъци след зимния период. Община Николаево не може да осигури средства от друг източник.

Процедурата по чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 година включва:

1)      Предложение по чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 година до Министъра на финансите да бъде извършена трансформация на целева субсидия за капиталови разходи, в размер на 68 000 лева за финансиране на текущи ремонти на общинска пътна мрежа.

2)      Определяне на обектите за текущ ремонт, които ще се финансират със средства от трансформираната целева субсидия за капиталови разходи.

Информацията по т. 2) е представена като Справка (образец Приложение № 14) – Справка по чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 г. за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи“.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 89 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 година, Общински съвет Николаево

 Р Е Ш И: 

Възлага на Кмета на Община Николаево да направи предложение до Министъра на финансите за трансформиране на средства в размер на 68 000 лева от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 50 от ЗДБРБ за 2021 година, в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа за осигуряване на безопасността на преминаващите моторни превозни средства, с които средства да се финансират неотложни ремонти на общински пътища и на улична мрежа, съгласно Приложение № 14 „Справка по чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 г. за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи“, явяващо се неразделна част от Решението.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

отсъства

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

отсъства

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 11 гласа, от които „за“- 11, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ       /П/

Председател Общински съвет-Николаево


**********************************************************************

РЕШЕНИЕ

232

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.04.2021 г. с Протокол № 22

 

 

                ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет дава съгласието си да се отпусне еднократна помощ на Михаил Иванов Калайджиев от с. Нова махала сумата от 120 /сто и двадесет/ лева.

 

2. Общински съвет – Николаево възлага на кмета на Община Николаево да организира и разпореди изплащането на средствата.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

отсъства

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

отсъства

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 11 гласа, от които „за“- 11, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ       /П/

Председател Общински съвет-Николаево


*****************************************************************************

РЕШЕНИЕ

233

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.04.2021 г. с Протокол № 22

 

 

                ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет дава съгласието си да се отпусне еднократна помощ на Иван Атанасов Колев от гр. Николаево сумата от 120 /сто и двадесет/ лева.

 

2. Общински съвет – Николаево възлага на кмета на Община Николаево да организира и разпореди изплащането на средствата.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

отсъства

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

отсъства

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 11 гласа, от които „за“- 11, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ       /П/

Председател Общински съвет-Николаево

******************************************************************************************************


РЕШЕНИЕ

234

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.04.2021 г. с Протокол № 22

 

 

                ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет дава съгласието си да се отпусне еднократна помощ на Неделчо Миланов Костов от с. Едрево сумата от 120 /сто и двадесет/ лева.

 

2. Общински съвет – Николаево възлага на кмета на Община Николаево да организира и разпореди изплащането на средствата.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

отсъства

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

отсъства

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 11 гласа, от които „за“- 11, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ       /П/

Председател Общински съвет-Николаево


****************************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

235

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.04.2021 г. с Протокол № 22

 

 

                ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет дава съгласието си да се отпусне еднократна помощ на Айше Смайл Бекир от гр. Николаево сумата от 120 /сто и двадесет/ лева.

 

2. Общински съвет – Николаево възлага на кмета на Община Николаево да организира и разпореди изплащането на средствата.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

отсъства

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

отсъства

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 11 гласа, от които „за“- 11, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ       /П/

Председател Общински съвет-Николаево


***************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

236

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.04.2021 г. с Протокол № 22

 

 

                ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет дава съгласието си да се отпусне еднократна помощ на Галя Михайлова Мартинова от гр. Николаево сумата от 120 /сто и двадесет/ лева.

 

2. Общински съвет – Николаево възлага на кмета на Община Николаево да организира и разпореди изплащането на средствата.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

отсъства

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

отсъства

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 11 гласа, от които „за“- 11, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ       /П/

Председател Общински съвет-Николаево


********************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

237

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.04.2021 г. с Протокол № 22

 

 

                ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет дава съгласието си да се отпусне еднократна помощ на Атанас Атанасов Колев от гр. Николаево сумата от 120 /сто и двадесет/ лева.

 

2. Общински съвет – Николаево възлага на кмета на Община Николаево да организира и разпореди изплащането на средствата.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

отсъства

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

отсъства

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 11 гласа, от които „за“- 11, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ       /П/

Председател Общински съвет-Николаево


*************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

238

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.04.2021 г. с Протокол № 22

 

 

                ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет дава съгласието си да се отпусне еднократна помощ на Данаил Асенов Стоянов от гр. Николаево сумата от 120 /сто и двадесет/ лева.

 

2. Общински съвет – Николаево възлага на кмета на Община Николаево да организира и разпореди изплащането на средствата.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

отсъства

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

отсъства

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 11 гласа, от които „за“- 11, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ       /П/

Председател Общински съвет-Николаево


*********************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

239

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.04.2021 г. с Протокол № 22

 

 

                ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет дава съгласието си да се отпусне еднократна помощ на Пенка Стефанова Митева от гр. Николаево сумата от 120 /сто и двадесет/ лева.

 

2. Общински съвет – Николаево възлага на кмета на Община Николаево да организира и разпореди изплащането на средствата.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

отсъства

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

отсъства

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 11 гласа, от които „за“- 11, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ       /П/

Председател Общински съвет-Николаево


**************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

240

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.04.2021 г. с Протокол № 22

 

 

                ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет дава съгласието си да се отпусне еднократна помощ на Тефик Смаилов Мустафов от гр. Николаево сумата от 120 /сто и двадесет/ лева.

 

2. Общински съвет – Николаево възлага на кмета на Община Николаево да организира и разпореди изплащането на средствата.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

отсъства

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

отсъства

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 11 гласа, от които „за“- 11, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ       /П/

Председател Общински съвет-Николаево