Решения на ОбС Николаево №№ 241-248 от заседание, проведено на 27.05.2021 г., Протокол № 23

РЕШЕНИЕ

241

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.05.2021 г. с Протокол № 23

 

 

ОТНОСНО: Избор на заместник-председател на Об С - Николаево.

Мотиви:

Правомощията на Об С се разпростират върху всички сфери на самоуправлението на общината, като основните параметри на тези правомощия са очертани в ЗМСМА и специализираното законодателство. До този момент сме вземали 240 Решения. И през този мандат редица наши нормативни актове са подложени на активно съдебно процесуално въздействие от различни фондации, просто съдебните процедури не секват. Ръководството на съвета изпитва сериозни затруднения за организацията на работата му в условията на пандемия.

            Общинският съвет определя самостоятелно своята вътрешно организационна структура-брой, състав, организация на работата и други. Във връзка с ограничителните епидемични мерки съществува реална възможност връзките между Об С и суверена да бъдат нарушени – нещо което ние в никакъв случай не трябва да допуснем.

            В ЗМСМА и Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация са предвидени правни възможности за подсилване ръководството на съвета.

В отговор на новите предизвикателства и потребности приемам за наложително да бъде извършен избор на заместник-председател на Об С - Николаево.

 

Водим от горното и на основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА и чл.12а, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет Николаево

Р Е Ш И:

 

1.      Избира за заместник-председател на Об С-Николаево общинския съветник – Христо Нейков Христов

 

2.              Заместник-председател на общинския съвет се избира с явно гласуване с мнозинство от повече от половината от присъстващите съветници.

3.               Заместник-председателят на общинския съвет, няма да получава възнаграждение за работата си в Общинския съвет като заместник-председател.

 

Общински съвет гласува с 11 гласа, от които „за“- 11, „против” - няма, „въздържали се– няма


ЮСЕИН ЮСМЕНОВ       /П/

Председател Общински съвет-Николаево


*************************************************************

РЕШЕНИЕ

242

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.05.2021 г. с Протокол № 23

 

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 27070.55.16 по плана на с. Едрево, общ. Николаево

 

Мотиви:

В Общинска администрация гр. Николаево е постъпила молба с вх. № 94К-00-29 / 17.05.2021 г. от Кольо Петров Мустакеров, от с. Едрево, общ. Николаево с искане за ползване под наем на земеделска земя с идентификатор 27070.55.16 по плана на с. Едрево, общ. Николаево, за срок от 10 години.

 

Поземлен имот с идентификатор 27070.55.16, с площ 2656 кв.м.; с трайно предназначение на територията: Земеделска; с начин на трайно ползване: Друг вид нива; категория на земята: VI (шеста); номер по предходен план:16 , по плана на с. Едрево, общ. Николаево. Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 528 / 26.01.2021 г.

 

Процедурата за отдаване под наем на общински поземлени имоти е чрез провеждане на търгове за отдаване под наем на земеделски земи, като с Решение № 14/29.12.2015 г. на Об С Николаево и в зависимост от категорията на земята.

 

Начин на трайно ползване

 

III – IV

категория

V – VI

категория

VII – IX

категория

Ниви / Изоставени орни земи

25,00 лв./дка

22,00 лв./дка

19,00 лв. / дка

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет-Николаево, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 2 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с Програмата за управление и разпореждане с имоти - собственост на Община Николаево за 2021 г. (раздел V-Б ,таблица 2, имот номер 77), Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1. Да се отдаде под наем, чрез публичен търг с явно наддаване, недвижим имот - земеделска земя – частна общинска собственост, актуван с Акт за частна общинска собственост № 528 / 26.01.2021 г., а именно:

Поземлен имот с идентификатор 27070.55.16, с площ 2656 кв.м.; с трайно предназначение на територията: Земеделска; с начин на трайно ползване: Друг вид нива; категория на земята: VI (шеста); номер по предходен план:16, по плана на с. Едрево, общ. Николаево. Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 528 / 26.01.2021 г., при съседи: 27070.55.15; 27070.55.141; 27070.501.516; 27070.501.326; 27070.501.325; 27070.501.332;

 

2. Определя начална тръжна цена при провеждането на търга в размер на 22,00 лв./дка. ( двадесет и два лева за декар), съгласно Решение № 14 / 29.12.2015 г. на Об С или 58,43 лв. (петдесет и осем лева и четиридесет и три стотинки), общ годишен размер на наема и срок за отдаване под наем 10 ( десет) години.

 

3. Възлага на Кмета на Община Николаево да извърши всички законови действия по провеждане на търга и да сключи Договора за наем.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

отсъства

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 12 гласа, от които „за“- 12, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ       /П/

Председател Общински съвет-Николаево


******************************************************************

РЕШЕНИЕ

243

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.05.2021 г. с Протокол № 23

 

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Николаево по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020

 

Мотиви:

Управляващият орган на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 - Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ на Министерството на труда и социалната политика, отправи покана към общините в Република България да подадат проектни предложения по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“.

Процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ се реализира по Приоритетна ос №6 „Подкрепа за преодоляване на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“, Инвестиционен приоритет №1 „Подкрепа за преодоляване на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“, и Специфична цел 1 „Подкрепа за преодоляване на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“.

Целта на процедурата е да се осигури предоставянето на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в отговор на безпрецедентните предизвикателства, свързани с COVID-19.

Допустими за финансиране са дейности в две направления:

1.      Направление 1 – дейност „Патронажна грижа“, която се изразява в:

·         Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора;

·         Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране;

·         Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция);

·         Транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на лицата.

2.      Направление 2 – дейност „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“:

·         Осигуряване на ЛПС;

·         Въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности;

·         Тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, за COVID-19;

·         Въвеждане при необходимост на мерки за разделяне/изолиране на потребителите на услугите, в т.ч. и физическо разделяне/преграждане на помещения, допълнителни плащания на персонала за положен извънреден труд, осигуряване на компютърна техника, таблети, телефонни апарати и др. Осигуряването на компютърна техника, таблети, телефони и др. електронни устройства е допустимо с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, в контекста на въведените ограничения в резултат на епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно (онлайн консултиране, скайп връзка и др.).

Всяко проектно предложение може да включва едно и/или двете основни направления дейности.

Предоставянето на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги се осъществява съобразно разработената от Министерството на здравеопазването „Методика за предоставяне на патронажни грижи по домовете на възрастни хора и хора с увреждания в рамките на процедура BG05M9OP001-2.028 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 1“ . Всяко лице от целевата група може да получава патронажна грижа до 2 часа на ден, като максималната стойност за предоставяните интегрирани здравно-социални услуги за едно лице е до 2016 лв за 12 месеца. За предоставянето на здравно-социални услуги общините могат да събират такси от потребителите в размер съгласно решение на Общински съвет.

Предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги (патронажна грижа) и дейностите за превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности, е с продължителност 12 месеца.

Неразделна част от условията за кандидатстване е Таблица с разпределението на потребителите и бюджетите по общини, където е посочен минималният брой на потребителите, както и максималният размер на безвъзмездната помощ за всяка община.

Индикативният брой потребители, определени да получават патронажна грижа в община Николаево е 10, а индикативният брой потребители на социалната услуга, държавно делегирана дейност (ЦСРИ гр. Николаево) е 20. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за Община Николаево достига до 50 915,96 лв.

Целевите групи, допустими по тази процедура са:

1.      Служители в структури на публичната администрация на национално и местно ниво, вкл. предоставящи социални и здравни услуги; служители на доставчици на социални услуги;

2.      Потребители на социални услуги, делегирани от държавата дейности;

3.      Хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица, поставени под карантина във връзка COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.

Съгласно условията за кандидатстване е необходимо към проектното предложение да се приложи Решение на Общински съвет, в което да бъде изразено съгласие за кандидатстване по процедура за БФП BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“  .

Срокът за подаване на проектни предложения е до 17:30 часа на 31.05.2021 г.

 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на Условията за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Дава съгласие Община Николаево да кандидатства с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

 

2.Възлага на Кмета да извърши всички необходими действия при кандидатстването и реализирането на проекта.

 

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

отсъства

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 12 гласа, от които „за“- 12, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ       /П/

Председател Общински съвет-Николаево

******************************************************************

РЕШЕНИЕ

244

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.05.2021 г. с Протокол № 23

 

 

                ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет дава съгласието си да се отпусне еднократна помощ на Пенка Колева Алиева от гр. Николаево сумата от 120 /сто и двадесет/ лева.

 

2. Общински съвет – Николаево възлага на кмета на Община Николаево да организира и разпореди изплащането на средствата.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

отсъства

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 12 гласа, от които „за“- 12, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ       /П/

Председател Общински съвет-Николаево

**********************************************************************

РЕШЕНИЕ

245

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.05.2021 г. с Протокол № 23

 

 

                ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет дава съгласието си да се отпусне еднократна помощ на Огнян Кирилов Мартинов от гр. Николаево сумата от 120 /сто и двадесет/ лева.

 

2. Общински съвет – Николаево възлага на кмета на Община Николаево да организира и разпореди изплащането на средствата.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

отсъства

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 12 гласа, от които „за“- 12, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ       /П/

Председател Общински съвет-Николаево

****************************************************************


РЕШЕНИЕ

246

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.05.2021 г. с Протокол № 23

 

 

                ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет дава съгласието си да се отпусне еднократна помощ на Добринка Асенова Георгиева от гр. Николаево сумата от 120 /сто и двадесет/ лева.

 

2. Общински съвет – Николаево възлага на кмета на Община Николаево да организира и разпореди изплащането на средствата.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

отсъства

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 12 гласа, от които „за“- 12, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ       /П/

Председател Общински съвет-Николаево

****************************************************************

РЕШЕНИЕ

247

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.05.2021 г. с Протокол № 23

 

 

                ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет дава съгласието си да се отпусне еднократна помощ на Анета Йорданова Вълчева от гр. Николаево сумата от 120 /сто и двадесет/ лева.

 

2. Общински съвет – Николаево възлага на кмета на Община Николаево да организира и разпореди изплащането на средствата.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

отсъства

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 12 гласа, от които „за“- 12, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ       /П/

Председател Общински съвет-Николаево

******************************************************************

РЕШЕНИЕ

248

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.05.2021 г. с Протокол № 23

 

 

                ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет дава съгласието си да се отпусне еднократна помощ на Анка Георгиева Калайджиева от гр. Николаево сумата от 120 /сто и двадесет/ лева.

 

2. Общински съвет – Николаево възлага на кмета на Община Николаево да организира и разпореди изплащането на средствата.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които „за“- 13, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ       /П/

Председател Общински съвет-Николаево