Решения на ОбС Николаево №№ 28-36 от заседание, проведено на 30.01.2024 г., и Протокол № 5

РЕШЕНИЕ

№ 28

 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.01.2024 г. с Протокол № 5

 

ОТНОСНО: Безвъзмездно целево ползване на средства от бюджета на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Николаево, за изпълнение на дейностите по проекти BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“ и BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“.

 

Мотиви:

Във връзка с постъпило писмо с Вх. № 23-00-2/ 03.01.2024 г. от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Николаево, в изпълнение на дейностите по проекти, училището към 01.01.2024 година е използвало бюджетни средства на училището в размер на 11 584,14 лв. Средствата следва да бъдат възстановени до края на първо тримесечие на 2024г. (31.03.2024 г.), от средствата, които ще се отпуснат по проектите.

Предвид получената информация от училището и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

Общински съвет Николаево одобрява безвъзмездно целево ползване на средства от бюджета на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Николаево, за изпълнение на дейностите по проекти BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“ и BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“, в размер на 11 584,14 лв., като дава съгласие сумата да бъде възстановена до 31.03.2024 г., от средствата, които ще се отпуснат по проектите.

           

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Анелия Николаева Динева

Х

 

 

2.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

3.

Иван Димитров Иванов

Х

 

 

4.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

5.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

6.

Методи Пейчев Стоянов

Х

 

 

7.

Милен Михов Попов

Х

 

 

8.

Николай Веселинов Петров

Х

 

 

9.

Петя Илиева Станева

Х

 

 

10.

Румен Белчев Илиев

Х

 

 

11.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

12.

Щилиян Велинов Велинов

Х

 

 

13.

Николай Дончев Кънев

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 13 общински съветника, от които за – 13, против – няма, въздържали се – няма

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ                                      

Председател Общински съвет-Николаево

*****************************************************

РЕШЕНИЕ

№ 29

 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.01.2024 г. с Протокол № 5

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие Община Николаево да кандидатства с предложение за изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.028 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление - Покана 2" по Инвестиция C4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление", при условията на Заповед № Е-РД-16-1/02.01.2024 г. на Заместник-министъра на енергетиката, за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост (обн., ДВ, бр. 43.от 2022 г, посл. изм. и доп., ДВ, бр. 47 от 2023 г.), по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България.“

 

Мотиви:

Енергийната ефективност е една от основните цели на Европейската политика в контекста на европейския преход към зелена икономика.

Политиката в областта на енергийната ефективност е съществен елемент от националната и европейската енергийна политики и политиката в областта на климатичните промени. Процесът на преминаване към енергетика с ниски нива на вредни емисии изисква повишаване на енергийната ефективност, увеличаване използването на енергия от възобновяеми източници в крайно енергийно потребление, подобряване на енергийното управление, развитие на енергийната инфраструктура и изграждането на вътрешния пазар, както и разработването на различни концепции и внедряване на нови технологии и услуги. В съответствие с приоритетите на ЕС, енергийната ефективност е първият приоритет в енергийната политика и е от основно значение за изпълнението на целите за периода 2020–2030 г. В този смисъл, уличното осветление е един от големите консуматори на енергия в общините, което оказва влияние на ръста на енергийното потребление през последните години. Въвеждането на системи за мониторинг и управление на системите за ВИО, освен подобрените операции за наблюдение и поддръжка на неизправности, предоставя на общинските власти нови възможности за гъвкавост при управлението на осветлението на територията на общината.

Отчитайки всичко това, в Плана за възстановяване и устойчивост на Република България е заложена инвестиционна подкрепа за енергийна ефективност на външното изкуствено осветление в българските общини.

Модернизирането и повишаването на ефективността на уличното осветление е основен етап от заложения управленски план за подобряването качеството на живот на всеки един гражданин на територията на Община Николаево.

Отчитайки всичко това в Плана за възстановяване и устойчивост на Република България е заложена инвестиционна подкрепа за енергийна ефективност на външното изкуствено осветление в българските общини. Инвестицията ще се осъществи в две отделни процедури:

         Покана 1 – процедура по директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели по реда на чл. 3, ал. 2, т. 2 от ПМС № 114/2022 г.

         Покана 2 – процедура за подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по реда на чл. 3, ал. 2, т. 1 от ПМС № 114/2022 г.

 

Целта на процедурата е реализиране на енергийни спестявания в крайното потребление на енергия, които да допринесат и ускорят постигането на националната цел за енергийна ефективност и чл. 7 от Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност, изменена с Директива ЕС 2018/2002.

 

Министерството на енергетиката отвори за кандидатстване втората процедура по Инвестиция C4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ по Националния план за възстановяване и устойчивост. Тя има за цел да повиши енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление, собственост на българските общини и да подобри условията на живот на населението.

Допустими кандидати са всички общини в Република България.

Уличното осветление е един от големите консуматори на енергия в общините, което оказва сериозно влияние на общото енергийното потребление. Предложенията за изпълнение на инвестицията по настоящата процедура следва задължително да постигат не по-малко от 30% спестяване на енергия в резултат на изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Стойността на проектните предложения не може да бъде по-малка от 100 000 лева и не може да надвишава 2 000 000 лева. Общият размер на безвъзмездното финансиране по настоящата процедура е близо 125 милиона лева, от които 20.8 милиона лева национално финансиране за невъзстановим ДДС. Срокът за подаване на предложения е 3 месеца от датата на публикуване на поканата в ИСУН 2020 (02.01.24). Срокът за изпълнение на проектите е до 15 месеца от подписването на договор. Въпроси по процедурата могат да се задават до 12.03.24 в ИСУН 2020, а в последната седмица на февруари Министерството на енергетиката предвижда да проведе информационно онлайн събитие за представителите на общините. 

Със Заповед № Е-РД-16-1/02.01.2024 г. на Заместник-министъра на енергетиката, на основание чл. 5, ал. 1 и ал. 5 от Постановление № 114 на Министерския съвет от 8 юни 2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост (обн., ДВ, бр. 43.от 2022 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 47 от 2023 г.), Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, т. 3 от Постановление № 157 на Министерския съвет от 2022 г. за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, и на техните основни функции (обн., ДВ, бр. 54 от 2022 г., поел. изм. и доп., ДВ, бр. 63 от 2023 г.), Оперативно споразумение за изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост № СПОР-47/22.05.2023 г., и предвид писмо вх. № Е-04-19-96/24.03.2023 г. от Министерството на финансите относно съгласуване на процедура BG-RRP-4.028 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление - Покана 2" по Инвестиция C4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление" и Заповед № Е-РД-16-532/06.10.2023 г. на министъра на енергетиката, предвид одобрен доклад № Е-93-00-1992/15.12.2023 г., са утвърдени Условията за кандидатстване за провеждане на процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели и Условия за изпълнение на одобрените инвестиции по процедура BG-RRP-4.028 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление - Покана 2" по Инвестиция C4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление", заедно с приложенията към тях.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 15, във вр. с чл. 59 и чл. 60, и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет-Николаево

 

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие, Община Николаево да кандидатства с предложение за изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.028 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление - Покана 2" по Инвестиция C4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление", при условията на Заповед № Е-РД-16-1/02.01.2024 г. на Заместник-министъра на енергетиката, за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост (обн., ДВ, бр. 43.от 2022 г, посл. изм. и доп., ДВ, бр. 47 от 2023 г.), по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България.

 

           

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Анелия Николаева Динева

Х

 

 

2.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

3.

Иван Димитров Иванов

Х

 

 

4.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

5.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

6.

Методи Пейчев Стоянов

Х

 

 

7.

Милен Михов Попов

Х

 

 

8.

Николай Веселинов Петров

Х

 

 

9.

Петя Илиева Станева

Х

 

 

10.

Румен Белчев Илиев

Х

 

 

11.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

12.

Щилиян Велинов Велинов

Х

 

 

13.

Николай Дончев Кънев

Х

 

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 13 общински съветника, от които за – 13, против – няма, въздържали се – няма

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ                                     

Председател Общински съвет-Николаево

*************************************************************************

РЕШЕНИЕ

№ 30

 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.01.2024 г. с Протокол № 5

 

ОТНОСНО: Одобряване на извършени разходи за командировки на Кмета на Община Николаево и Председателя на Общински съвет за четвърто тримесечие на 2023 година

 

МОТИВИ:

Съгласно чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировки в страната, разходи за командировки на Кмета на Община Николаево и на Председателя на общинския съвет се изплащат въз основа на представени разходооправдателни документи, изискващи се по тази наредба. След изтичането на всяко тримесечие се изготвя писмен отчет за получените командировъчни пари, който се одобрява от общински съвет.

За периода от 01.10.2023 г. до 31.12.2023 г. са осъществени общо четири командировки, от Кмета на Община Николаево, за които е представен съответния отчет. Изплатени са общо 100,00 лева, от които 0,00 лева за пътни разходи и 100,00 лева за дневни разходи, съгласно Наредба за командировките в страната.

За периода от 01.10.2023 г. до 31.12.2023 г. са осъществени общо две командировки, от Председателя на Общинския съвет, за които е представен съответния отчет. Изплатени са общо 107,51 лева, от които 27,51 лева за пътни разходи и 80,00 лева за дневни разходи, съгласно Наредба за командировките в страната.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

Общински съвет Николаево одобрява извършените разходи за командировки на Кмета на Община Николаево за четвърто тримесечие на 2023 г., в размер на 100,00 лева, отчетени като разход по Функция „Общи държавни служби, Местна дейност 122 „Общинска администрация“, подпараграф 10-51 „Командировки в страната“.

ü  За пътни разходи – 0,00 лева;

ü  За дневни – 100,00 лева.

Общински съвет Николаево одобрява извършените разходи за командировки на Председателя на Общинския съвет за четвърто тримесечие на 2023 г., в размер на 107,51 лева, отчетени като разход по Функция  „Общи държавни служби, Местна дейност 123 „Общински съвет“, подпараграф 10-51 „Командировки в страната“.

ü  За пътни разходи – 27,51 лева;

ü  За дневни – 80,00 лева. 

 

           

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Анелия Николаева Динева

Х

 

 

2.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

3.

Иван Димитров Иванов

Х

 

 

4.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

5.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

6.

Методи Пейчев Стоянов

Х

 

 

7.

Милен Михов Попов

Х

 

 

8.

Николай Веселинов Петров

Х

 

 

9.

Петя Илиева Станева

Х

 

 

10.

Румен Белчев Илиев

Х

 

 

11.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

12.

Щилиян Велинов Велинов

Х

 

 

13.

Николай Дончев Кънев

Х

 

 

 

 Участвали в поименно гласуване 13 общински съветника, от които за – 13, против – няма, въздържали се – няма

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ                                      

Председател Общински съвет-Николаево

*****************************************************************

РЕШЕНИЕ

№ 31

 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.01.2024 г. с Протокол № 5

 

ОТНОСНО: Отчет на кмета на общината, за състоянието, управлението и разпореждането с общинската собственост на община Николаево за 2023 г.

 

На основание чл. 21, ал.1,т.8 и т.23 и чл. 44/1/ т. 7 от ЗМСМА, във връзка с чл. 4, ал. 4 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управлението и разпореждането с общинско имущество, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

  1. Приема отчета на кмета на община Николаево, за състоянието, управлението и разпореждането с общинското имущество на община Николаево за 2023 г.

 

 

 

           

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Анелия Николаева Динева

Х

 

 

2.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

3.

Иван Димитров Иванов

Х

 

 

4.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

5.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

6.

Методи Пейчев Стоянов

Х

 

 

7.

Милен Михов Попов

Х

 

 

8.

Николай Веселинов Петров

Х

 

 

9.

Петя Илиева Станева

Х

 

 

10.

Румен Белчев Илиев

Х

 

 

11.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

12.

Щилиян Велинов Велинов

Х

 

 

13.

Николай Дончев Кънев

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 13 общински съветника, от които за – 13, против – няма, въздържали се – няма

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ                                      

Председател Общински съвет-Николаево

 ***************************************************************************

РЕШЕНИЕ

№ 32

 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.01.2024 г. с Протокол № 5

 

ОТНОСНО: Предоставяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд на Община Николаево за индивидуално и общо ползване от земеделските стопани-животновъди, през стопанската 2024/2025 година.

Мотиви:

Съгласно чл.25, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ собствеността на общините върху пасищата и мерите е публична.

Разпоредбата на чл. 24а, ал. 6, т. 4 от ЗСПЗЗ предоставя възможност общинските пасища, мери и ливади да се предоставят без търг или конкурс на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБ, за минимален срок от 5 стопански години.

Съгласно чл. 37и и чл. 37о  от ЗСПЗЗ, Общинският съвет със свое решение определя пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. Списъкът с имотите за индивидуално ползване с категории се обявява в общината и кметствата и се публикува на интернет страницата на общината в срок до 1 март. Лицата, желаещи да ползват общински мери и пасища, следва да подават заявление по образец до кмета на общината, на територията на която е регистриран животновъдния обект, в срок до 10 март, към което прилагат изискуемите документи.

Решението на общинския съвет е правно основание за целите на чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители, а именно да се даде възможност на земеделските стопани-животновъди да кандидатстват по схемите за директни плащания по ЗПЗП.

С цел да се даде възможност на земеделските стопани-животновъди да участват в кампанията по идентифициране предлагаме общинските пасища, мери и ливади да се дадат за индивидуално ползване.

Според обичайната практиката, наложила се в българския бит и селско стопанство, мерите и пасищата се ползват и от колективната териториална общност на населеното място. В малките населени места, домакинствата отглеждат по едно или няколко дребни пасищни животни за задоволяване основно на лични нужди. Удачно е мерите  и пасищата, останали извън индивидуалното разпределение, да се използват от населението безплатно, за което е необходимо Общинският съвет да вземе решение.

Размерът и местоположението на пасищата, мерите и ливадите за индивидуално и за общо ползване са посочени в Годишния план за паша за стопанската 2024/2025  година (Приложение №3).

В изпълнение на разпоредбата на чл.37о, ал. 2 от ЗСПЗЗ са определени Правилата за ползване на мерите и пасищата на територията на община Николаево, които имат за цел дългосрочното опазване на пасищата в Община Николаево, запазване на биологичното разнообразие, намаляване негативните промени от изоставяне на пасищата и използване на земите за други цели (Приложение №4).

Съгласно разпоредбата на чл. 37о, ал. 4 от ЗСПЗЗ, Общинският съвет ежегодно приема решение, с мнозинство от общия брой на съветниците, за предоставяне и актуализиране на ползването на мерите, пасищата и ливадите, което съдържа:

1.    Годишен план за паша;

2. Съгласие за предоставяне на мерите, пасищата и ливадите за общо и индивидуално ползване;

3. Задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на мерите, пасищата и ливадите.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37и, ал. 3 и чл.37о, ал. 1 и ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

               1. Определя пасищата, мерите и ливадите, предназначени за общо и индивидуално ползване по землища на територията на Община Николаево, за стопанската 2024/2025 г. съгласно Приложение №1 и Приложение №2, неразделна част от настоящото решение.

               2. Предоставят се за общо и индивидуално ползване за стопанската 2024/2025 г. имотите по т. 1 и приема Годишен план за паша за стопанската 2024/2025 г., съдържащ размера и местоположението им в землищата на населените места, съгласно Приложение №3, неразделна част от настоящото решение .

               3. Мерите, пасищата и ливадите, определени за общо ползване, да се използват безвъзмездно от жителите на населеното място, притежаващи дребни земеделски стопанства с пасищни животни или от образуваните колективни стада.

   4. Мерите, пасищата и ливадите, определени за индивидуално ползване, да се отдадат под наем при спазване условията на чл. 37и от ЗСПЗЗ и чл. 98, чл. 99 и чл. 100 от ППЗСПЗЗ, за срок от 5 (пет) стопански години, на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

5. На основание чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, да се отдадат под наем по реда на Закона за общинската собственост за срок от 1 стопанска година (стопанската 2024/2025г.), останалите свободни цели имоти - пасища, мери и ливади, определени за индивидуално ползване, чрез провеждане на публични търгове с явно наддаване, в които да бъдат допуснати до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

6. На основание чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ, останалите след провеждане на търговете по т. 5 свободни имоти - пасища, мери и ливади, да се отдадат под наем по реда на Закона за общинската собственост, за срок от 1 стопанска година (стопанската 2024/2025 г.), чрез провеждане на публични търгове с явно наддаване, на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.

7. Определя годишна наемна цена на общинските пасища, мери и ливади за индивидуално ползване през стопанската 2024/2025 г. в размер на 6 /шест/ лева на декар.

8. Приема Правила за ползване на общинските пасища, мери и ливади на територията на общината  - Приложение № 4, неразделна част от настоящото решение.

9. Определя задълженията на общината и ползвателите за поддържане на мерите, пасищата и ливадите, както следва:

 

 

 

 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО:

 

9.1. Да предостави и осигури безпрепятствено ползване на предоставените общински пасища и  мери за общо и за индивидуално ползване от земеделските стопани или техните сдружения за извеждане животните на паша;

9.2. Общинските пасища, мери и ливади се предоставят на животновъдите за директно подпомагане на земеделските стопани, базирани на площ. Сключването на договор за наем не гарантира подпомагане на земеделския производител;

9.3. Кметовете на населените места на Община Николаево се задължават да следят за изпълнението на Правилата за ползване на общинските мери, пасища и ливади от страна на ползвателите и при констатирани нарушения да уведомяват Община Николаево;

9.4. При недостиг на пасища и мери в дадено землище да предостави в съседно землище;

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ:

 

9.5. Да заплащат в срок определения наем за ползване на общинските пасища и мери;

9.6. Ползвателите се задължават да използват пасищата, мерите и ливадите  по предназначение, а именно:

- Пасищата се използват за паша на селскостопанските животни, а коситба може да се извършва като алтернатива на пашата или като метод за борба с плевели;

- Мерите се ползват само за паша на селскостопанските животни;

- Ливадите се използват за косене;

9.7. Ползвателите нямат право да променят предназначението им и да не ги разорават , както и да не ги използват за неземеделски нужди;

9.8. Да не се извършва паша нощем и без пастир, както и да не се допуска лагеруване на домашни животни в пасищата;

9.9. Да не допускат замърсяването на пасищата и мерите с битови, строителни, производствени и опасни отпадъци;

9.10. Ползвателите нямат право да преотстъпват ползваните от тях пасища и мери на трети лица;

9.11. Ползвателите нямат право да заграждат предоставените им за ползване пасища и мери, както и да изграждат в тях временни постройки, без знанието и съгласието на общината, освен в изрично разрешените случаи. Допуска се поставяне на заграждения тип „електро пастир”, но не на всички наети площи едновременно;

9.12. Да не допускат използване на общинските пасища, мери и ливади, както и местата за водопой от животни, които не са идентифицирани и на които не са извършени мерките по държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните;

9.13. Да извършват балансирано торене с минерални торове и умерено торене с оборски тор, с цел недопускане на замърсяване на повърхностни и подпочвени води;

9.14. Да не  се палят сухи треви и храсти в пасищата,  мерите и ливадите;

9.15. Да ги опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване;

9.16. Провеждането на сеч на отделно стоящи или група дървета и храсти, с цел почистване на пасищата и мерите да се извършва съгласно Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ), Закона за опазване на селскостопанското имущество (ЗОСИ)   и други нормативни актове;

9.17. Ползвателите да спазват условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, съгласно Националните стандарти, задължителни за изпълнение от всички земеделски стопани, които ще получават подпомагане по различни схеми на Общата селскостопанска политика и допълнителните национални доплащания

9.18. Ползвателите на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд организират охраната на ползваните от тях имоти, включени в договора  за наем.

 

           10. Възлага на Кмета на Община Николаево да извърши всички нормативно определени действия за изпълнение на горните решения.

 .....

(Следват приложения 1, 2, 3, 4 и 5, налични в прикачените файлове)

 

 

           

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Анелия Николаева Динева

Х

 

 

2.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

3.

Иван Димитров Иванов

Х

 

 

4.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

5.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

6.

Методи Пейчев Стоянов

Х

 

 

7.

Милен Михов Попов

Х

 

 

8.

Николай Веселинов Петров

Х

 

 

9.

Петя Илиева Станева

Х

 

 

10.

Румен Белчев Илиев

Х

 

 

11.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

12.

Щилиян Велинов Велинов

Х

 

 

13.

Николай Дончев Кънев

Х

 

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 13 общински съветника, от които за – 13, против – няма, въздържали се – няма

 

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ                                      

Председател Общински съвет-Николаево

 

************************************************************************

 РЕШЕНИЕ

№ 33

 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.01.2024 г. с Протокол № 5

 

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация през мандат 2023-2027 г.

Мотиви:

На основание чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните документи и чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс Проект на Правилника беше публикуван на официалната интернет страница на Община Николаево за обществено обсъждане. Предоставена беше възможност на всички заинтересовани лица в срок от 30 дни-до 14.01.2024 год., да направят своите предложения и становища по изготвения проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация през мандат 2023-2027 г. В нормативно установения срок, предложения и становища по проекта на Правилника не са депозирани в деловодството на ОбС Николаево.

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет Николаево

Р Е Ш И:

 

Приема Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация през мандат 2023-2027 г.

           

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Анелия Николаева Динева

Х

 

 

2.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

3.

Иван Димитров Иванов

Х

 

 

4.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

5.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

6.

Методи Пейчев Стоянов

Х

 

 

7.

Милен Михов Попов

Х

 

 

8.

Николай Веселинов Петров

Х

 

 

9.

Петя Илиева Станева

Х

 

 

10.

Румен Белчев Илиев

Х

 

 

11.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

12.

Щилиян Велинов Велинов

Х

 

 

13.

Николай Дончев Кънев

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 13 общински съветника, от които за – 13, против – няма, въздържали се – няма

 

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ                                      

Председател Общински съвет-Николаево

****************************************************************


РЕШЕНИЕ

№ 34

 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.01.2024 г. с Протокол № 5

 

ОТНОСНО: провеждане на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, град Стара Загора, насрочено за 14-ти февруари 2024 г.

 

На основание чл. 10, ал. 5, т. 6 от ПОДАВК е определена резервна дата за провеждане на заседанието – 11-ти март 2024 г., без промяна на дневния ред, за която ще бъдат валидни мандатите (решенията на общинските съвети) за първоначално обявената дата.

 

Мотиви:

Във връзка с постъпило писмо в деловодството на Общински съвет Николаево от Председателя на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, град Стара Загора, с изх. № АВиК-ОС-4-{1}/09.01.2024 г., с което ни уведомяват, че на основание чл. 198в, ал. 6 от Закона за водите, във вр. с чл. 9, ал. 1 и ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация /ПОДАВК/ (обн., ДВ, бр. 66 от 8.08.2014 г., изм. и  доп., бр. 3 от 12.01.2021 г.) е насрочено на 14-ти февруари 2024 г. извънредно неприсъствено /без видеоконферентна връзка/ заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Стара Загора.

 

Съгласно чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите, позицията и мандатът на представителя на общината за заседанията на общото събрание на асоциацията се съгласуват по ред, определен от общинския съвет. Съобразно това, общинският съвет, давайки мандат за участие в заседанието на представителя на общината, следва да съгласува и неговата позиция, като в своето решение задължително определя начина на гласуване на представителя - „за“, „против“ или „въздържал се“, по всички точки от предварително изпратения с поканата дневен ред. Гласуването от съответния общински съвет на позиция „против“ или „въздържал се“ следва да се аргументира писмено. За целта, представителят на общината представя становище за това решение, което се включва в протокола. Правилникът не предвижда гласуване по свободна преценка на представителя.

На основание чл. 14, ал. 2 ПОДАВК, е необходимо в срок до 13 февруари 2024 г. на електронната поща на асоциацията или чрез системата за електронен обмен на съобщения да изпратим мандатите (решенията на общинските съвети) на представителите на общините.

 

Мандатът е необходимо да се възложи и да се вземе решение за позицията на представителя на общината по точка единствена от проекта за дневен ред, а именно:

 

1.      Приемане на решение за сключване на Допълнително споразумение № 4 към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен между Асоциация по ВиК – Стара Загора и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора.

 

Актуалното разпределение на гласовете в Общото събрание на Асоциацията след обявяване на окончателните данни от преброяване на населението и жилищния фонд в Република България 2021 г. е следното: Държавата – 35%, Община Стара Загора – 31,98%, Община Казанлък -14,00%, Община Чирпан – 3.99%, Община Раднево – 3,64%, Община Павел баня – 2,77%, Община Гълъбово – 2,28%, Община Мъглиж – 2.06%, Община Братя Даскалови – 1,64%, Община Гурково – 1,12%, Община Николаево – 0,95%, Община Опан – 0,58%.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във вр. с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите и чл. 10, ал. 5, т. 5 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация /ПОДАВК/, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

І. Възлага на инж. Константин Руйчев Костов, Кмет на Община Николаево, мандат, по смисъла на по Закона за водите, за представител на Община Николаево в Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Стара Загора, който да гласува за вземане на решенията по дневния ред на насроченото извънредно неприсъствено /без видеоконферентна връзка/ заседание на Общото събрание на асоциацията, насрочено за провеждане на 14-ти февруари 2024 г. Същият да гласува в подкрепа – „за“ вземането на решението по т. 1 от дневния ред, а именно:

 

На основание чл. 198в, ал. 4, т. 2 и ал. 5, т. 2 от Закона за водите и чл. 18.7 б „а“ от Договора, Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора приема решение за сключване на Допълнително споразумение № 4 към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен на 29.02.2016 г. между Асоциация по ВиК – Стара Загора и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора.

С оглед така възложения му мандат, кметът на общината да предприеме всички следващи се от закона действия.

 

           

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Анелия Николаева Динева

Х

 

 

2.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

3.

Иван Димитров Иванов

Х

 

 

4.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

5.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

6.

Методи Пейчев Стоянов

Х

 

 

7.

Милен Михов Попов

Х

 

 

8.

Николай Веселинов Петров

Х

 

 

9.

Петя Илиева Станева

Х

 

 

10.

Румен Белчев Илиев

Х

 

 

11.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

12.

Щилиян Велинов Велинов

Х

 

 

13.

Николай Дончев Кънев

Х

 

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 13 общински съветника, от които за – 13, против – няма, въздържали се – няма

  

НИКОЛАЙ КЪНЕВ                                      

Председател Общински съвет-Николаево

**************************************************************************

 РЕШЕНИЕ

№ 35

 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.01.2024 г. с Протокол № 5

 

ОТНОСНО: Отчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Николаево за 2023 година

 

В изпълнение на чл. 7, ал. 2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

Приема Отчет за дейността на МКБППМН в Община Николаево за 2023 година.

 

 Участвали в гласуване 13 общински съветника, от които за – 13, против – няма, въздържали се – няма

  

НИКОЛАЙ КЪНЕВ                                      

Председател Общински съвет-Николаево

********************************************************

 

 РЕШЕНИЕ

№ 36

 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.01.2024 г. с Протокол № 5

 

ОТНОСНО: Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план- ( ПУП-ПП) извън границите на урбанизираната територия на линеен обект за елементи на техническата инфраструктура на външно електрозахранване на фотоволтаична централа в УПИ XI-240, 241 кв.10 с. Елхово, с възложител: „КЕЙ ДЖИ КАЗАНЛЪК“ ООД, с ЕИК:202993925, със седалище и адрес на управление Област Стара Загора, Община Казанлък, гр. Казанлък, п.к. 6100, ул. "Иван Вазов" № 8, вх. Б, ап. 17, представлявано от Константин Койчев Костов и Георги Панайотов Георгиев- управители.

 

Мотиви: В Общинска администрация гр. Николаево постъпи заявление с вх. № 12-00-7/22.01.2024 г. от „КЕЙ ДЖИ КАЗАНЛЪК“ООД, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 202993925, със седалище и адрес на управление Област Стара Загора, Община Казанлък, гр. Казанлък, п.к. 6100, ул. "Иван Вазов" № 8, вх. Б, ап. 17, представлявано от Константин Койчев Костов и Георги Панайотов Георгиев - управители, собственик на имот по КККР на с. Елхово, община Николаево, обл. Стара Загора: 48163.501.2030, съставляващ УПИ XI-240,241 кв.10 по рег. план на село Елхово, общ. Николаево. Собствеността е доказана с нот.акт 112 т.11 вх.рег.№3384 д.2284 от 10.06.2022 г., нот.акт 111 т.11 вх.рег.№ 3383 от 10.06.2022 г. издадени от СВ Казанлък и договор за покупка на общински имот - частна общинска собственост вписан в СВ Казанлък с акт 68 т.23 д.4779 вх. рег.№ 6770/27.10.2022 г. Заявлението е с искане за одобряване на ПУП- парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Външно ел. захранване на фотоволтаична централа за производство на ел. енергия“ в УПИ XI-240, 241 кв.10 по регулационния план на с. Елхово, община Николаево, обл. Стара Загора. Трасето на новата кабелна линия започва от ново електромерно табло, захранено от съществуващ стълб №3-3 от мрежа НН на изв. А, захранена от ПТ 3 Елхово в ПИ 48163.332.563 по КККР на с. Елхово, община Николаево (съгласно становище №4547621 от 23.01.2022 г. на „Електроразпределение Юг“ ЕАД). Предвижда се полагане на нов кабел ниско напрежение от ЕТ, през ул. „Свобода“ – ПИ 48163.501.2029, 48163.501.1314 до ПИ 48163501.2030 по КККР на с. Елхово. Общата дължина на трасето е 57,85 м като 23,14 м от тях попадат в регулационните граници на с. Елхово, а останалите 34,71 м- извън урбанизираната територия. ПП ( парцеларен план) е допуснат за изработване с решение на Общински съвет Николаево № 19, взето на заседание на 20.12.2023 г. с протокол № 4. Проекта е разгледан и приет без забележки на заседание на експертния общински съвет на 22.01.2024 г.

 Трасето на подземната кабелна линия преминава през следните имоти с идентификатори по КК на с. Елхово, община Николаево:

- ПИ с идентификатор по КККР на с. Елхово 48163.501.2030 - частна собственост на „КЕЙ ДЖИ КАЗАНЛЪК“ООД, ЕИК 202993925, за енергийно производство, урбанизирана територия, - дължина на трасето 6,71 м.

- ПИ с идентификатор по КККР на с. Елхово 48163.501.1314- за второстепенна улица, урбанизирана територия-улична регулация, общинска публична собственост – 1,81  м- дължина на трасето.

 

 - ПИ с идентификатор по КККР на с. Елхово 48163.501.2029- за второстепенна улица, урбанизирана територия-улична регулация, общинска публична собственост – 14,62 м- дължина на трасето.

 

- ПИ с идентификатор по КККР на с. Елхово 48163.332.563- пасище, земеделска територия, общинска публична собственост – 34,71 м дължина на трасето и с площ на сервивута 0,035 дка.

На основание чл. 21, ал. 2 във вр. с чл.21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 129 ал. 1, във вр. с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, Общински съвет Николаево

 

 

Р Е Ш И:

 

 

1.Одобрява проект за подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП-ПП/ извън границите на урбанизираната територия на линеен обект за елементи на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на фотоволтаична централа за производство на ел. енергия“ в УПИ XI-240, 241 кв.10 по регулационния план на с. Елхово, община Николаево. Трасето на новата кабелна линия започва от ново електромерно табло, захранено от съществуващ стълб №3-3 от мрежа НН на изв. А, захранена от ПТ 3 Елхово в ПИ 48163.332.563 по КККР на с. Елхово, община Николаево (съгласно становище №4547621 от 23.01.2022 г. на „Електроразпределение Юг“ ЕАД). Новият кабел ниско напрежение е от ЕТ в ПИ 48163.332.563, през ул. „Свобода“ – ПИ 48163.501.2029; ул. “Изток“ – ПИ 48163.501.1314 до ПИ 48163501.2030 по КККР на с. Елхово. Общата дължина на трасето е 57,85 м,  като 34,71 м от тях попадат в ПИ с идентификатор 48163.332.563 (неурбанизирана територия)   

 

2.Възлага на кмета на община Николаево да извърши всички последващи нормативно определени действия.

 

 

3.Настоящето решение да се изпрати областния управител гр. Стара Загора и за обнародване в „Държавен вестник“, в седем дневен срок от приемането му.

 

 

           

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Анелия Николаева Динева

Х

 

 

2.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

3.

Иван Димитров Иванов

Х

 

 

4.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

5.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

6.

Методи Пейчев Стоянов

Х

 

 

7.

Милен Михов Попов

Х

 

 

8.

Николай Веселинов Петров

Х

 

 

9.

Петя Илиева Станева

Х

 

 

10.

Румен Белчев Илиев

Х

 

 

11.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

12.

Щилиян Велинов Велинов

Х

 

 

13.

Николай Дончев Кънев

Х

 

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 13 общински съветника, от които за – 13, против – няма, въздържали се – няма

 

 НИКОЛАЙ КЪНЕВ                                      

Председател Общински съвет-Николаево