Решения на ОбС Николаево №№ 312-318 от заседание, проведено на 27.01.2022 г., Протокол № 33.

РЕШЕНИЕ

312

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.01.2022 г. с Протокол № 33

 

 

ОТНОСНО: Отчет на кмета на общината, за състоянието, управлението и разпореждането с общинската собственост на община Николаево за 2021 г.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, и т. 23 и чл/1/ т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл. 4, ал. 4 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – гр. Николаево, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

  1. Приема отчет на кмета на общината, за състоянието, управлението и разпореждането с общинската собственост на община Николаево за 2021 г.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юлиан Сашев Атанасов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 13 общински съветника, от които за – 13, против –  няма, въздържали се – няма.

 ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

*********************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

313

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.01.2022 г. с Протокол № 33

 

 

ОТНОСНО: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – собственост на Община Николаево за 2022 година

 

       Съгласно чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – гр. Николаево, Общинският съвет ежегодно приема програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, по предложение на Кмета на Общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета за съответната година.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, и т. 12 от ЗМСМА във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – гр. Николаево, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

  1. Приема Програма за управление и разпореждане с имоти – собственост на Община Николаево за 2022 година

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юлиан Сашев Атанасов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 13 общински съветника, от които за – 13, против –  няма, въздържали се – няма.

 ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

**************************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

314

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.01.2022 г. с Протокол № 33

 

 

ОТНОСНО: : Даване на съгласие за предоставяне под наем на имотите – полски пътища и канали на участници в споразумения/разпределения на територията на община Николаево, включени в заповедите на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Стара Загора, по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 год.

 

       Съгласно чл.37в, ал.4, предл. второ от ЗСПЗЗ, “В масивите за ползване могат да се включват и проектираните в плана за земеразделяне полски пътища и отразените в плана за земеразделяне, в картата на съществуващи и възстановими стари граници и в картата на възстановената собственост напоителни канали, които не функционират, попадащи в масиви за ползване на съответния ползвател.”.

Включените в масивите за земеделско ползване, общински полски пътища се използват за отглеждане на едногодишни земеделски култури, т.е те реално се използват като обработваеми земеделски земи. По този начин те престават да служат за общо ползване и изцяло изгубват транспортната си функция.

Съгласно чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, “Директорът на областната дирекция "Земеделие" след влизането в сила на заповедта по ал. 4 подава искане до общинския съвет за предоставяне на имотите – полски пътища, попадащи в масивите за ползване, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището. Общинският съвет приема решение в едномесечен срок от подаване на искането. В 7-дневен срок от влизането в сила на решението кметът издава заповед, която се публикува на интернет страницата на общината. В едномесечен срок от издаване на заповедта ползвателите внасят по банкова сметка на общината сумата за определените за ползване полски пътища и сключват договори за съответната стопанска година с кмета на общината. Когато в едномесечен срок от искането общинският съвет не е приел решение, директорът на областната дирекция "Земеделие" определя със заповед цена на имотите – полски пътища, в размер на средното годишно рентно плащане за землището. Заповедта се обявява в кметството и в сградата на общинската служба по земеделие и се публикува на интернет страницата на общината и на съответната областна дирекция "Земеделие". Въз основа на заповедта ползвателите внасят сумата по банкова сметка на общината в едномесечен срок от издаването й.”.

Съгласно чл.37в, ал.17 от ЗСПЗЗ ползвателите, на които са предоставени полските пътища, осигуряват достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през следващата стопанска година.

Когато в едномесечен срок от искането общинският съвет не е приел решение, директорът на областна дирекция „Земеделие“ определя със заповед цена на имотите – полски пътища, в размер на средното годишно рентно плащане за землището.

Въз основа на влезлите в сила Заповеди по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, Директорът на ОД „Земеделие“ гр. Стара Загора е отправил искане с изх. № ПО-09-2028-5/13.12.2021 год. до Общински съвет гр. Николаево за внасяне на докладна записка за предоставяне под наем за стопанската 2021/2022 год. на полски пътища, включени в масивите за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землищата на територията на община Николаево, на цена в размер на средното годишно рентно ползване за всяко землище.

        Предвид гореизложеното и на основание  чл.21, ал.2, в изпълнeние на правомощията по чл.21 ал.1 т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/  и чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1. Предоставя имотите – полски пътища, попадащи в масивите за ползване, включени в заповедите по чл.37в, ал.4 на директора на  Областна дирекция „Земеделие” Стара Загора за отдаване под наем за стопанската 2021/2022 г. за ползване по предназначение,  съгласно Приложения от № 1 до № 9 - опис на полски пътища и канали, представляващи неразделна част от докладната записка.

2. Договорите да се сключат след заплащане на наемната цена за декар в размер на средното годишно рентно плащане на съответното землище на общината, определена от Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Стара Загора както следва:

 

№ по ред

Землище        НТП

Цена на средно годишно рентно плащане (лв./дка.)

1.

гр. Николаево - ниви

31.00

2.

гр. Николаево – трайни насаждения

40.00

3.

с. Нова махала - ниви

            14.00

4.

с. Нова махала – трайни насаждения

18.00

5.

с. Елхово - ниви

27.00

6.

с. Елхово – трайни насаждения

22.00

7.

с. Едрево - ниви

20.00

 

3. Възлага на Кмета на Общината да извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юлиан Сашев Атанасов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 13 общински съветника, от които за – 13, против –  няма, въздържали се – няма.

 ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

********************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

315

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.01.2022 г. с Протокол № 33

 

 

ОТНОСНО: : Ползване на собствени средства, натрупани  като отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване на специализирана техника за отпадъци.

 

МОТИВИ:

 

Съгласно чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, за обезвреждане на отпадъци на регионално или общинско депо за неопасни отпадъци и на депа за строителни отпадъци се правят отчисления в размер и по ред, определени с Наредба №7 от 19.12.201Зг. издадена от Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 111 от 27.12 201Зг., изм. и доп. ДВ. бр.7 от 20.01. 2017г., изм. и доп. ДВ. Бр.26 от 22 март 2020 г. изм. и доп. ДВ. бр.77 от 16 септември 2021г.).

Отчисленията по чл. 64, ал. 2 от посочения закон, имат за цел да се намали количеството на депонираните отпадъци и да се насърчи тяхното рециклиране и оползотворяване. Същите се определят в левове за един тон депонирани отпадъци и се превеждат от собственика на депото ежемесечно по банкова сметка за чужди средства на РИОСВ, на чиято територия се намира депото.

Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 2 от горецитираната наредба, „Натрупаните средства от отчисленията по чл. 20 се разходват от общините чрез техните бюджети за: закупуване на съдове за разделно събиране на отпадъците (извън задълженията на организациите по оползотворяване на масово разпространени отпадъци), транспортни средства и транспортно-подемна техника, обезпечаващи функционирането на общинските системи за управление на отпадъците.

Съгласно чл. 25, ал.1 и ал.2 от Наредба №7 от 19.12.201З г. за изразходване на събраните финансови средства от банковата сметка по чл. 22, кметът на общината собственик на депото или кметът на община ползвател на депото, подава заявление до директора на РИОСВ, в което посочва размера на исканите средства и предназначението им. Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

 

1.      решение на общото събрание на регионалното сдружение по чл. 26 ЗУО за одобряване изграждането на едно или повече съоръжения за третиране на отпадъците и/или други дейности по чл. 24, ал. 1;

 

2.      решение на общинския съвет за изграждане на едно или повече съоръжения за третиране на отпадъците и/или други дейности по чл. 24, ал. 1;

 

Относно обезпечаване дейностите по поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии, предназначени за обществено ползване е необходимо осигуряване на специализирана товароподемна техника. В тази връзка Община Николаево възнамерява да ползва собствени финансови средства, натрупани като отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване на 1 (един) брой употребяван многофункционален багер.

Към м. януари 2022 год. Община Николаево има натрупани средства по чл. 64 от ЗУО  в размер на 67 994.00 лв. (шестдесет и седем хиляди деветстотин деветдесет и четири лева).

Сумата необходима за закупуване на употребяван многофункционален багер е в размер до 70 000.00 лв. (седемдесет хиляди лв.) с вкл. ДДС.

 

 На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА, във вр. с чл. 25, ал. 2, т. 2, във вр. с чл. 24, ал. 1, т. 2 от Наредба  № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъците, във вр. с чл. 64 и чл. 19, ал. 3, т. 3 от Закона за управление на отпадъците, Общински съвет Николаево

 

 

Р Е Ш И:

 

1. Отчисленията направени от Община Николаево по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, събрани до края на 2021 г. по банковата сметка за чужди средства на РИОСВ Стара Загора, да се разходват от Община Николаево за закупуване на един брой транспортно-подемна техника, която да обезпечи функционирането на общинската система за управление на отпадъците - употребяван многофункционален колесен багер на стойност до 70 000.00 лв. (Седемдесет хиляди лева), с включен ДДС.

2. Възлага на  Кмета на Община Николаево да извърши  необходимите проследващи действия, съгласно закона, с оглед изпълнение на решението по точка първа.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юлиан Сашев Атанасов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 13 общински съветника, от които за – 13, против –  няма, въздържали се – няма.

 ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаев

******************************************************************************************************

 

РЕШЕНИЕ

316

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.01.2022 г. с Протокол № 33

 

 

ОТНОСНО: Приемане на „План за интегрирано развитие на Община Николаево за периода 2021-2027г.“ (ПИРО).

 

МОТИВИ:

 

В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл. 19, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие и в съответствие с Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г., утвърдени със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, Община Николаево изготви „План за интегрирано развитие на община Николаево (ПИРО) за периода 2021-2027г.”.

Проектът на ПИРО е публикуван на интернет страницата на Общината за обществено обсъждане,  изпратен е и за съгласуване в РИОСВ – Стара Загора.

В своята същност Планът за интегрирано развитие на Община Николаево (ПИРО) 2021-2027 г. е основополагащ, стратегически документ и е важен инструмент за управлението на общината през следващите 7 (седем) години. Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на Общината. ПИРО представлява целеви инструмент за интегрирано развитие на общината, осигуряващ пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия, мобилизация на ресурси и инструментариум за постигането на целите на плана. 

ПИРО е със средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС – до края на 2027 година.

Основната цел на ПИРО - Николаево е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие. Предвид изпълняваната Пътна карта за нов подход в политиката за регионално развитие, са взети под внимание и новите подходи в прилагането на регионалната политика в страната, в т.ч. и предложенията за промяна в системата от документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие.

Използваният подход, методите и принципите при разработването и приемането на ПИРО гарантират, че стратегическите документи са в съответствие с:

·         Нормативните изисквания в областта на регионалното развитие;

·         Определените национални и регионални цели и приоритети на развитието в България;

·         Специфичните условия, ред и изисквания за прилагане на нормативните документи, свързани с местното самоуправление, териториалното устройство и опазването на околната среда.

ПИРО е разработен в съответствие с целите на кохезионната политика на ЕС за периода 2021-2027 г. и целят принос в максимална степен към целта на политиката „Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на местните инициативи“.

Поради големия й обем, екземпляр от „ План за интегрирано развитие на община Николаево за периода 2021 – 2027 год.“  е предоставен на разположение в канцеларията на Общински съвет Николаево, за да може всеки съветник да се запознае с него.

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 13, ал. 4 , ал.5 и чл.24, т.1 от Закона за Регионално развитие, във връзка с чл. 21, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Общински съвет Николаево

 

 

Р Е Ш И:

 

1.      Приема „План за интегрирано развитие на Община Николаево за периода 2021-2027 г.“.

2.      Възлага на Кмета на Община Николаево осъществяване на всички последващи дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юлиан Сашев Атанасов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 13 общински съветника, от които за – 13, против –  няма, въздържали се – няма.

 ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

**************************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

317

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.01.2022 г. с Протокол № 33

 

ОТНОСНО: : Предприемане на мерки – налагане на временно ограничителен режим на уличното осветление в населените места в община Николаево

 

МОТИВИ:

Във връзка с драстичното повишаване на цената на електроенергията и изключително високите сметки за улично осветление , които се налага Община Николаево да плаща е необходимо да се предприемат мерки за справяне с възникналата ситуация. През м. декември плащанията за улично осветление скочиха 5 пъти спрямо предходния месец. Въпреки, че плащането през м. януари също е в пъти по-високо – отчетния период е до 12.12.2021 г., което означава, че през м. февруари плащанията ще надвишат и „декемврийските“ плащания за ел. енергия. Необходими са мерки, свързани с ограничителен режим на уличното осветление.

 

 На основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет Николаево

Р Е Ш И:

 

1.      Дава съгласие да се предприемат мерки за налагане на ограничителен режим на уличното осветление в населените места в община Николаево за срок до 31.03.2022 г. с възможност за удължаване според обстановката и последващо уведомяване на Общинския съвет .

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

 

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юлиан Сашев Атанасов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против –  няма, въздържали се – няма.

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

****************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

318

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.01.2022 г. с Протокол № 33

 

ОТНОСНО: : Изменение на Наредба № 6 за определяне на местните данъци на територията на Община Николаево, в частта й относно годишния размер на данък недвижими имоти; и Решение за изменение на такса битови отпадъци за Юридически и Физически лица за 2022 година, по населени места в Община Николаево

 

МОТИВИ:

От няколко години насам събираната такса битови отпадъци  не е достатъчна за сметоизвозване, сметосъбиране и за поддържане на чистотата на обществените територии, което налага дофинансиране на услугата от страна на Община Николаево. Отделно от това, от 2022 г. доплащането за  сметището в Община Гурково, което се налага да ползваме поради липса на такова на територията на нашата община, се завишава от 82 лв. на 95 лв. за тон изхвърлени отпадъци. Почистването на уличните платна, площади, алеи, паркове и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване, и нерегламентираните сметища допълнително натоварват бюджета на Община Николаево.

            Във връзка с това и предвид поскъпването на външните услуги, които Община Николаево ползва, годишния размер за всеки изхвърлен тон отпадъци се повишава.

            На основание чл. 21, ал. 2 във вр. с ал. 1, т. 6 и т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във вр. с чл. 1, ал. 2, във вр. с чл. 1, ал. 1, и чл. 9 във вр. с чл. 66, ал. 1, чл. 67, ал. 2, и чл. 69, ал. 1 от Закона за местни данъци и такси, и на основание чл. 12, ал. 1 от НАРЕДБА №9 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 9 НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

  1. Общински съвет Николаево е против и не приема така предложеното Проекто- решение, по причини подробно изложени в Протокол № 33 - воден по време на сесията.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

 

Х

 

2.

Асен Александров Асенов

 

 

 

3.

Захари Колев Захариев

 

Х

 

4.

Иван Атанасов Иванов

 

Х

 

5.

Иван Минчев Кънев

 

Х

 

6.

Косьо Христов Косев

 

Х

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

 

Х

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

 

Х

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

 

Х

 

12.

Юлиан Сашев Атанасов

Х

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 1, против –  11, въздържали се – няма.

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево