Решения на ОбС Николаево №№ 326-335 от заседание, проведено на 31.03.2022 г., Протокол № 35

РЕШЕНИЕ

326

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 31.03.2022 г. с Протокол № 35

 

ОТНОСНО: Определяне представител на Общинския съвет Николаево в състава на Областния съвет за развитие на област Стара Загора.

 

Мотиви:

В съответствие с разпоредбата на чл. 22, ал. 1 от Закона за регионално развитие, в област Стара Загора е създаден областен съвет за развитие.

Съгласно чл. 22, ал. 2 от Закона за регионално развитие, председател на Областния съвет за развитие е областния управител, а постоянни членове са кметовете на общините в областта, по един представител на общинския съвет на всяка община, делегирани представители на областните структури на представителните организации на работодателите и на работниците и служители на национално равнище.

 

Поради кадрови промени в състава на Об С Николаево и на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и чл. 22, ал. 1 и ал. 2 от Закона за регионално развитие, Общински съвет-Николаево

Р Е Ш И:

 

Определя като представител в състава на Областния съвет за развитие на област Стара Загора - инж. Румяна Димитрова Чергеланова, общински съветник в Общински съвет-Николаево.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

3.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

4.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

5.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

6.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

7.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

8.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

9.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

10.

Стефан Светлев Атанасов

отсъства

 

 

11.

Юлиан Сашев Атанасов

Х

 

 

12.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 11 общински съветника, от които за – 11, против –  няма, въздържали се – няма.

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

*****************************************************************************************************************


РЕШЕНИЕ

327

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 31.03.2022 г. с Протокол № 35

 

 

ОТНОСНО: Полагане на клетва по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА на новоизбран общински съветник и допълване състава на Общински съвет Николаево

 

Мотиви:

В деловодството на Об С Николаево постъпи Решение №87 / 02.03.2022 г. на ОИК гр. Николаево относно: предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник и обявяване за избран за общински съветник на следващия по листата кандидат от ДПС.

            ОИК гр. Николаево в резултат от предоставените и писмени доказателства е намерила за установено следното: Лицето Асен Александров Асенов е избран за общински съветник за мандат 2019-2023 г. от листата на ПП „Движение за права и свободи-ДПС“. Същият е положил клетва и е участвал в заседания на общински съвет Николаево. Видно от Акт за смърт № 2/05.02.2022 г. на кметство с. Нова махала, общ. Николаево, г-н Асенов е починал на 04.02.2022 г. Съгласно разпоредбите на чл. 30, ал. 4, т. 13 от ЗМСМА, правомощията му на общински съветник се прекратяват поради смъртта му.

            При това положение Общинска избирателна комисия гр. Николаево следва да прекрати правомощията на лицето Асен Александров Асенов съгласно чл. 30, ал. 4, т. 13 и ал. 7 от ЗМСМА. Също така и на основание на горепосочения текст ОИК следва да обяви за избран за общински съветник следващия в листата кандидат от ПП „Движение за права и свободи-ДПС“, а това е лицето Илия Рашев Рашев.

 

На основание Решение №87 / 02.03.2022 г. на ОИК гр. Николаево и във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 13, ал. 7 и ал. 8 от ЗМСМА и чл. 87, ал. 1, т. 24 и чл. 458, ал. 1 от ИК, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:


Прекратява правомощията на Асен Александров Асенов, като общински съветник от ДПС и на негово място приема новоизбрания общински съветник от листата на ДПС - Илия Рашев Рашев.

  

Участвали в гласуване 11 общински съветника, от които за – 11, против –  няма, въздържали се – няма.

  

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

******************************************************************************************************************************************


РЕШЕНИЕ

328

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 31.03.2022 г. с Протокол № 35

 

ОТНОСНО: Провеждане при дистанционна форма на работа с видеоконферентна връзка на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, насрочено на 7 април 2022 г.

 

Мотиви:

В деловодството на Общински съвет Николаево е постъпило писмо от Председателя на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД - Стара Загора, с изх. № АВиК-ОС-1-[1]/10.03.2022 г., за провеждане на извънредно заседание, което ще се проведе при дистанционна форма работа с видеоконферентна връзка чрез електронната платформа ZOOM на 7 април 2022 г., от 11:00 часа.

 

На основание чл. 10, ал. 5, т. 6 ПОДАВК определям резервна дата и час за провеждане на заседанието, 29.04.2022 г. от 11:00 часа, без промяна на дневния ред, за която ще бъдат валидни мандатите (решения на общинските съвети) за първоначално обявената дата.

В писмото е посочено изискването Общинският съвет да посочи позиция и мандат на своя представител по обявените точки от дневния ред.

 

1. Обсъждане и съгласуване на Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора като ВиК оператор за периода 2022-2026 г.

2. Други.

Актуалното разпределение на гласовете в Общото събрание на Асоциацията е следното:

            Държавата – 35%, Община Стара Загора – 31,23%, Община Казанлък -14,16%, Община Чирпан – 4,22%, Община Раднево – 3,92%, Община Бавел баня – 2,77%, Община Гълъбово – 2,61%, Община Мъглиж – 1,99%, Община Братя Даскалови – 1,69%, Община Гурково – 1,00%, Община Николаево – 0,85%, Община Опан – 0,58%.

Позицията и мандатът на представителя на общината за заседанията на общото събрание на асоциацията се съгласуват по ред, определен от общинския съвет. Съобразно това следва да се има предвид, че общинският съвет, давайки мандат за участие в заседанието на представителя на общината, съгласува и неговата позиция, като в своето решение задължително определя „за“, „против“ или „въздържал се“ по всички точки от предварително изпратения с поканата дневен ред. Гласуване от съответния общински съвет на позиция „против“ или „въздържал се“ следва да се аргументира писмено. За целта представителят на общината представя становище за това решение, което се включва в протокола. Правилникът не предвижда гласуване по свободна преценка на представителя.

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал.2 от ЗМСМА и чл. 10, ал. 5, т.5 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация /ПОДАВК/, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

 

І. Възлага на Кмета на Община Николаево, представител по Закона за водите, а при невъзможност той да участва общинският съвет определя друг представител с право да гласува по решенията, посочени в дневния ред на извънредно заседание на 7 април 2022 г., от 11:00 часа на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Стара Загора, както следва:

 

по т.1 от дневния ред: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора съгласува Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. 

 

по т. 1 от дневния ред, да гласува – „за”:

  

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

3.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

4.

Илия Рашев Рашев

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

отсъства

 

 

12.

Юлиан Сашев Атанасов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против –  няма, въздържали се – няма.

  

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево


*****************************************************************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

329

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 31.03.2022 г. с Протокол № 35

 

ОТНОСНО: Продажба на имот частна общинска собственост – урбанизирана територия в землището на с. Нова махала, общ. Николаево

 

Мотиви:

В Общинска администрация гр. Николаево постъпи Заявление вх. № 94А-00-20 / 22.02.2022 г. от Айше Исвендиева Велинова с искане за закупуване на общински поземлен имот – частна общинска собственост, с начин на трайно ползване: За търговски обект, комплекс, находящ се в с. Нова махала, общ. Николаево, а именно:

Поземлен имот с идентификатор 51888.501.1154, с площ 1755 кв.м.; с трайно предназначение на територията: Урбанизирана; с начин на трайно ползване: За търговски обект, комплекс; номер по предходен план: 629, квартал 11, парцел I, по плана на с. Нова махала, общ. Николаево, актуван с Акт за частна общинска собственост № 570/ 10.11.2021 г., надлежно вписан в Службата по вписванията.

В Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г. е предвидена продажба на горецитирания имот в Раздел II, т. 1 в таблица 1, с номер по ред 9.

Данъчната оценка на имота е 3 664,40 лв. (три хиляди шестстотин шестдесет и четири лева и четиридесет стотинки).

За имота бе възложена и изготвена пазарна оценка от независим оценител от инж. Пенка Пеева Русинова. С цел създаване на възможност за съпоставка и сравнение възложихме изготвянето на втора пазарна оценка. Оценките са, както следва:

Ø  Пазарна оценка от инж. Пенка Пеева Русинова – лицензиран оценител на недвижими имоти, притежаваща Сертификат рег. № 100101416 / 14.12.2009 г., издаден от Камарата на независимите оценители в България, в размер на 10 500 лв. (десет хиляди и петстотин лева) или 6,00 лв./кв.м.;

Ø  Пазарна оценка от инж. Боряна Веселинова Мънева – лицензиран оценител, съгласно Сертификат № 100100939/2009 г. на КНОБ, в размер на 10 530 лв. (десет хиляди петстотин и тридесет лева) или 6,00 лв./кв.м.

Предвид на горното оставяме на уважаемите общински съветници да определят началната тръжна цена за продажба на имота, при условието същата да не бъде по-ниска от данъчната му оценка.

Съгласно разпоредбата на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, продажбата на имоти и вещи – частна общинска собственост, се извършва след Решение на Об С от Кмета на Общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 45, ал. 1 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Николаево, във връзка с Програмата за управление и разпореждане с имоти - собственост на Община Николаево за 2022 г. (раздел II, точка 1, номер 9), Общински съвет-Николаево

 

 

Р Е Ш И:

 

1.Да бъде извършена продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ:

Поземлен имот с идентификатор 51888.501.1154, с площ 1755 кв.м.; с трайно предназначение на територията: Урбанизирана; с начин на трайно ползване: За търговски обект, комплекс; номер по предходен план: 629, квартал 11, парцел I на с. Нова махала, общ. Николаево, при съседи: 51888.501.1118; 51888.501.628; 51888.501.626; 51888.501.627; 51888.501.1115; 51888.501.1153, актуван с Акт за частна общинска собственост № 570/ 10.11.2021 г.

 

2. Определя начална тръжна цена за продажба на имота 10 530 лв. (десет хиляди петстотин и тридесет лева);

 

3. Всички нормативно определени данъци и такси по сделката да се внесат от спечелилия търга.

 

4. Възлага на Кмета на Община Николаево да извърши всички последващи нормативно определени действия.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

3.

Иван Атанасов Иванов

 

 

Х

4.

Илия Рашев Рашев

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

 

 

Х

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

отсъства

 

 

12.

Юлиан Сашев Атанасов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 10, против –  няма, въздържали се – 2.

 ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

*************************************************************************************************************************************************************


РЕШЕНИЕ

330

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 31.03.2022 г. с Протокол № 35

 

ОТНОСНО: Безвъзмездно настаняване на украински граждани в общински имот в гр. Николаево, община Николаево

 

Мотиви:

В последните дни и седмици сме свидетели на ужасяващи събития, случващи се на територията на съседната нам Република Украйна, а именно – разразилата се война с Русия. В резултат на нахлуването на войски на Руската федерация на територията на Република Украйна и водените там военни действия, вече над един милион души - граждани на Република Украйна бягат от войната и търсят убежище в съседни държави. В тази връзка МРРБ разпространи онлайн въпросник към общините за наличието на общински бази, подходящи за настаняване на украински бежанци за около 3-месечен престой, като преимуществено се търсят места за настаняване, в които може да се осигури изхранване.

            Община Николаево разполага със свободна леглова база в сградата на бившата Детска ясла (сега ЦСРИ) – имот публична общинска собственост, актуван с АПОС № 165 / 04.06.2018 г., представляващ ПИ с идентификатор 51648.501.278, с адрес гр. Николаево, ул. „Република“ № 3, и предвид тежката ситуация и нуждата от приютяване на многото бягащи от войната хора, считам за задължително Общината да прояви съпричастност като се включи и помогне на нуждаещите се. Сградата е много голяма, разделна е на три корпуса, всеки със собствен отделен вход, така, че да може да бъде ползван самостоятелно. В корпус Б се помещава Центъра за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ), корпуси А и В са свободни.

            В корпус А на сградата на бившата Детска ясла Община Николаево разполага с общо 14 свободни и напълно обзаведени стаи, от които 2 единични и 12 двойни. Стаите са оборудвани с климатици и всяка има собствен санитарен възел. Топлата вода се осигурява от два големи бойлера на ток. Има обща столова, оборудвана с готварска печка, хладилник, фритюрник, микровълнова печка, кафе машина, маси и столове. Има оборудвано и отделно общо перално помещение и две перални и сушилня. Предлагаме изключително добри условия за настаняване, но на този етап изхранване не можем да осигурим. По предварителни разчети при пълен капацитет ще са необходими около 17 763, 48 лв. месечно (седемнадесет хиляди седемстотин шестдесет и три лева и четиридесет и осем стотинки) лв. месечно.

 

            Войната е нещо страшно, нещо, което засяга хиляди съдби. Можем ли да помогнем на някого с каквото и да е, сме длъжни да го направим – като Община, като управници, като хора.

            Ето защо и предвид необходимостта от разходване на общински средства за непредвидени форсмажорни обстоятелства и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС, Общински съвет-Николаево

 

 

 

 

Р Е Ш И:

 

1.      Предоставя помещенията в корпус А в сградата на бившата Детска ясла, с адрес гр. Николаево, ул. „Република“ № 3, явяващи се част от имот публична общинска собственост, актуван с АПОС № 165 / 04.06.2018 г., представляващ ПИ с идентификатор 51648.501.278, с адрес гр. Николаево, ул. „Република“ № 3 за безвъзмездно настаняване на бежанци от войната на територията на Република Украйна, като се предприемат необходимите мерки - комуналните разходи по издръжката им да бъдат осигурени от държавния бюджет.

 

2.      Възлага на Кмета на Община Николаево да предприеме и извърши всички последващи се законови действия за настаняването на бежанците по точка първа.

 

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

отсъства

 

 

2.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

3.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

4.

Илия Рашев Рашев

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

отсъства

 

 

12.

Юлиан Сашев Атанасов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 11 общински съветника, от които за – 11, против –  няма, въздържали се – няма.

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

**********************************************************************************************************************************************


РЕШЕНИЕ

331

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 31.03.2022 г. с Протокол № 35

 

ОТНОСНО: Годишен отчет за 2021 г. по изпълнение на „Програма за управление на отпадъците в Община Николаево 2021-2028 г.

 

Мотиви:

Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Николаево за периода 2021-2028 г. е разработена в изпълнение на чл. 52, ал.1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Съгласно чл. 52, ал. 9 от ЗУО, ежегодно в срок до 31-ви март, Кметът на общината информира общинския съвет за изпълнението на програмата през предходната календарна година.

Програмата за управление на отпадъците е основен инструмент за реализиране на Националната политика на местно ниво и решаване на екологични проблеми на територията на общината. Задачата на програмата е да спомогне за създаване на оптимална екологична обстановка, която да осигурява здравословна жизнена среда на населението в региона.

Дейностите, свързани с управление на отпадъците на територията на община Николаево, се осъществяват в съответствие с мерките, включени в плана за действие, който е неразделна част от програмата.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците, Общински съвет-Николаево

           

Р Е Ш И:

 

 

Приема годишен отчет за 2021 г за изпълнение на „Програма за управление на отпадъците в Община Николаево 2021-2028 г.”

 

ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЗА

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

за 2021 година

 

В Община Николаево управлението на отпадъците е съсредоточено в дирекция „Общински дейности и устройство на територията“ към общинска администрация. Дирекцията изготвя общинските програми, планове и наредби за дейностите по управление на отпадъците.

Проблемът с отпадъците е проблем, който се разраства непрекъснато, поради нарастващите потребности на обществото, амортизирането на съдовете за събиране на отпадъци, финансовите ограничения и все още ниското ниво на екологичната култура.

Във връзка с изискванията на екологичното законодателство и чл.52, ал.1 от Закона за управление на отпадъците е изготвена и приета Програма за управление на отпадъците на територията на община Николаево с решение № 211 по Протокол № 21 от 30.03. 2021 година на Общински съвет Николаево, която е неразделна част от Програмата за опазване на околната среда. Тя цели устойчивото развитие на община Николаево, опазване и укрепване здравето на нейните жители, опазване и подобряване качеството на околната среда в населените места от Общината.

Съгласно чл.52, ал.9 от Закона за управление на отпадъците, Кметът на общината ежегодно внася в Общинския съвет отчет за изпълнението на Програма за управление на отпадъците на територията на община Николаево и го изпраща на Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Стара Загора. Отчетът обхваща съвкупността от застъпените в Общината дейности, свързани с третирането на отпадъците. Той описва организацията по събирането, транспортирането и третирането на твърди битови отпадъци.

Основните приоритети в програмата, за изпълнението на които се работеше през изминалата година са:

 

      1. Намаляване на количествата на генерираните отпадъци чрез повишаване на културата на населението и чрез въвеждане на съвременни технологии на производство, позволяващи оползотворяване и рециклиране на част от отпадъците;

      2. Осъвременяване на организацията по сметосъбиране чрез поетапно въвеждане на система за разделно събиране на отпадъците;

3. Почистване на старите замърсявания с отпадъци;

 

За постигане на основните принципи на програмата – чиста и здравословна среда в населените места, в домовете, в обществените заведения, на работните места в община Николаево е въведено организирано сметосъбиране и сметоизвозване във всички населени места. Дейността се осъществява посредством един автомобил ФОРД КАРГО 1833, с рег. № СТ 08 70 РР закупен през 2021 год. с натрупаните средства от отчисленията по чл.64 от ЗУО.

Дейностите по извозване на битовите отпадъци се извършват чрез изготвени графици, включващи 2 пъти в месеца събиране и извозване на смесените битови отпадъци по населените места.

Твърдите битови отпадъци се извозват и депонират на Претоварна станция находяща се в землището на гр. Гурково, общ. Гурково и оттам се транспортират до Регионално Депо с. Ракитница. Депото е регламентирано, отговаря на изискванията на действащата нормативна уредба. За управление на депото има създадено „Регионално сдружение за управление на отпадъците – Стара Загора“, с председател Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора. 

            Закупените съдове за смет през 2021 г. са 120 бр. пластмасови кофи 240 л. 80 бр. пластмасови кофи 120 л. и 6 броя Контейнери тип «Бобър»  на стойност 14 976,00 лв. /с ДДС/, предназначени за всички населени места в Община Николаево.

 

Често се констатира нерегламентирано изхвърляне на отпадъци от домакинствата и на неразрешени места в непосредствена близост до населените места. Нерегламентираното депониране на отпадъци създава предпоставки за образуване на огнища на зараза и увреждане здравето на населението. На тези терени се изхвърлят битови, строителни и селскостопански отпадъци.

За почистване на нерегламентирани сметища в Общината през 2021 г. са изразходени средства в размер на 15 200.00 лв.

По населените места картината е една и съща, типична за район със силно изразен селскостопански облик – растителни и животински отпадъци, премесени с битови отпадъци с невъзможност за разделянето им едни от други. Почистването на тези терени се осъществява с фадрома или друг вид техника.

            През 2021 г. не е променян размера на Такса битови отпадъци, която собственици и наематели на жилищни и нежилищни имоти на територията на Община Николаево, заплащат за предоставяне на услугата сметосъбиране, сметоизвозване, депо и чистота. Като приходи от такса битови отпадъци от физически лица са събрани 63 493,00 лв., а от юридически лица – 64 874,00 лв.

Трансферът за такси по чл. 60 от ЗУО /Закона за управление на отпадъците/ - За извършване на дейности по обезвреждане на отпадъци чрез депониране всеки собственик на депо предоставя обезпечение, покриващо бъдещи разходи за закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото е в размер на 1 274,00 лв. и по чл. 64 от ЗУО /Закона за управление на отпадъците/ - За обезвреждане на отпадъци на регионално или общинско депо за неопасни отпадъци и на депа за строителни отпадъци се правят отчисления в размер и по ред, определени с Наредбата по чл. 43, ал. 2 в размер на 72 563,00 лв., или общо Община Николаево е превела на Община Стара Загора 73 837,00 лв.

През 2021 год. Община Николаево е депонирала 884.920 т. смесен битов отпадък на претоварна станция гр. Гурково, за който тонаж е заплатила 28 462.31 лв.

 

         През 2021 г. почистването на териториите, предназначени за обществено ползване, се осъществяваше ежедневно от лица, назначени по:

  - Общинска програма за извършване на обществено полезна дейност в община Николаево от безработните лица, получаващи месечна социална помощ;

  - Регионална програма за заетост на Област Стара Загора;

 

Съгласно Общинския план за дейностите към Програмата, през отчетния период са изпълнени следните дейности:

 

- Участие в регионално сдружение на общини за изграждане на регионална система за управление на отпадъците, състояща се от регионално депо за третиране на отпадъците.

- Осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други.

- Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им.

- Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

- Организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на Общината.

- Преговори за внедряване на разделно събиране на битови отпадъци на територията на Общината най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло.

- Актуализиране на общинската нормативна уредба.

- Организирането на дейностите по разделно събиране на масово разпространени отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на масово разпространени отпадъци, в т. ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово разпространените отпадъци.

- Почистването от отпадъци на общинските пътища в съответствие с чл. 12 от ЗУО/Закон за управление на отпадъците/ - почистване на отпадъци от пътя, земното платно, пътните съоръжения, обслужващите зони, крайпътните обслужващи комплекси, както и осигуряване на съдове за събиране на отпадъците и транспортирането им до съоръжения за тяхното третиране.

- Осигуряване на интернет достъп до общинската нормативна уредба, свързана с управлението на отпадъците – програма, наредби.

- Предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища и организиране на почистването – ежегодно през март Кмета на община Николаево информира кметовете на кметства на с. Нова махала, с. Едрево и с. Елхово да извършат оглед на речните легла и прилежащите им територии за наличие на замърсявания с отпадъци (локални сметища) и при установяване на нерегламентирани замърсявания с отпадъци (сметища) на речните легла и прилежащите им територии, да се организира своевременно почистване на замърсените терени, а през месец април се извършват планови проверки от РИОСВ – Стара Загора.

- Контролни дейности – извършване на проверки, съставяне на констативни протоколи, предписания, актове за установяване на нарушения, издаване на наказателни постановления.


Участвали в гласуване 11 общински съветника, от които за – 11, против –  няма, въздържали се – няма.

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

******************************************************************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

332

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 31.03.2022 г. с Протокол № 35

 

ОТНОСНО: Приемане на решение за изработването на паметник на Апостола на свободата Васил Левски и определяне на място за поставянето му в град Николаево

 

Мотиви:

На 18 юли 2022 г., се навършват 185 години от рождението на Апостола на свободата Васил Левски, а през 2023 година предстои честване на 100 години от създаването на НЧ «Васил Левсси-1923», гр. Николаево.

            Тези две годишнини са добър повод да бъде направено или изградено нещо значимо,нещо което да остане във времето, за да бъде място за почит към личността и делото на всепризнатия и обичан от всички българи наш национален герой, при отбелязване на различни чествания и събития.

            В този смисъл, идеята на общинското ръководство е да изградим паметник на Васил Левски, който да бъде поставен на едно видно, общинско място в гр. Николаево.

Левски е един от от ония бележити българи, които още приживе с целостта на личността и идеите си, с единството на думите и делата си печели признание, а след героичната си гибел става знаме на всичко чисто, демократично и напредничево в българското историческо развитие.

Наред с историческите си заслуги, Левски е неизменен «Апостол на свободата» и синоним на политическия и нравствен идеал на българина.

В България функционират три музея, посветени специално на Васил Левски- в Ловеч, Къкринско ханче и в Карлово. Като музей е оформена и килията, в която той често е отсядал в Троянския манастир. Почти всяко по-голямо селище в страната ни има улица, паметник, бюст,  площад, училище и читалище, носещи името на Апостола.

В нашата община, неговото име носят Народното читалище в гр. Николаево и Началното училище в с. Едрево.

За съжаление все още не е изграден паметник или бюст в чест на този Велик българин. Предлагам на днешното заседание на Общински съвет да бъде взето решение за предприемане на всички необходими действия за проектиране и изграждане на бюст- паметник/паметник на Апостола на свободата « Васил Левски».

Предвид предстоящите годишнини, възниква идеята да бъде изграден паметник на Апостола на свободата Васил Левски в гр. Николаево.

Считам, че най - подходящото място за поставянето му е в градинката пред фасадата на киносалона на НародноЧиталище «Васил Левски-1923». Имотът представлява ПИ с идентификатор 51648.501.1036 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Николаево, урегулиран като УПИ IX в кв. 74 по регулационния план на гр. Николаево. Отреденият терен е частна общинска собственост.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 23, във вр. с чл. 17, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 5, т.9 и т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във вр. с чл. 8, ал. 1, чл. 11, ал. 1 от Закона за общинска собственост и чл. 57, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет-Николаево

           

 

Р Е Ш И:

 

1. В общинския имот, частна общинска собственост, явяващ се ПИ с идентификатор 51648.501.1036 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Николаево, одобрени със Заповед № РД-18-37 / 10.07.2007 г. на Изпълнителния директор на АК, урегулиран като УПИ IX, от кв. 74 по регулационния план на гр. Николаево, актуван с Акт за частна общинска собственост № 72 / 10.07.2008 г., да бъде поставен паметник на Апостола на свободата - Васил Левски.

 

2.Възлага на Кмета на Община Николаево да извърши всички последващи се правни и фактически действия по изпълнение на решението, съгласно закона, в т.ч за изграждане на паметника.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

отсъства

 

 

2.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

3.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

4.

Илия Рашев Рашев

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

отсъства

 

 

12.

Юлиан Сашев Атанасов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 11 общински съветника, от които за – 11, против –  няма, въздържали се – няма.

  

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

****************************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

333

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 31.03.2022 г. с Протокол № 35

 

ОТНОСНО: Определяне на основните месечни заплати на Кмета на Община Николаево и Кметове по кметства считано от 01.04.2022 г.

 

На основание Приложение № 5 към чл. 2, т. 4 от ПМС № 67 от 14.04.2010 година, за заплатите в бюджетните организации и дейности и чл. 3, ал. 2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, ПМС № 67 от 14.04.2010 година, чл. 3, ал. 2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, Общински съвет определя основните месечни заплати на Кмета на Община Николаево и Кметовете на кметства както следва:

1.      Кмет на Община Николаево:

Николай Дончев Кънев – основна месечна заплата – 2 640,00 лева.

2.      Кметове на кметства:

2.1.Щилиян Велинов Велинов /кметство с. Нова махала/ – основна месечна заплата – 1 870,00 лева.

2.2.Красимир Генчев Малов /кметство с. Елхово/ – основна месечна заплата – 1 705,00 лева.

2.3.Неделчо Радославов Миланов /кметство с. Едрево/ – основна месечна заплата – 1 705,00 лева

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

отсъства

 

 

2.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

3.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

4.

Илия Рашев Рашев

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

отсъства

 

 

12.

Юлиан Сашев Атанасов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 11 общински съветника, от които за – 11, против –  няма, въздържали се – няма.

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

**************************************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

334

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 31.03.2022 г. с Протокол № 35

 

ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 315/27.01.2022 г. на Общински съвет Николаево за освобождаване и изразходване на средства по чл.64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и приемане на ново решение относно разходването на натрупаните средства от отчисленията по чл.64 от Закона за управление на отпадъците, в размер до 180 000.00 лв. (сто и осемдесет хиляди лева), за закупуването от Община Николаево на един брой нов многофункционален багер - товарач.

Мотиви:

Със свое Решение № 315/27.01.2022 г. Общински съвет Николаево разреши закупуването на 1 /един/ брой употребяван многофункционален колесен багер на стойност до 70 000.00 лв. (Седемдесет хиляди лева), с включен ДДС, със средства от натрупаните такива в полза на община Николаево по чл.64 от ЗУО.

            В последствие възникна възможност общината да закупи не употребяван, а нов многофункционален колесен багер-товарач. Постъпиха и изгодни оферти в тази връзка. Освен това натрупаните отчисления по чл. 64 от ЗУО към м. февруари 2022 год. се очаква да бъдат в размер на 79 000.00 лв. (седемдесет и девет хиляди лева).

Ето защо считам, че общината трябва да се възползва от предоставената възможност и да се сдобие с нов многофункционален колесен багер-товарач.

За целта следва Решение № 315/27.01.2022 г. на Общински съвет Николаево да се отмени и съобразно новите обстоятелства да се вземе ново решение.

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 2 от Наредба  № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъците и във връзка с чл. 19, ал. 3, т.2 и т. 3 от Закона за управление на отпадъците, Общински съвет-Николаево

Р Е Ш И:

 

1. Отменя Решение № 315, взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.01.2022 г. с Протокол № 33.

2. Община Николаево да придобие в собственост един брой нов, многофункционален колесен багер-товарач, който да се придобие при условията на договор за лизинг, на стойност не по-голяма от 180 000 лв.

Натрупаните средства до м. февруари 2022 год., натрупани от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, да се използват за заплащане на първоначална вноска за придобиването на актива, а отчисленията след м. март 2022 год., да се използват за изплащането на останалите вноски по придобиването му.

3. Придобитият актив да се използва единствено за нуждите на общинската система за управление на отпадъците.

4. Възлага на Кмета на Община Николаево да извърши всички нормативно определени действия, в изпълнение на горното решение, в т.ч. по договаряне придобиването на многофункционалния багер-товарач, при условия каквито намери за добре, съобразявайки горното и по реда на закона.

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

отсъства

 

 

2.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

3.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

4.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

5.

Илия Рашев Рашев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

отсъства

 

 

12.

Юлиан Сашев Атанасов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 11 общински съветника, от които за – 11, против –  няма, въздържали се – няма.

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

**************************************************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

335

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 31.03.2022 г. с Протокол № 35

 

ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет дава съгласието си да се отпусне еднократна помощ на Нейко Андреев Нейков в размер на сумата от 2000 /две хиляди/ лв.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

отсъства

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

отсъства

 

 

12.

Юлиан Сашев Атанасов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 11 общински съветника, от които за – 11, против – няма, въздържали се – няма.

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево