Решения на ОбС Николаево №№ 349-359 от заседание, проведено на 27.05.2022 г., Протокол № 38.

РЕШЕНИЕ

349

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.05.2022 г. с Протокол № 38

 

ОТНОСНО: Удължаване на срока на договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ), в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

 

Мотиви:

Община Николаево е партньорска организация по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд  в условията на пандемията от COVID-19“.

На 09.02.2021 г. бе сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05FMOP001-5.001-0009-С01 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Николаево“ между Агенцията за социално подпомагане и Община Николаево, чийто краен срок неколкократно бе изменян чрез подписване на допълнителни споразумения. С последния анекс срокът на договора за БФП бе удължен до 30.06.2022 г.

Операция тип 001 „3.1 - Топъл обяд  в условията на пандемията от COVID-19“ има за цел да надгради дейностите по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“, като осигури подкрепа за задоволяване на базовата нужда от храна на хората, които се нуждаят от социална закрила в най-висока степен. Тя следва и прилага принципите и механизмите за изпълнение на операциите от тип 3 по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, като се фокусира върху лицата, засегнати в най-голяма степен от последиците от кризата.

На 04.01.2021 г. стартира предоставянето на топъл обяд за 350 потребители от Община Николаево. Към 01.05.2022 г. общият брой на обхванатите лица вече е 443. Топлият обяд се предоставя в работните дни от месеца и включва супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт.

В условията на извънредна ситуация предоставянето на топъл обяд се оказа значима помощ за най-бедните и уязвими лица от Община Николаево при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

Целевите групи, допустими по тази операция са:

1.      Лица без доходи или с доходи под линията на бедност- хора, които са в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната; хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;

2.      Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и без близки, които да им окажат подкрепа;

3.      Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и които в условията на извънредна епидемична обстановка са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Допустимите видове дейности по Операция „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ са:

1.        Определяне на целевите групи.

2.        Приготвяне на топъл обяд.

3.        Предоставяне на топъл обяд.

4.        Реализиране на съпътстващи мерки.

Съпътстващите мерки се изразяват в индивидуално консултиране и съдействие на крайните потребители на топъл обяд, съобразно личните им нужди за възможностите за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на общината; за ползване на административни общински услуги, за здравословно и балансирано хранене, консултиране за изискванията, свързани с противоепидемичните мерки; както и други форми на индивидуална подкрепа, съдействие и консултиране в отговор на конкретно възникнали нужди и проблеми

На 03.05.2022 г. са публикувани изменения в изискванията за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“. Измененията касаят:

·        Отваряне на нов срок за кандидатстване за общините, които не изпълняват договор по операцията в периода от 03.05.2022 до 03.06.2022 г.

·        Удължаване на дейностите по предоставяне на топъл обяд;

·        Добавяне на нова целева група „Лица, на които е предоставена временна закрила във връзка с масово навлизане на разселени лица от Украйна“.

 

За да може Община Николаево да предприеме действия за удължаване на срока на предоставяне на топъл обяд по процедура BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ е необходимо прилагане на Решение на Общински съвет Николаево за удължаване на срока на договор  BG05FMOP001-5.001-0009-С06 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Николаево“.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на Изискванията за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ Версия 6, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Дава съгласие Община Николаево да кандидатства за удължаване на срока на договор BG05FMOP001-5.001-0009-С06 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Николаево“ до края на реализация на процедура BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд  в условията на пандемията от COVID-19“. 

 

2.Дава съгласие за определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

3.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

4.

Илия Рашев Рашев

отсъства

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

отсъства

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юлиан Сашев Атанасов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 11 общински съветника, от които за – 11, против –  няма, въздържали се – няма.

  

ХРИСТО НЕЙКОВ /П/

Председател Общински съвет-Николаево

*****************************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

350

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.05.2022 г. с Протокол № 38

 

ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

                 Общински съвет отпуска еднократна помощ на Минка Петрова Глушкова в размер на сумата от 500 /петстотин/ лева.

  

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

3.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

4.

Илия Рашев Рашев

отсъства

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

отсъства

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юлиан Сашев Атанасов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 11 общински съветника, от които за – 11, против –  няма, въздържали се – няма.

 

ХРИСТО НЕЙКОВ /П/

Председател Общински съвет-Николаево

*****************************************************************************************************

 

РЕШЕНИЕ

351

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.05.2022 г. с Протокол № 38

 

ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

                 Общински съвет не отпуска еднократна помощ на Пенка Кънчева Миткова, по така направеното предложение.

  

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

3.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

4.

Илия Рашев Рашев

отсъства

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

отсъства

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юлиан Сашев Атанасов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 11 общински съветника, от които за – 11, против –  няма, въздържали се – няма.

 

ХРИСТО НЕЙКОВ /П/

Председател Общински съвет-Николаево

**************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

352

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.05.2022 г. с Протокол № 38

 

ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

                 Общински съвет отпуска еднократна помощ на Николина Атанасова Асенова от с. Нова махала, общ. Николаево в размер на сумата от 150 /сто и петдесет/ лева.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

3.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

4.

Илия Рашев Рашев

отсъства

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

отсъства

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юлиан Сашев Атанасов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 11 общински съветника, от които за – 11, против –  няма, въздържали се – няма.

 

ХРИСТО НЕЙКОВ /П/

Председател Общински съвет-Николаево

******************************************************************************************************************

353

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.05.2022 г. с Протокол № 38

 

ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

                 Общински съвет не отпуска еднократна помощ на Стефан Валентинов Петков от гр. Николаево, общ. Николаево, по така направеното предложение.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

3.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

4.

Илия Рашев Рашев

отсъства

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

отсъства

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юлиан Сашев Атанасов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 11 общински съветника, от които за – 11, против –  няма, въздържали се – няма.

 

ХРИСТО НЕЙКОВ /П/

Председател Общински съвет-Николаево

***********************************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

354

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.05.2022 г. с Протокол № 38

 

ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

                 Общински съвет не отпуска еднократна помощ на Стоян Асенов Асенов от гр. Николаево, общ. Николаево, по така направеното предложение.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

 

Х

 

2.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

3.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

4.

Илия Рашев Рашев

отсъства

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

отсъства

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юлиан Сашев Атанасов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 11 общински съветника, от които за – 10, против –  1, въздържали се – няма.

 

ХРИСТО НЕЙКОВ /П/

Председател Общински съвет-Николаево

**************************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

355

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.05.2022 г. с Протокол № 38

 

ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

                 Общински съвет отпуска еднократна помощ на Митко Асенов Йорданов от с. Нова махала, общ. Николаево в размер на сумата от 150 /сто и петдесет/ лева.

  

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

3.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

4.

Илия Рашев Рашев

отсъства

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

отсъства

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юлиан Сашев Атанасов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 11 общински съветника, от които за – 11, против –  няма, въздържали се – няма.

ХРИСТО НЕЙКОВ /П/

Председател Общински съвет-Николаево

***************************************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

356

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.05.2022 г. с Протокол № 38

 

ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

                 Общински съвет отпуска еднократна помощ на Марийка Димитрова Рашева от гр. Николаево, общ. Николаево в размер на сумата от 200 /двеста/ лева.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

3.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

4.

Илия Рашев Рашев

отсъства

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

отсъства

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юлиан Сашев Атанасов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 11 общински съветника, от които за – 11, против –  няма, въздържали се – няма.

 

ХРИСТО НЕЙКОВ /П/

Председател Общински съвет-Николаево

*****************************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

357

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.05.2022 г. с Протокол № 38

 

ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

                 Общински съвет отпуска еднократна помощ на Михаил Иванов Калайджиев от с. Нова махала, общ. Николаево в размер на сумата от 150 /сто и петдесет/ лева.

  

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

3.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

4.

Илия Рашев Рашев

отсъства

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

отсъства

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юлиан Сашев Атанасов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 11 общински съветника, от които за – 11, против –  няма, въздържали се – няма.

 

ХРИСТО НЕЙКОВ /П/

Председател Общински съвет-Николаево

***********************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

358

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.05.2022 г. с Протокол № 38

 

ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

                 Общински съвет отпуска еднократна помощ на Огнян Кирилов Мартинов от гр. Николаево, общ. Николаево в размер на сумата от 200 /двеста/ лева.

  

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

3.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

4.

Илия Рашев Рашев

отсъства

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

отсъства

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юлиан Сашев Атанасов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 11 общински съветника, от които за – 11, против –  няма, въздържали се – няма.

 

ХРИСТО НЕЙКОВ /П/

Председател Общински съвет-Николаево

**************************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

359

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.05.2022 г. с Протокол № 38

 

ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Николаево в комисията по чл. 227б, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина/ЗЛПХМ/ за изработване на областна аптечна карта за област Стара Загора

Мотиви:

            В Общинска администрация Николаево е депозирано писмо изх. № 08-00-523 / 13.05.2022 г. (наш вх. № 03-00-80 / 16.05.2022 г.) от проф. Асена Сербезова – Министър на здравеопазването, за предстоящо изготвяне на Национална аптечна карта. Чрез нея се определят на териториален принцип потребностите на населението от достъп до лекарствени продукти, отпуснати в аптеки.

Съгласно чл. 227б, ал. 1 от Закона за  лекарствените продукти в хуманната медицина/ ЗЛПХМ/, Националната карта се изработва въз основа на областни аптечни карти. За изработване на областната аптечна карта министърът на здравеопазването назначава комисия за всяка област, която включва областния управител, двама представители на регионалната здравна инспекция, двама представители на районната здравноосигурителна каса, двама представители на регионалната колегия на Българския фармацевтичен съюз, един представител на регионалната колегия на Българската асоциация на помощник- фармацевтите, един представител на представителните организации за защита правата на пациентите, признати по реда на чл. 86в от Закона за здравето, както и по един представител на всяка община в съответната област. Комисията се председателства от Областния управител.

Съгласно чл. 227б, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, представителите на общините се определят по реда на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Ето защо Общински съвет Николаево следва за определи представител на Общината, който да бъде част от комисията, назначена от министъра на здравеопазването, за изработване на аптечна карта за област Стара Загора. На основание взетото решение ще бъде издадена заповед за определяне на служителя и неговите задължения по отношение изготвянето на областната аптечна карта на обл. Стара Загора.

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 т. 15 от ЗМСМА, чл. 227б, ал. 3  от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Определя Пенка Василева Генчева – ст. експерт „Образование, култура, здравеопазване и спорт“ в Общинска администрация Николаево, за представител на Община Николаево, който да бъде включен в състава на областната комисия по чл. 227б, ал. 3 от ЗЛПХМ за изработване на областна аптечна карта на обл. Стара Загора.

 

2. Възлага на Кмета на Община Николаево да издаде заповед, съобразена със задълженията на определеното по т. 1 лице, регламентирани в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

3.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

4.

Илия Рашев Рашев

отсъства

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

отсъства

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юлиан Сашев Атанасов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 11 общински съветника, от които за – 11, против –  няма, въздържали се – няма.

 

ХРИСТО НЕЙКОВ /П/

Председател Общински съвет-Николаево