Решения на ОбС Николаево № № 360-371 от заседание, проведено на 30.06.2022 г. - Протокол № 39

РЕШЕНИЕ

360

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.06.2022 г. с Протокол № 39

 

ОТНОСНО: Приемане на инвестиции извършени от оператора по В и К през 2021 г., като част от задължителните такива, поети при сключване на договора с „Асоциация по В и К“. Същите инвестиции съгласно чл.19, ал.1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) са публична общинска собственост и следва да се заведат в баланса на Община Николаево

 

Мотиви:

С писмо от 01.06.2022 г. от „Водоснабдяване и канализация „ ЕООД Стара Загора е предоставен на община Николаево протокол от комисия, назначена със заповед №АВиК-РД-ЗД-12/21.12.2021 г. на Председателя на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Стара Загора за извършените през 2021 г. обекти, финансирани от В и К оператора по рехабилитация и реконструкция на съществуващата В и К инфраструктура и/или изграждане на нова такава, в договорирания размер на минималното задължително ниво инвестиции. Съгласно указания на МРРБ цялостната процедура за приемане на инвестиции и активи е следната:

1.      От председателя на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Стара Загора е назначена комисия, която своевременно да осъществя контрол и проверки на конкретните инвестиции. След завършването на проверките, комисията с протокол да потвърждава или отхвърля  възможността инвестициите да се приемат.

2.      Веднъж годишно протоколираните инвестиции в активи се предлагат на Общинските съвети от кметовете, за вземане на решение за одобряване и приемане. В решението трябва да е включено упълномощаването на кмета да подпише приемно-предавателен протокол между В и К оператора и съответната община за приемане на инвестициите в активи. На следващо място да включва преминаването на управлението на приетите активи в Асоциация по ВиК.

3.      След одобрението и приемането на инвестициите в активи се подписва приемно-предавателен протокол между В и К оператора и кмета на съответната община.

4.      В и К активите да се заведат по баланса на общините, като в петдневен срок, да издадат насрещен документ /фактура/ със същата стойност в годишен размер за предоставеното право на В и К оператора да стопанисва, поддържа и експлоатира В и К системите и съоръженията, публична общинска собственост, която доставка по ЗДДС е облагаема и е с непрекъснато изпълнение.

5.      Общините незабавно да уведомят Асоциацията по В и К за преминаване в управлението й на съответния актив, а тя от своя страна да го предаде за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К оператора чрез допълване и/или актуализиране на Приложение № 1 от договора за изпълнение на дейностите по чл. 198 о, ал. 1 от ЗВ.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Об С Николаево и чл. 19 ал. 1, т. 4  и чл. 198 б, т. 2 от Закона за водите, Общински съвет – Николаево

Р Е Ш И:

 

I.ОДОБРЯВА И ПРИЕМА следните инвестиции в активи публична общинска собственост, извършени от „В и К“ ЕООД гр. Стара Загора.

 

1.       „Реконструкция на уличен водопровод Ф 80 ЕТ с тръби ПЕВП-RC Ф 90, дължина L=175,00 м, и 12 бр. СВО по ул. „Радецка“ от ул. „Оборище“ до ул. „Проф. Николай Генчев“ в гр. Николаево, община Николаево“, обл. Стара Загора от „В и К“ ЕООД Стара Загора на стойност 10 606,23. без ДДС.

2.      „СОЗ (санитарно охранителна зона) с. Едрево – I, II, III пояс на КЕИ М. Сулуджак, общ. Николаево“ от „В и К“ ЕООД Стара Загора на община Николаево на стойност 9110,50 лв.(без ДДС)

3.      Монтаж на водомери на СВО- 47 бр. в гр. Николаево, община Николаево от „В и К“ ЕООД Стара Загора на община Николаево, обл. Стара Загора на стойност 2359,41 лв. (без ДДС)

4.      Монтаж на водомери на СВО-3 бр. в с. Едрево, община Николаево от „В и К“ ЕООД Стара Загора на община Николаево на стойност 150,21 лв.(без ДДС)

5.      Монтаж на водомери на СВО-13 бр. с. Елхово, община Николаево от „В и К“ ЕООД Стара Загора на община Николаево на стойност 602,79 лв.( без ДДС)

6.      Монтаж на водомери на СВО-13 бр. с. Нова махала, община Николаево от „В и К“ ЕООД Стара Загора на община Николаево на стойност 59,06 лв.( без ДДС)

 

           II.     ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Николаево да подпише приемно-предавателен протокол с „В и К“ ЕООД, гр. Ст. Загора посочените в точка I активи.

 

        III.     ПРЕДОСТАВЯ за управление посочените в точка I активи на „Асоциация по В и К“ на обособената територия, обслужвана от „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора.

 

        IV.     ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Николаево да изпрати уведомително писмо до Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД, гр. Стара Загора за предоставяне на активите на В и К оператора – „В и К“ ЕООД, гр. Ст. Загора за изпълняване на дейностите по Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, както и да подпише всички необходими документи за предаване на актива.

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против –  няма, въздържали се – няма.

 ХРИСТО НЕЙКОВ /П/

Председател Общински съвет-Николаево


*************************************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

361

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.06.2022 г. с Протокол № 39

 

ОТНОСНО: Одобряване проект за Подробен устройствен план - ПЗ (план за застрояване) в кв. „Възраждане“ в гр. Николаево, община Николаево, обл. Стара Загора за имоти 51648.37.97 и 51648.37.111, разрешен за изработване с Решение № 295 взето на заседание на Общински съвет Николаево проведено на 30.11.2021 г. с Протокол №30

Мотиви:

Предлагам на Вашето внимание по компетентност одобряване на ПУП ( подробен устройствен план) – План застрояване на поземлени имоти с идентификатори по КККР на гр. Николаево: 51648.37.111 - собственост на община Николаево с АЧОС № 9/22.04.2005 г. с площ от 21 507 кв.м. НТП - жилищни територии, земеделска земя и 516648.37.97 собственост на община Николаево с АЧОС  № 8/22.04.2005 г. с площ от 5260 кв.м.; НТП - пасище,  находящи се в кв. „Възраждане“ .

ПУП - ПЗ се изготвя в изпълнение Решение №295, взето на заседание на Общински съвет Николаево проведено на 30.11.2021 г. с протокол №30, във връзка с провеждане на процедура за промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ. Предмет на процедурата са земеделски земи по смисъла на чл. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, собственост на физически и юридически лица, строителството, на които е започнало или завършено при спазване на установените за това строителни правила и нормативи или в съответствие с принципа на търпимост, без да е извършена промяна в тяхното предназначение.

ПЗ - плана за застрояване е разработен и съобразен е с предвижданията на Общия устройствен план на община Николаево, приет с Решение №346/29.11.2018 г., като зоната е заложена за жилищно строителство. При изготвянето на ПЗ са спазени изискванията на ЗУТ, Наредба №7 ПНУТ и Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. ПЗ е съгласуван с РЗИ Стара Загора със здравно заключение РД -259-30/31.03.2022 г., решение от РИОСВ Стара Загора №СЗ-24-ПР/2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Проекта е съгласуван с ЕРЮГ EVN група със становище № 7746/10.02.2022 г. и В и К ЕООД Стара Загора с изх.№ ТО-ПИД-16/02.02.2022 г., удостоверения за категоризация и за поливност. Представено е удостоверение от Общинска служба по земеделие Мъглиж по чл.51, ал.1, т.7 от ППЗОЗЗ. Всички имоти се отреждат за жилищно застрояване, с градоустройствени показатели: плътност - <60%, височина – <10 м, КИНТ<1,2, озеленяване 40%. Проектът се изготвя за да послужи пред Комисията по чл.17 ЗОЗЗ с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, като се приложи разпоредбата на чл.50, ал.1, във вр. с ал.3 от ППЗОЗЗ.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 17а, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи, чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл.50, ал.1 във вр. с ал.3 и чл.51 от ППЗОЗЗ, Общински съвет Николаево 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява ПУП-ПЗ план за застрояване за имоти за имоти 51648.37.97 и 51648.37.111 разрешен за изработване с Решение № 295 взето на заседание на Общински съвет Николаево проведено на 30.11.2021 г. с протокол №30;

 

2. Възлага на кмета на община Николаево да извърши необходимите действия за комплектоване на преписката до Комисията до МЗХ по чл.17, ал.1 от ЗОЗЗ с всички приложения изискващи се от ЗОЗЗ, ППЗОЗЗ и ЗУТ във връзка със смяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди. 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против –  няма, въздържали се – няма. 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ /П/

Председател Общински съвет-Николаево

***************************************************************************************************************************


 

РЕШЕНИЕ

362

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.06.2022 г. с Протокол № 39

 

ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 334/31.03.2022 г. на Общински съвет Николаево за освобождаване и изразходване на средства по чл.64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и приемане на ново решение относно разходването на натрупаните средства от отчисленията по чл.64 от Закона за управление на отпадъците, в размер до 180 000.00 лв. (сто и осемдесет хиляди лева), за закупуването от Община Николаево на един брой нов многофункционален колесен багер - товарач.

Мотиви:

Със свое Решение № 334/31.03.2022 г. Общински съвет Николаево разреши закупуването на 1 /един/ брой нов многофункционален колесен багер- товарач на стойност не по-голяма от 180 000.00 лв. (Сто и осемдесет хиляди лева), с включен ДДС, със средства от натрупаните такива в полза на община Николаево по чл.64 от ЗУО.

В брой 17 от 01.03.2022 г. на Държавен вестник е публикуван Закон за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане, с параграф § 8, на който в ЗИД на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (Обн. ДВ, бр. 105 от 2020 г., изм. бр. 23 от 2021 г.), в преходни и заключителни разпоредби, са приети изменения, като съгласно § 60, ал. 1 от същия закон: „Месечните обезпечения и отчисления за 2021 и за 2022 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и т. 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците може да се разходват по решение на общинския съвет чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя приетият от общинския съвет начин за определяне и размер на таксата за битови отпадъци".

В тази връзка, Община Николаево възнамерява да заяви своето желание пред РИОСВ-Стара Загора за възстановяване на преведените и неусвоени обезпечения и отчисления по чл. 64, ал. 1, и чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗУО.

Съгласно приетата с Решение № 336 от 19.04.2022 г. на Общински съвет  Николаево план-сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2022 година планираният размер на разходите на Община Николаево за обезпечения по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците е 86 000.00 лв.

На основание § 60, ал.1 от ЗИД на ДОПК предлагам месечните отчисления по чл.60 и чл. 64 за количествата отпадъци депонирани през 2022 год., от Община Николаево да не постъпват по сметката на РИОСВ Стара Загора, а да бъдат разходвани, чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя приетият от общинския съвет начин за определяне и размер на таксата за битови отпадъци, за дофинансиране на закупуването на нов многофункционален багер –товарач, на стойност не по-голяма от 180 000.00 лв. /Сто и осемдесет хиляди лева/.

Предлагам натрупаните средства от отчисления по чл.64 за депонираните количества отпадъци до 31.12.2021 год. да се разходват по реда на Наредба № 7 от 19 декември 2013 г. за реда и начина на изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, за първоначална сума за закупуване на новия багер товарач.

За целта следва Решение № 334/31.03.2022 г. на Общински съвет Николаево да се отмени и съобразно новите обстоятелства да се вземе ново решение.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 60, ал. 2 от Преходни и допълнителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, приет със Закон за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане /Обн. ДВ, бр. 17 от 01.03.2022 г./, Общински съвет Николаево

Р Е Ш И:

 

I. Отменя Решение № 334, взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 31.03.2022 г. с Протокол № 35.

 

II. Натрупаните средства от отчисления по чл.64 от ЗУО, за депонираните количества отпадъци до 31.12.2021 год. да се разходват по реда на Наредба № 7 от 19 декември 2013 г. за реда и начина на изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, за заплащане първоначална вноска от цената за закупуване на нов многофункционален колесен багер товарач.

 

III. Месечните отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО, за количествата отпадъци депонирани през 2022 год., от Община Николаево да не постъпват по сметката на РИОСВ Стара Загора и да бъдат разходвани, чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя приетият от общинския съвет начин за определяне и размер на таксата за битови отпадъци, за дофинансиране закупуването на нов многофункционален колесен багер –товарач.

 

IV. Придобитият активнов многофункционален колесен багер –товарач, да се използва единствено за нуждите на общинската система за управление на отпадъците.

 

V. Възлага на Кмета на община Николаево да извърши необходимите последващи действия, в изпълнение на така взетите решения, в т.ч. да подаде съответното в тази връзка заявление до РИОСВ Стара Загора, по реда на Наредба № 7 от 19 декември 2013 г. за реда и начина на изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.

 

VI. Възлага на Кмета на Община Николаево да извърши всички нормативно определени действия, в изпълнение на горното решение, в т.ч. по договаряне придобиването на нов многофункционален колесен багер-товарач, при условия каквито намери за добре, съобразявайки горното и по реда на закона.

  

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против –  няма, въздържали се – няма.

  

ХРИСТО НЕЙКОВ /П/

Председател Общински съвет-Николаево

********************************************************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

363

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.06.2022 г. с Протокол № 39

 

ОТНОСНО: Вземане на решение за предоставяне на средства от бюджета на Община Николаево, Местна дейност 2122, Параграф 1020, в извънбюджетна сметка по Оперативна програма на Европейския социален фонд „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 по Договор BG05М9ОР001-2.004-0010-С01, наименование на проекта „Социално включване в община Николаево”, процедура BG05М9ОР001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, за продължаване изпълнението на дейностите по проект „Социално включване в Община Николаево”, процедура BG05М9ОР001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, изпълняван по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG 05М9ОР001-2.004-0010-С01 „Социално включване в община Николаево”.

 

Мотиви:

През 2016 г. Община Николаево кандидатства с проект по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, който проект беше одобрен.

До момента, Проектът всяка година е продължаван. През 2022 година също бе подписан Анекс към договора, но за тази 2022 година не бе отпуснат бюджет, а се работи с икономии от предходни години, които ще се използват след представяне на отчет. Поради това, средствата необходими за дейностите трябва да бъдат осигурени от Бюджета на Общината и при отчитане, следва да бъдат възстановени от Управляващия орган на проекта.

Проектът  предоставя следните услуги за ранно детско развитие:

-          „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” – провеждане на летни училища през летните ваканцииза деца, на които предстои постъпване в първи клас. Обучението се води от педагог и медиатор.

-          „Здравна консултация за деца от 0 до 7 год. – извършване на медицински и стоматологични прегледи на деца, провеждане на обучения на родители от екип от специалисти включващ педиатър, стоматолог, медицинска сестра и медиатор.

-          „Формиране и развитие на родителски умения, Семейно консултиране и подкрепа, Индивидуална и групова работа с деца и родители” – провеждане на групови и индивидуални консултации от екип специалисти: педиатър, гинеколог, психолог, юрист, мед. сестра, акушерка, социални работници и медиатори.

Услугите за ранно детско развитие по проект „Социално включване в Община Николаево”, ще се предоставят в продължение на 12 месеца.

 

Основните цели на проект „Социално включване в община Николаево” са:

1.      Превенция на социалното изключване;

2.      Намаляване на бедността сред децата;

3.      Подкрепа на дейността на създадените по проект «Социално включване» интегрирани услуги за ранно детско развитие.

Специфичните цели на проекта са:

1.      Подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване достъпа до здравна грижа;

2.      Формиране на родителски умения;

3.      Подобряване на семейната среда;

4.      Повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система;

5.      Ограничаване и предаване на бедността между поколенията;

Съгласно Договора за безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.004-0010-С01, сключен между Управляващия орган – Министерство на труда и социалната политика и Община Николаево, Управляващият орган извършва междинни / окончателни плащания след верифициране на изпълнените дейности и извършените разходи, въз основа на подадено от бенефициента искане за междинно / окончателно плащане.

За извършване на плащане за м. март, април, май и юни 2022 г. са необходими средства, които в момента не са налични.

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1. За продължаване изпълнението на дейностите по проект „Социално включване в Община Николаево”, процедура BG05М9ОР001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, изпълняван по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG 05М9ОР001-2.004-0010-С01 „Социално включване в община Николаево”, от бюджета на Община Николаево да се предостави сумата в размер на 25 000 лв., като същата се пренасочи от Местна дейност 2122, Параграф 1020, в извънбюджетната сметка на общината, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG 05М9ОР001-2.004-0010-С01 „Социално включване в община Николаево”, със срок на възстановяване на така предоставените суми – 21 декември 2022 год., след получаване на междинно плащане от страна на Управляващия орган на проекта.

 

2. Възлага на кмета на общината да извърши всички последващи се действия, необходими за продължаване дейностите по проекта по т. 1.

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против –  няма, въздържали се – няма.

 

ХРИСТО НЕЙКОВ /П/

Председател Общински съвет-Николаево

****************************************************************************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

364

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.06.2022 г. с Протокол № 39

 

 

ОТНОСНО: Годишен отчет за състоянието на общинския дълг в община Николаево, област Стара Загора за времето от 01.01.2021 година до 31.12.2021 година

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9 от Закона за общинския дълг, както и във връзка с чл. 18 от същия закон, Общински съвет Николаево

 

 

Р Е Ш И:

 

1.   Приема „Годишен отчет за състоянието на общинския дълг в община Николаево, област Стара Загора за времето от 01.01.2021 година до 31.12.2021 година“.

 

2.   В изпълнение на чл. 18 от Закона за общинския дълг, възлага на кмета на общината да представи в МФ и Сметна палата „Годишен отчет за състоянието на общинския дълг в община Николаево, област Стара Загора за времето от 01.01.2021 година до 31.12.2021 година“ и решението на общинския съвет, в 30-дневен срок от приемането му.

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

 

ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ

В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО,

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ЗА ВРЕМЕТО

ОТ 01.01.2021 ГОДИНА ДО 31.12.2021 ГОДИНА

 

На основание чл. 9, ал. 1 от Закон за Общинския дълг, както и Раздел Х „Управление на общинския дълг“, чл. 34 от „Наредба № 10 за съставяне, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на община Николаево“ Ви представям Годишен отчет за състоянието на общинския дълг в община Николаево, област Стара Загора за времето от 01.01.2021 година до 31.12.2021 година.

Съгласно чл. 18 от Закон за общинския дълг, в 30-дневен срок от приемане на съответното решение, същото се изпраща на министъра на финансите с копие до Сметната палата, заедно с годишния отчет за състоянието на общинския дълг. Годишният отчет за състоянието на общинския дълг е неразделна част от Отчета за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Николаево. Общинския съвет приема с решение Годишният отчет за състоянието на Общинския дълг. Всички обстоятелства по възникването и управлението на общинския дълг се вписват в Централния регистър на Общинския дълг, който е създаден и се поддържа в Министерство на финансите. В Община Николаево е оторизиран общински служител, който отговаря за вписването на информацията в ЦРОД и за нейната регулярна актуализация.

Състоянието на общинския дълг в Община Николаево за времето от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. е както следва:

 

І. Револвиращ банков кредит

  1. Вид на дълга – Револвиращ банков кредит, дългосрочен.
  2. Размер на дълга – 152 609 лева (сто петдесет и две хиляди и шестстотин и девет лева).
  3. Валута – лева.
  4. Обезпечение:

Ø Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Николаево, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на Община Николаево по чл. 52, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

  1. Матуритет на дълга – от 31 май 2016 г. до 25 ноември 2023 година.
  2. Предназначение на дълга – финансиране и рефинансиране на проекти: „Ремонт на Народно читалище „Зорница 1928“ с. Нова махала, община Николаево“, „Ремонт на Народно читалище „Васил Левски 1923“ град Николаево, община Николаево“, „Ремонт на Народно читалище „Христо Смирненски 1899“ с. Елхово, община Николаево”, по „Програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.“, приоритетна ос 3 „Качество на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика“, по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“.
  3. Лихвен процент – 3.583 %.
  4. Общо усвоени средства към 31.12.2021 г. – 152 609 лева /100%/.
  5. Общо неизплатена главница към 31.12.2021 г. /съгласно погасителен план/ – 38 709 лева.
  6.  За бюджетната 2021 г.:

Ø  размер на дълга към 01.01.2021 г. – 59 109 лева;

Ø  плащания по главница за 2021 год. – 20 400 лева;

Ø  лихва върху редовна главница – 1 807 лева;

Ø  такси за администриране – 1 200 лева;

Ø  такси за ангажимент – 0 лева;

Ø  лихви за забавени плащания и просрочия – 0 лева;

Ø  дълг към 31.12.2021 год. – 38 709 лева.

Информацията по настоящият отчет за състоянието на общинския дълг е извлечена от финансово-счетоводните документи в Община Николаево /Програмен финансово-счетоводен софтуер „АС2012“/ към 31.12.2021 година.

Неразделна част от Годишния отчет е „Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2021 година на община Николаево – Приложение № 15“.

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против –  няма, въздържали се – няма.

 

ХРИСТО НЕЙКОВ /П/

Председател Общински съвет-Николаево

*****************************************************************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

365

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.06.2022 г. с Протокол № 39

 

 

ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево 

 Р Е Ш И:  

                 Общински съвет Николаево не отпуска еднократна помощ на Мелиха Шабидин Коче от гр. Николаево, общ. Николаево, по така направеното предложение.

 Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против –  няма, въздържали се – няма.

 ХРИСТО НЕЙКОВ /П/

Председател Общински съвет-Николаево

******************************************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

366

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.06.2022 г. с Протокол № 39

ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

                 Общински съвет отпуска еднократна помощ на Катя Атанасова Колева от гр. Николаево, общ. Николаево в размер на сумата от 150 /сто и петдесет/ лева.

 Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против –  няма, въздържали се – няма.

 ХРИСТО НЕЙКОВ /П/

Председател Общински съвет-Николаево

***************************************************************************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

367

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.06.2022 г. с Протокол № 39

 

ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин. 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:           

                 Общински съвет Николаево не отпуска еднократна помощ на Пенка Стойкова Неделчева от с. Елхово, общ. Николаево, по така направеното предложение, поради непълен набор от медицински документи.

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 10, против –  1, въздържали се – 1.

 

ХРИСТО НЕЙКОВ /П/

Председател Общински съвет-Николаево

***************************************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

368

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.06.2022 г. с Протокол № 39  

 

ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.  

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево 

 

Р Е Ш И: 

                 Общински съвет отпуска еднократна помощ на Пенка Колева Алиева от гр. Николаево, общ. Николаево в размер на сумата от 150 /сто и петдесет/ лева.    

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против –  няма, въздържали се – няма.   

ХРИСТО НЕЙКОВ /П/

Председател Общински съвет-Николаево

****************************************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

369

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.06.2022 г. с Протокол № 39   

ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.  

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево  

Р Е Ш И:  

                 Общински съвет отпуска еднократна помощ на Мария Нейкова Вълчева от гр. Николаево, общ. Николаево в размер на сумата от 150 /сто и петдесет/ лева.    

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против –  няма, въздържали се – няма.   

ХРИСТО НЕЙКОВ /П/

Председател Общински съвет-Николаево

******************************************************************************************************************************************************************************


РЕШЕНИЕ

370

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.06.2022 г. с Протокол № 39  

ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.  

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево  

Р Е Ш И:  

                 Общински съвет Николаево не отпуска еднократна помощ на Стефанка Иванова Асенова от гр. Николаево, общ. Николаево, по така направеното предложение.    

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 11, против –  1, въздържали се – няма.   

ХРИСТО НЕЙКОВ /П/

Председател Общински съвет-Николаево

*****************************************************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

371

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.06.2022 г. с Протокол № 39 

 

       ОТНОСНО: Даване на съгласие за формиране на ново местно партньорство, а на по-късен етап и на местна инициативна група по подхода СВОМР между общините Мъглиж и Николаево за програмен период 2021-2027 г. 

Мотиви:

Община Николаево разполага с възможност за присъединяване като партньор при формиране на местно партньорство, а в последствие и на местна инициативна група по подхода СВОМР за новия програмен период 2021-2027 г., която ще покрива териториите на Общините Мъглиж и Николаево. Участието на Община Николаево при формирането на партньорството, а впоследствие и на МИГ, ще позволи на следващ етап от изпълнението на стратегията, земеделски производители, търговски дружества по смисъла на Търговския закон и на Закона за кооперациите, неправителствения сектор, а също така на читалищата и на самата Общинска администрация да се ползват от финансовия ресурс на МИГ по Програма за развитие на селските райони, Оперативна програма „Конкурентоспособност“, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси. Това ще допринесе непосредствено до решаване на специфични за територията акценти и проблеми. Ще се подпомогне нарастването на конкурентоспособността на местния бизнес и земеделските производители, ще се инвестира в социални програми за превенция на застрашените от изключване и маргинализация групи на територията на общината, ще бъде привлечен публичен ресурс за обновяване и изграждане на публичната инфраструктура в Община Николаево.

Считано от 05.05.2022 г. е открита за кандидатстване процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проекти № BG06RDNP001-19.610, реализирана по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020 г. Същата дава възможност на Община Николаево да формира местно партньорство, с водещ партньор Община Мъглиж, в новия програмния период 2021-2027 година. Двете общини имат физическа обща граница, приблизително сходни проблеми на целевата територия и обща визия за преодоляването им. Двете общини са идентифицирани като допустими кандидати съгласно Насоките за кандидатстване. Допустимите за финансиране дейности са:

1.                  Учредяване на МИГ за кандидат местно партньорство, в което не участва МИГ;

2.                  Популяризиране на подхода ВОМР (само за общности, които не са прилагали подхода ЛИДЕР през програмни периоди 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г. на териториите или част от териториите, за които се кандидатства) и процеса на разработване на стратегия за ВОМР (за всички кандидати);

3.                  Обучение на местни лидери и заинтересовани страни;

4.                  Проучвания и анализи на територията;

5.                  Подготовка на стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията;

6.                  Координация на изпълнението на подготвителните дейности.

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и т. 23, във връзка с чл. 59 и чл. 60 от ЗМСМА, Общински съвет-Николаево 

Р Е Ш И:  

1. Община Николаево да участва в създаването и дейността на местно партньорство с Община Мъглиж, а на по-късен етап и на местна инициативна група с Община Мъглиж (водещ партньор) за новия програмен период 2021-2027 по подхода ВОМР с Управляващ орган – Министерство на земеделието.

 

2. Възлага на кмет на Община Николаево – г-н Николай Дончев Кънев, да извърши всички нормативно определени действия във връзка с реализирането на новото местно партньорство (на по-късен етап новата местна инициативна група), в т.ч. да подпише партньорското споразумение и всички други изискуеми документи за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ с проект по процедура BG06RDNP001-19.610, реализирана по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. чрез водещия партньор Община Мъглиж.   

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против –  няма, въздържали се – няма.  

ХРИСТО НЕЙКОВ /П/

Председател Общински съвет-Николаево