Решения на ОбС Николаево №№ 411-420 от заседание, проведено на 24.11.2022 г., Протокол № 45

РЕШЕНИЕ

411

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 24.11.2022 г. с Протокол № 45

  

ОТНОСНО: Провеждане на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, насрочено на 7 декември 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал.2 от ЗМСМА и чл. 10, ал. 5, т.5 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация /ПОДАВК/,Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

І. Възлага на Кмета на Община Николаево, представител по Закона за водите, а при невъзможност той да участва общинският съвет определя друг представител с право да гласува по решенията, посочени в дневния ред на извънредното неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Стара Загора, насрочено на 7 декември 2022 г, както следва:

 

по т.1 от дневния ред: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 2 от Закона за водите във вр. с чл. 18.7, б „а“ от Договора, Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора приема решение за сключване на Допълнително споразумение № 3 към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен на 29.02.2016 г. между Асоциация по ВиК – Стара Загора и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора.

 

по т.2 от дневния ред: На основание чл. 5.5, б „а“ от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора съгласува План за опазване на околната среда на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора за периода 2022-2026 г., ведно с приложенията, неразделна част от него.

            

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

***************************************************************

РЕШЕНИЕ

412

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 24.11.2022 г. с Протокол № 45

 

 

ОТНОСНО: Отстраняване на явна фактическа грешка в административен акт на Общински съвет Николаево – Решение № 400 / 27.10.2022 г. по Протокол № 44

Мотиви: В свое писмо № АК-01-123 / 11.11.2022 г. Областния управител на област Стара Загора сигнализира Об С Николаево, че е допуснал явна фактическа грешка в Решение № 400 / 27.10.2022 г. по Протокол № 44. Сигнала е мотивиран и се предлага нейното отстраняване по предвидения законов ред.

С Решение № 400 / 27.10.2022 г. на основание чл. 21, ал. 1, т. 11, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129 във връзка с чл. 110, ал. 1, т .5 от ЗУТ, Об С Николаево

  РАЗРЕШАВА ДА СЕ ИЗРАБОТИ ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН - (ПУП-ПП) извън границите на урбанизираната територия на линеен обект за елементи на техническата инфраструктура за: Кабелно захранване НН на „Фотоволтаична централа с мощност 73,92 kWp“ в УПИ VII-237 кв.90 по рег. план на с. Елхово, отстъпено право на строеж за ФтЕЦ на „ЕМ ЕМ ПИ“ ЕООД, ЕИК – 205275397 с нот.акт 36 том 17 дело 3482 вх.рег.№ 5039/17.08.2022 г. изд.от СВ Казанлък до ТНН на ТП /БКТП ТП 3 ЕЛХОВО, КЛ/ ВЛ МИЛЕВО, п/ст ДЪБОВО (съгласно становище №4529507 от 30.08.2022 г. от „Електроразпределение Юг„ ЕАД). Проекта е разгледан и приет без забележки на заседание на експертния общински съвет на 10.10.2022 г.

Видно от посоченото правно основание и от приложените по преписката документи, с настоящото РЕШЕНИЕ СЛЕДВА ДА БЪДЕ ОДОБРЕН ИЗГОТВЕНИЯ ПУП. Допуснатите неточности в Решението представляват явна фактическа грешка. Съгласно чл. 62, ал. 2 от АПК, очевидни фактически грешки допуснати в административния акт, се поправят от органа, който ги е издал и след изтичане на срока за обжалване (т.е. следва да приемем Решение, с което се поправя допуснатата грешка). Това Решение се съобщава на заинтересованите лица и подлежи на обжалване по предвидения в АПК ред.

С оглед на горното и на основание чл. 62, ал. 2 от АПК, Общински съвет - Николаево

 

Р Е Ш И:

 

            Отстранява допуснатата явна фактическа грешка в Решение № 400 / 27.10.2022 г., точка 1, като последната придобие следния окончателен вид:

 

1.ОДОБРЯВА ИЗГОТВЕНИЯ проект за подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ извън границите на урбанизираната територия на линеен обект за елементи на техническата инфраструктура за: Кабелно захранване НН на „Фотоволтаична централа с мощност 73,92 kWp“ в УПИ VII-237 кв.90 по рег. план на с. Елхово, отстъпено право на строеж за ФтЕЦ на „ЕМ ЕМ ПИ“ ЕООД, ЕИК – 205275397 с нот.акт 36 том 17 дело 3482 вх.рег.№ 5039/17.08.2022 г. изд.от СВ Казанлък до ТНН на ТП /БКТП ТП 3 ЕЛХОВО , КЛ/ ВЛ МИЛЕВО, п/ст ДЪБОВО (съгласно становище №4529507 от 30.08.2022 г. от „Електроразпределение Юг„ ЕАД)

 

2.Настоящото Решение е неразделна част от Решение № 400 / 27.10.2022 г. по Протокол № 44 на Общински съвет Николаево.

  

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

**********************************************************************

РЕШЕНИЕ

413

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 24.11.2022 г. с Протокол № 45

 

 

ОТНОСНО: Промяна в списъка на пътуващи служители за 2022 г. - Приложение № 6, прието с Решение № 336/19.04.2022 г. за приемане на Бюджета на Община Николаево за 2022 г.

 

Мотиви: През месец октомври на настоящата година, с Трудов договор № 53/17.10.2022 г. сключен с кмета на Община Николаево, на незаета бройка във функция Здравеопазване, е назначена служителят Нина Колева Георгиева, с постоянен и настоящ адрес в град Стара Загора - на длъжност медицинска сестра в ДГ „Снежанка“, и филиалите към нея.

Поради това, че същата живее в град Стара Загора, във връзка с работата си служителят всеки ден пътува от град Стара Загора до работното си място в град Николаево, при което имат право на транспортни разходи, за текущата 2022 г.

В тази връзка и с оглед поемане на транспортните й разходи от общината, като работодател, следва да вземете нарочно решение в този смисъл, като служителят да се допълни в нарочното Приложение № 6 от Решение № 336/19.04.2022 г. за приемане на Бюджета на Община Николаево за 2022 г., като към приложението се добави горецитираното лице. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал. 1 от Закона за публичните финанси и в съответствие с чл. 2, ал. 3 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и управление на общинския дълг на Община Николаево, Общински съвет – Николаево


Р Е Ш И:


Допълва Списъка на длъжностите и служителите в Общинска администрация, Здравеопазване и Социални дейности, които имат право на транспортни разходи през 2022 г. – съставляващ Приложение № 6 от Решение № 336/19.04.2022 г., както следва: към дейност „Здравеопазване“ се добавя ред втори със следното съдържание:

 

№ по ред

Трите имена

Длъжност

Общинска администрация

:

………………………..

………………………….

Здравеопазване

1.

……………………………

…………………………

2.

Нина Колева Георгиева

Медицинска сестра

Социални услуги

:

………………………..

………………………………..

 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

**************************************************************

РЕШЕНИЕ

414

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 24.11.2022 г. с Протокол № 45


       ОТНОСНО: Изразходване и разпределяне на средствата, предоставени на Община Николаево, съгласно постановление на Министерски съвет № 326 от 12 октомври 2021 година

 

МОТИВИ: С ПМС № 326 от 12 октомври 2021 година Министерски съвет одобрява допълнителни трансфери за други целеви разходи, включително за местни дейности по бюджетите на общините за 2021 година за изплащане на действително извършени разходи за изпълнение на мерки във връзка с COVID-19 през 2021 година и за изплащане на разходите по организационно-техническа подготовка и обезпечаването на частичните избори през 2021 година при предсрочно прекратяване правомощията на кмет. Средствата определени за Община Николаево са в размер на 157 629 лв., в т.ч. 23 644 лв. за изпълнение на мерки във връзка с COVID-19 за субсидиране на пътнически превози по междуселищни автобусни линии извън Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагане на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, приета с Постановление № 163 на Министерски съвет от 2015 година. Съгласно указания на Министерство на финансите средствата предвидени и не разходени през 2021 г., могат да бъдат изразходвани до края на 2022 година.

През 2021 г. от предоставените ни средства са направени разходи в размер на 63 885 лв., от които 2 720, лв. – за училищата в общината.

 

През 2022 г. остатъкът от средствата – в размер на 93 744 лв., от които 23 644 лв. – предвидени за субсидиране на пътнически превози по автомобилния транспорт, и 11 780 лв. – за нуждите на училищата 58 320 лв. за нуждите на общинска администрация е направен разчет, както следва:

 

1.      За осигуряване на лични предпазни средства, за нуждите на общинска администрация и дейности финансирани чрез общинския бюджет, както и за дезинфектанти, граждански договори за дезинфекция на работните помещения във връзка с COVID-19, термална камера 1бр., термален дисплей 4 бр., „Канари“ за мониторинг на качеството на въздуха – 8 бр. и др. – 58 320 лв.

 

2.      За субсидиране  на пътнически превози по междуселищни автобусни линии – 23 644 лв. Същите не са разходвани, тъй като фирмата-превозвач до настоящия момент не е представила необходимите разходооправдателни документи. Съгласно указания на МФ изх. № ФО-67/ 23.09.2022 г., след Решение на Об С, средствата могат да се разходват за дейности в условията на миграционен натиск и за издръжка на общината, а в случай на остатък следва да се възстановят в държавния бюджет в срок до 20.12.2022 г. Възползвайки се от тази възможност цитираните средствата могат да бъдат прехвърлени за издръжка и така да облекчат разхода за ел. енергия на Общината, като с тях, поради високите цени на тока, се покрият разходите за улично осветление.

 

3.      За осигуряване на лични предпазни средства, дезинфектанти и други материали във връзка с COVID-19, за нуждите на училищата - 11 780 лв.

 

За да се осъществи направения разчет, с цел оптимално усвояване на предоставените на общината средства във връзка с COVID-19, същият следва да бъде одобрен от Общински съвет Николаево. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във вр. чл. 21, ал. 1, т.23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.124 от Закона за публичните финанси, Общински съвет - Николаево

 

Р Е Ш И:

 

Утвърждава отчета за 2021 г. и разчет за 2022 г. на остатъка от средства по ПМС № 326 от 12 октомври 2021 година на Министерски съвет , както следва:

 

1.      За осигуряване на лични предпазни средства, за нуждите на общинска администрация и дейности финансирани чрез общинския бюджет, както и за дезинфектанти, граждански договори за дезинфекция на работните помещения във връзка с COVID-19, термална камера 1бр., термален дисплей 4 бр., „Канари“  за мониторинг на качеството на въздуха – 8 бр. и др. 58 320 лв.

 

2.      За осигуряване на лични предпазни средства, дезинфектанти и други материали във връзка с COVID-19, за нуждите на училищата в Община Николаево – 11 780 лв.

 

3.      Прехвърля сумата в размер на 23 644 лв. от дейност 589 § 1020 в дейност 604 § 1016. Поради високите цени на ел. енергията, сумата от 23 644 лв. да бъде разходвана за покриване на разхода на Община Николаево за улично осветление.

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

*******************************************************************

РЕШЕНИЕ

415

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 24.11.2022 г. с Протокол № 45

 

 

       ОТНОСНО: Одобряване на План – сметка за размера на приходите от такса битови отпадъци и План – сметка за разходи за дейностите по събиране, извозване и обезвреждане в депа на битовите отпадъци и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване за 2023 година на Община Николаево

 

МОТИВИ: С оглед установяване конкретните размери на бюджетните приходи от такса битови отпадъци и разходите за дейностите по събиране, извозване и обезвреждане в претоварната станция за събиране на отпадъци в Община Гурково, и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване за 2023 година, Общински съвет Николаево следва да одобри План – сметка за размера на приходите от такса битови отпадъци и План – сметка за разходи за дейностите по събиране, извозване и обезвреждане в депа на битовите отпадъци и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване за 2023година.

 

Поради това и на основание чл. 21, ал. 2, във вр. чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка чл. 66, ал. 1, чл. 67, ал. 2, и чл. 69, ал. 1 от Закона за местни данъци и такси, Общински съвет - Николаево

Р Е Ш И:

 

1.Одобрява План-сметка за размера на приходите от такса битови отпадъци през 2023 г.

 

2. Одобрява План-сметка за необходимите разходи по осигуряването на съдове за съхранение, събиране, извозване и обезвреждане в депата на битовите отпадъци и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване за 2023 година в Община Николаево.

П Л А Н - С М Е Т К А

за предстоящите приходи и разходи на дейност „Чистота” в община Николаево през 2023 година

 

Наименование

Сума

лв.

 

Приходи

206600,00

 

Преходен остатък

20000,00

1.

Приходи от жилищни имоти (физически лица)

48560,00

 

а/сметосъбиране и сметоизвозване

36918,00

 

б/обезвреждане битови отпадъци в депата

6697,00

 

в/чистота на териториите за обществено ползване

4945,00

2.

Приходи от нежилищни имоти

55827,00

 

а/сметосъбиране и сметоизвозване

42495,00

 

б/обезвреждане битови отпадъци в депата

8501,00

 

в/чистота на териториите за обществено ползване

4831,00

3.

Приходи от жилищни имоти (юридически лица)

45769,00

 

а/сметосъбиране и сметоизвозване

29759,00

 

б/обезвреждане битови отпадъци в депата

11320,00

 

в/чистота на териториите за обществено ползване

4690,00

4.

Приходи от нежилищни имоти

36444,00

 

а/сметосъбиране и сметоизвозване

23867,00

 

б/обезвреждане битови отпадъци в депата

9665,00

 

в/чистота на териториите за обществено ползване

2912,00

 

 

 

 

Разходи

206600,00

1.

Сметосъбиране и сметоизвозване

63000,00

1.1

Организирано сметосъбиране и сметоизвозване

48000,00

1.2

Съдове за битови отпадъци

15 000.00

2.

Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения

123600,00

2.1

Разходи за предадени отпадъци за обезвреждане чрез депониране

31000,00

2.2

 Отчисления по чл. 60 от ЗУО на тон депониран отпадък

      1400,00             

2.3

Отчисления по чл. 64 от ЗУО на тон депониран отпадък

  91200,00

3.

Почистване на уличните платна, площади, алеи, паркове и др.територии от населените места, предназначени за обществено ползване и нерегламентирани сметища

 

 

20 000,00

 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

**********************************************************************

РЕШЕНИЕ

416

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 24.11.2022 г. с Протокол № 45

 

 

            ОТНОСНО: Актуализация на Разчета за Капиталови разходи за 2022 г.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 20, ал. 4 от Наредбата за Общинския бюджет и с ФО № 3 / 25.03.2022 година – указания на МФ за съставянето и изпълнението на бюджетите на общинитe и на сметките за средства от Европейския съюз за 2022 година (в част VІІІ. РАЗЧЕТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ, ЗАЯВКИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ЛИМИТ ОТ ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ И СПРАВКИ ЗА ТЕКУЩИ РЕМОНТИ), ФО № 46 / 2022, ПМС № 229 / 29.07.2022 г. се налага изготвянето на актуализиран разчет за Капиталови разходи за 2022 г. със следните корекции:

I.Добавят се нови обекти /увеличението е за 71 899 лева/:

 

1)                   т. 35 в Приложение № 10 от Разчета за Капиталовите разходи – "Придобиване на лаптоп за Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ " – с годишна задача 1 900 лева.

2)                   т. 36 в Приложение № 10 от Разчета за Капиталовите разходи – "Придобиване на камери за видеонаблюдение за Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/" – с годишна задача 15 000 лева.

3)                   т. 37 в Приложение № 10 от Разчета за Капиталовите разходи – "Придобиване на лек автомобил(втора употреба) Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ " – с годишна задача 25 000 лева.

4)                   т. 38 в Приложение № 10 от Разчета за Капиталовите разходи –   "Придобиване на лаптоп за нуждите на ПГ „Атанас Дамянов" – с годишна задача 1 500 лева.

5)                   т. 39 в Приложение № 10 от Разчета за Капиталовите разходи – „Придобиване на Термален дисплей – 4 бр." – с годишна задача 10 368 лева.

6)                   т. 40 в Приложение № 10 от Разчета за Капиталовите разходи „Придобиване на Термална камера Dahua DH-TPC-BF2221 – 1 бр.“ – с годишна задача 5069 лева.

7)                   т. 41 в Приложение № 10 от Разчета за Капиталовите разходи „Придобиване на „Канари" за мониторинг на качество на въздуха – 8 бр.“ – с годишна задача 9562 лева.

8)                   т. 42 в Приложение № 10 от Разчета за Капиталовите разходи „Придобиване на климатик 12-ка за МКБППМН“ – 1 бр. с годишна задача 1900 лева.

9)                   т. 43 в Приложение № 10 от Разчета за Капиталовите разходи „Придобиване на апарат „MEDIM-T LZ” за ЦСРИ – 1 бр.“ с годишна задача 1600 лева.  

2.  Намаля се годишната задача на т. 25 „Придобиване на преносим компютър, гр. Николаево“: от 1500 лева на 0 лава.

 

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 , във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 20, ал. 4 от Наредбата за Общинския бюджет, Общински съвет - Николаево

 

Р Е Ш И:

 

Общински съвет Николаево приема актуализацията на Разчет на Капиталовите разходи през 2022 година /Приложение № 10/.

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

***************************************************************

РЕШЕНИЕ

417

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 24.11.2022 г. с Протокол № 45

 

 

           

ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

Р Е Ш И:


1.Общински съвет – Николаево отпуска еднократна помощ на лицето Росен Стефанов Яламов от гр. Николаево, общ. Николаево, ул. „Незабравка“ № 1, вх. Б, ет. 2, ап. 8, в размер на сумата от 400 /четиристотин/ лева.

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

 ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

******************************************************************

                                                                                                                                                   РЕШЕНИЕ

418

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 24.11.2022 г. с Протокол № 45


ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

Р Е Ш И:


1.Общински съвет – Николаево отпуска еднократна помощ на лицето Асен Митков Гиндев от гр. Николаево, общ. Николаево, ул. „Капитан Райчо Николов“ № 19, в размер на сумата от 150 /сто и петдесет/ лева.

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

*************************************************************************

РЕШЕНИЕ

419

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 24.11.2022 г. с Протокол № 45


ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет – Николаево отпуска еднократна помощ на лицето Айше Смайл Бекир от гр. Николаево, общ. Николаево, кв. „Възраждане“ № 1, в размер на сумата от 150 /сто и петдесет/ лева.

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

**********************************************************************

РЕШЕНИЕ

420

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 24.11.2022 г. с Протокол № 45


ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

Р Е Ш И:

 

 

1.Общински съвет – Николаево отпуска еднократна помощ на лицето Стефанка Иванова Асенова от гр. Николаево, общ. Николаево, кв. „Възраждане“ № 1, в размер на сумата от 200 /двеста/ лева.

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево