Решения на ОбС Николаево №№ 427-435 от заседание, проведено на 26.01.2023 г., Протокол № 47

РЕШЕНИЕ

427

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 26.01.2023 г. с Протокол № 47

 

ОТНОСНО: Приемане на Календарен график за провеждане на заседания на Общински съвет-Николаево през 2023 година.

 

Мотиви:

Във връзка с действащия Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам да обсъдим и приемем Календарен график за провеждане на заседания на Общински съвет-Николаево през 2023 година. По този начин ще се избегнат редица пречки и недоразумения при подготовката и провеждането на сесиите на Об С Николаево. Крайният резултат на подобно решение цели постигането на пълен синхрон в отношенията и съвместната работа на съвета и общинската администрация.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 58, ал. 2 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет - Николаево

Р Е Ш И:

 

1.      Приема Календарен график за провеждане на заседанията на Общински съвет-Николаево през 2023 година, съгласно Приложение №1.

                                                                       Приложение № 1

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

за провеждане заседания на Общински съвет Николаево

за 2023 година

 

     Месец       

Срок за внасяне на

материали

Заседания

на постоянните

комисии

Заседание

на Об С  Николаево

Февруари

15

21

23

Март

22

28

30

Април

19

25

27

Май

17

23

25

 Юни

21

27

29

 Юли

19

25

          27

 Август

23

29

31

 Септември

19

26

28

Чл.62. (1) От Правилника на Об С Николаево. Кметът на общината или общински съветник могат да предлагат за включване на неотложни въпроси в дневния ред след срока по чл. 61, ал. 1, ако се регистрират при звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА, не по-късно от 12.00 ч; предхождащия заседанието ден.

(2) Причина за включване на неотложни въпроси в дневния ред може да бъде:

1. настъпването на непредвидими обстоятелства - природни бедствия, промишлени аварии със значителни щети, обществени, социални проблеми, които изискват спешно вземане на решение;

2. спазването на законосъобразен срок, който не позволява прилагането на установената процедура.

(3) Неотложните въпроси се включват в дневния ред с решение на общинския съвет.

НАСТОЯЩИЯТ  КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК  Е ПРИЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ С РЕШЕНИЕ № 427 ПО ПРОТОКОЛ  № 47 ОТ 26.01.2023 ГОДИНА.

 Участвали в гласуване 11 общински съветника, от които за – 11, против – няма, въздържали се – няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

---------------


РЕШЕНИЕ

428

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 26.01.2023 г. с Протокол № 47

 

             ОТНОСНО: Отчет на кмета на общината, за състоянието, управлението и разпореждането с общинската собственост на община Николаево за 2022 г.

  

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.23 и чл. 44/1/ т. 7 от ЗМСМА, във връзка с чл. 4, ал. 4 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управлението и разпореждането с общинско имущество, Общинския съвет - Николаево

  

Р Е Ш И:

 

  1. Приема отчета на кмета на община Николаево, за състоянието, управлението и разпореждането с общинското имущество на община Николаево за 2022 г.

                        

Участвали в поименно гласуване 11 общински съветника, от които за – 11, против – няма, въздържали се – няма

  

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

---------------------------

РЕШЕНИЕ

429

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 26.01.2023 г. с Протокол № 47

 

 

            ОТНОСНО: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – собственост на Община Николаево за 2023 година

 

Съгласно чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Об С-Николаево, Общинският съвет ежегодно приема програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, по предложение на Кмета на Общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета за съответната година.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, и т. 12 от ЗМСМА във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Об С-Николаево, Общинския съвет - Николаево

  

Р Е Ш И:

 

Приема Програма за управление и разпореждане с имоти – собственост на Община Николаево за 2023 година

 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

 ------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

430

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 26.01.2023 г. с Протокол № 47

 

 

            ОТНОСНО: Даване на съгласие за предоставяне под наем на имотите – полски пътища и канали на участници в споразумения/разпределения на територията на община Николаево, включени в заповедите на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Стара Загора, по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023 год.

 

МОТИВИ:

Съгласно чл. 37в, ал. 4, предл. второ от ЗСПЗЗ, “В масивите за ползване могат да се включват и проектираните в плана за земеразделяне полски пътища и отразените в плана за земеразделяне, в картата на съществуващи и възстановими стари граници и в картата на възстановената собственост напоителни канали, които не функционират, попадащи в масиви за ползване на съответния ползвател”.

Включените в масивите за земеделско ползване общински полски пътища се използват за отглеждане на едногодишни земеделски култури, т.е. те реално се използват като обработваеми земеделски земи. По този начин те са престанали да служат за общо ползване и изцяло са изгубили транспортната си функция.

Съгласно чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, “Директорът на областната дирекция "Земеделие" след влизането в сила на заповедта по ал. 4 подава искане до общинския съвет за предоставяне на имотите – полски пътища, попадащи в масивите за ползване, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището. Общинският съвет приема решение в едномесечен срок от подаване на искането. В 7-дневен срок от влизането в сила на решението кметът издава заповед, която се публикува на интернет страницата на общината. В едномесечен срок от издаване на заповедта ползвателите внасят по банкова сметка на общината сумата за определените за ползване полски пътища и сключват договори за съответната стопанска година с кмета на общината. Когато в едномесечен срок от искането общинският съвет не е приел решение, директорът на областната дирекция "Земеделие" определя със заповед цена на имотите – полски пътища, в размер на средното годишно рентно плащане за землището. Заповедта се обявява в кметството и в сградата на общинската служба по земеделие и се публикува на интернет страницата на общината и на съответната областна дирекция "Земеделие". Въз основа на заповедта ползвателите внасят сумата по банкова сметка на общината в едномесечен срок от издаването й.

Съгласно чл. 37в, ал. 17 от ЗСПЗЗ ползвателите, на които са предоставени полските пътища, осигуряват достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през следващата стопанска година.

Когато в едномесечен срок от искането общинският съвет не е приел решение, директорът на областна дирекция „Земеделие“ определя със заповед цена на имотите – полски пътища, в размер на средното годишно рентно плащане за землището.

Въз основа на влезлите в сила Заповеди по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, Директорът на ОД „Земеделие“ гр. Стара Загора е отправил искане с изх. № ПО-09-1051-3/14.12.2022 год. до Общински съвет гр. Николаево за внасяне на докладна записка за предоставяне под наем за стопанската 2022/2023 год. на полски пътища, включени в масивите за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землищата на територията на община Николаево, на цена в размер на средното годишно рентно ползване за всяко землище.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

I. Предоставя имотите – полски пътища, попадащи в масивите за ползване, включени в заповедите по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на  Областна дирекция „Земеделие” Стара Загора, за отдаване под наем за стопанската 2022/2023 г. за ползване по предназначение,  съгласно Приложения от № 1 до № 6 - опис на полски пътища и канали, представляващи неразделна част от докладната записка.

 

II. Договорите за имотите по т. I да се сключат след заплащане на наемната цена за декар в размер на средното годишно рентно плащане на съответното землище на общината, определена от Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Стара Загора както следва:

 

№ по ред

Землище        НТП

Цена на средно годишно рентно плащане (лв./дка.)

1.

гр. Николаево - ниви

38.00

2.

гр. Николаево – трайни насаждения

37.00

3.

с. Нова махала - ниви

            22.00

4.

с. Елхово - ниви

33.00

5.

с. Елхово – трайни насаждения

29.00

6.

с. Едрево - ниви

22.00

 

 

 

 

III. Възлага на Кмета на Общината да извърши всички последващи се действия за правилното и законосъобразно изпълнение на взетите тук решения.

 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

----------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                    РЕШЕНИЕ

431

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 26.01.2023 г. с Протокол № 47

 

 

            ОТНОСНО: Ползване на Безлихвен заем от бюджета на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Николаево, за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“.

 

МОТИВИ:

Във връзка с постъпило писмо с Вх. № 23-00-1 / 05.01.2023 г. от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Николаево, в изпълнение на дейностите по проект  BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“, училището към 31.12.2022 година е използвало бюджетни средства на училището в размер на 306,49 лв. Средствата следва да бъдат възстановени до края на първото тримесечие (31.03.2023 г.).

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

Общински съвет Николаево одобрява ползването на безлихвен заем от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Николаево, на сумата в размер на 306,49 лв. от бюджета на училището, за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“ като дава съгласие сумата да бъде възстановена от училището, като безлихвен заем, до 31.03.2023 г.

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

  

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

 -------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

432

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 26.01.2023 г. с Протокол № 47

 

 

            ОТНОСНО: Одобряване на извършени разходи за командировки на Кмета на Община Николаево и Председателя на Общински съвет за четвърто тримесечие на 2022 година.

 

МОТИВИ:

            Съгласно чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировки в страната, разходи за командировки на Кмета на Община Николаево и Председателя на Общински съвет се изплащат въз основа на представени разходооправдателни документи, изискващи се по тази наредба. След изтичането на всяко тримесечие се изготвя писмен отчет за получените командировъчни пари, който се одобрява от общински съвет.

За периода от 01.10.2022 г. до 31.12.2022 г. са осъществени общо две командировки от Кмета на Община Николаево, за които е представен съответния отчет. Изплатени са общо 153,20 лева, от които 133,20 лева за пътни разходи и 20,00 лева за дневни разходи, съгласно Наредбата за командировките в страната.

За периода от 01.10.2022 г. до 31.12.2022 г. няма осъществени командировки, от Председателя на Общинския съвет.

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява извършените разходи за командировки на Кмета на Община Николаево за четвърто тримесечие на 2022 г., в размер на 153,20 лева, отчетени като разход по Функция „Общи държавни служби, Местна дейност 122 „Общинска администрация“, подпараграф 10-51 „Командировки в страната“.

-          За пътни разходи – 133,20 лева;

-          За дневни – 20,00 лева.

 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

-----------------------------------------------------------------------


РЕШЕНИЕ

433

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 26.01.2023 г. с Протокол № 47

 

                   ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Николаево по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“, специфична цел 2 – „Насърчаване на социално-икономическата интеграцията на маргинализираните общности като ромите“; специфична цел 3 - „Подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, включително услуги, които стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към индивида грижи, включително здравеопазване; модернизиране на системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща особено внимание на децата и групите в неравностойно положение; подобряване на достъпността, включително за хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи“, процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“

 

МОТИВИ:

              За Община Николаево е налице възможност за кандидатстване по приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“, специфична цел 2 – „Насърчаване на социално-икономическата интеграцията на маргинализираните общности като ромите“; специфична цел 3 - „Подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, включително услуги, които стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към индивида грижи, включително здравеопазване; модернизиране на системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща особено внимание на децата и групите в неравностойно положение; подобряване на достъпността, включително за хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи“, процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

 

Целта на процедурата е предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително в домашна среда, както и други видове консултативна подкрепа с цел превенция на рисковете от изоставяне на детето, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, както и подобряване качеството на живот в контекста на Европейката гаранция за детето (ЕГД).

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 20.02.2023 г.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 391 166,00 лв.

Допустими са следните дейности:

 

По специфична цел 2: „Насърчаване на социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности като ромите“:

 

• Дейност 1.1.: Здравна профилактика и превенция, информираност за здравното обслужване на гражданите и достъпа до здравни грижи. Информираност относно имунизационния календар;

• Дейност 1.2.: Програми за превенция в най-уязвимите и маргинализирани общности като напр. програми за превенция на ранни бракове и раждания, семейно планиране, подготовка за включване в образователната система и други според идентифицираните нужди;

 

• Дейност 1.3.: Мерки за повишаване на здравната култура по отношение превенция на болестите при децата.

 

По специфична цел 3 „Подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, включително услуги, които стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към индивида грижи, включително здравеопазване; модернизиране на системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща особено внимание на децата и групите в неравностойно положение; подобряване на достъпността, включително за хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи“:

 

• Дейност 2.1.: Услуги за ранно детско развитие – формиране на родителски умения; семейно консултиране и подкрепа, вкл. и по отношение на здравните аспекти; ранна интервенция за деца с увреждания и затруднения в развитието;

 

• Дейност 2.2.: Предоставяне на патронажна грижа за деца от 0 до 3 години;

 

• Дейност 2.3.: Предоставяне на превантивни и подкрепящи услуги в общността за деца и младежи до завършването на средно образование, но не повече от 20- годишна възраст;

 

• Дейност 2.4.: Интегрирани здравно-социални услуги за деца и младежи до завършването на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, вкл. с увреждания и с потребност от постоянни медицински грижи;

 

• Дейност 2.5.: Подкрепа за младежи до завършването на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, ползващи социални услуги за резидентна грижа, както и напускащи системата за закрила на детето чрез информиране и консултиране, застъпничество и посредничество, подкрепа за придобиване на социални и трудови умения, подготовка за пазара на труда и др.;

 

• Дейност 2.6.: Въвеждащи и надграждащи обучения, вкл. и супервизия на служители на доставчиците на социални услуги, във връзка с услугите за ранно детско развитие, превенция, ранна интервенция на уврежданията за деца, интегриран подход и комплексност на подкрепата, и др.

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Община Николаево да кандидатства по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“ съгласно Условията за кандидатстване.

 

        2. При възникнала необходимост в хода на изпълнението на програмата да се използва мостово финансиране, в т.ч. за разходи, които не се финансират по процедурата, включително да се използват бюджетни средства на Община Николаево.

 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

 -----------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

434

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 26.01.2023 г. с Протокол № 47

 

 

 

ОТНОСНО: Отчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Николаево за 2022 година

 

 

В изпълнение на чл. 7, ал. 2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Николаево 

  

Р Е Ш И:

 

Приема Отчет за дейността на МКБППМН в Община Николаево за 2022 година.

 

Участвали в гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

 ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

 -----------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

435

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 26.01.2023 г. с Протокол № 47

 

ОТНОСНО: Осъществяване на общинско сътрудничество за изпълнение на споделена услуга по реда на чл. 62 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, регламентирана в чл. 24, т. 1 от Закона за българския жестов език, с цел създаване на условия за извършване на административно обслужване на глухите и сляпо-глухите лица чрез осигуряване на превод на български жестов език при заявяване и/или получаване на административно обслужване от общинските администрации

 

МОТИВИ:

 

На 04.01.2023 г. в деловодството на Община Николаево, чрез НСОРБ е постъпило писмо от Столична община с предложение за сътрудничество за изпълнение на споделена услуга по реда на чл. 62 от ЗМСМА, регламентирана в чл. 24, т. 1 от Закона за българския жестов език, с цел създаване на условия за извършване на административно обслужване на глухите и сляпо-глухите лица чрез осигуряване на превод на български жестов език при заявяване и/или получаване на административно обслужване от общинските администрации, с приложен към писмото проект на Споразумение за сътрудничество за споделена услуга. Проектът на споразумението е приет от Столичния Об С с Решение № 998 / 15.12.2022 г.

С писмо № 27-00-1-1 / 19.01.2023 г. кметът на Община Николаево приема предложението и дава своето мотивирано становище за съгласие за сътрудничество със Столична общината за изпълнение на споделената услуга, регламентирана в чл. 24, т. 1 от Закона за българския жестов език, като се ангажира с придвижване на преписката към Об С Николаево за даване на съгласие и приемане на решение за осъществяване на сътрудничество.

Изпълнението на сътрудничеството

- не изисква финансов ресурс, ако услугата не е ползвана,

- не изисква назначаването на лице, с необходимите компетентности в администрацията или сключване на договор с външен изпълнител при определена годишна такса за извършването на административно обслужване на глухи и сляпо-глухи лица, и

- дава възможност за обслужване на глухи и сляпо-глухи лица на място в администрацията, на обозначено за целта гише, чрез предоставяне на тристранна онлайн видео връзка между глухото или сляпо-глухото лице, служителя на гише и жестов преводач.

 

Съгласно чл. 63, ал. 5 и ал. 7 от ЗМСМА Об С приема решение за осъществяване на сътрудничество в срок до 14 дни от постъпване на предложението по ал. 4, като условие за приемане на решението е наличие на дадено съгласие и гласуване с мнозинство от 2/3 от общия брой на съветниците. Съгласно ал. 8 на същия член решенията на Об С за провеждане на политики за реализиране на споделени услуги може да се приемат до изтичане на 39 месеца от неговото избиране.

 

Следвайки процедурата по глава осма от ЗМСМА, след направения предварителен анализ на дейността и финансовото състояние на общината и последвалото допълнение към него –  касаещо съответствието с фискалните показатели по ЗПФ, считаме, че сътрудничеството със Столична община по отношение на гореописаното би било много по-полезно и финансово по-изгодно за Община Николаево, предвид факта, че услугата ще се заплаща само и единствено при ползването й, а средствата ще отиват за подобряването й и внедряването на специализиран софтуер за видео връзка, който при реализирането му ще се предостави за ползване на всички партньори по споразумението. СО ще предостави по споразумението свои щатни преводачи, които гарантирано ще обезпечат услугата в рамките на целия работен ден. Освен това цялостното отношение на СО към Община Николаево и другите общини и тонът на предложения проект на споразумение говорят за съпричастност и желание за помощ и съдействие на една голяма община, община с възможности и авторитет, към нас по-малките общини. Проектът на споразумението спазва основните принципи при осъществяване на общинско сътрудничество – на доброволност, взаимен интерес, активен избор, гъвкавост и динамичност, прозрачност и отговорност, и би постигнало законовоопределените си цели.

Считаме, че сътрудничеството ще бъде изключително полезно за Общинска администрация Николаево и хората, към които е насочено.

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал.1, т. 23 и чл. 63, ал. 5 от ЗМСМА, във вр. с чл. 24, т. 1 и § 7 от Закона за българския жестов език и чл. 62 от ЗМСМА, Общински съвет - Николаево 

 

Р Е Ш И:

 

I. Дава съгласие да бъде осъществено общинско сътрудничество между ОБЩИНА НИКОЛАЕВО и СТОЛИЧНА ОБЩИНА, с ЕИК по регистър БУЛСТАТ 000696327, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Московска“ № 33, за изпълнение на споделена услуга по реда на чл. 62 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, регламентирана в чл. 24, т. 1 от Закона за българския жестов език, с цел създаване на условия за извършване на административно обслужване на глухите и сляпо-глухите лица чрез осигуряване на превод на български жестов език при заявяване и/или получаване на административно обслужване от Община Николаево, извън осигурения лимит по чл. 20, ал. 1 и 2 от ЗБЖЕ.

II. Възлага на Кмета на ОБЩИНА НИКОЛАЕВО да договори сътрудничеството по т. I като подпише споразумение между двете общини, дейностите по което да се финансират от местните приходи на общината.

III. Одобрява проект на споразумението по т. II (Приложение № 1 към настоящото Решение).

IV. Възлага на Кмета на ОБЩИНА НИКОЛАЕВО да предприеме всички правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

  

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево