Решения на ОбС Николаево №№ 487-491 от заседание, проведено на 31.08.2023 г., Протокол № 54

РЕШЕНИЕ

487

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 31.08.2023 г. с Протокол № 54

 

ОТНОСНО: Предложение на Председателя на Об С Николаево с вх. № 05-00-161 / 21.08.2023 г. – ново обсъждане на Решение № 478 /27.07.2023 г., в частта по т. III.

 

Мотиви:

Със Заповед № АК-01-ЗД-22 / 10.08.2023 г. на Областен управител на област Стара Загора, на основание чл. 32, ал. 1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 9, ал. 2 от Наредба № 19 за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общинския поземлен фонд, връща Решение № 478 / 27.07.2023 г. за ново обсъждане, в частта по т. III, като незаконосъобразно. Изложените мотиви са убедителни и правно обосновани.

След запознаване със Заповедта и действащото към момента законодателство е установено следното: Решение № 478 / 27.07.2023 г. в частта по т. III се явява като незаконосъобразно.

Общинският съвет разполага с правомощието да определи условията и реда за отдаване под наем на земите от ОПФ, включително и наемната цена. Това Решение е в кръга на нашата материална компетентност, но при условия да не допускаме нарушения на материалния закон. В конкретния случай при отработването на т. III от атакуваното решение Об С Николаево се е позовал на свое Решение № 14 от 29.12.2015 г., Протокол № 4, където по т. 1 се приема тарифа за наем на общински земеделски земи за стопанската 2015/2016 г., а по т. 2 - определения наем по т. 1 да се ползва за определена начална тръжна или конкурсна цена. Тъй като наемната цена за земи от ОПФ се определя само за конкретната стопанска година, следва че няма как Общинския съвет да се позовава към 2023 година на толкова старо Решение.

 

            Водим от горното и на основание чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) във връзка с чл. 9, ал. 2 от Наредба № 19 за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общинския поземлен фонд, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 2 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА, Общински съвет Николаево

 

 

Р Е Ш И:

 

 

Отменя Решение № 478 / 27.07.2023 г. в частта по т. III, като незаконосъобразно.

Това Решение е неразделна част от Решение № 478 / 27.07.2023 г., Протокол № 53.

Последващи действия ще бъдат предприети след като Общинска администрация гр. Николаево внесе допълнителни корекции в годишната наемна цена и тарифата за наем.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

3.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

4.

Илия Рашев Рашев

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Христо Нейков Христов    

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

***************************************************************

РЕШЕНИЕ

488

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 31.08.2023 г. с Протокол № 54

 

ОТНОСНО: Предложение на Председателя на Об С Николаево с вх. № 05-00-162 / 22.08.2023 г. – ново обсъждане на Решение № 479 /27.07.2023 г., в частта по т. III.

 

Мотиви:

Със Заповед № АК-01-ЗД-21 / 10.08.2023 г. на Областен управител на област Стара Загора, на основание чл. 32, ал. 1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 9, ал. 2 от Наредба № 19 за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общинския поземлен фонд, връща Решение № 479 / 27.07.2023 г. за ново обсъждане, в частта по т. III, като незаконосъобразно. Изложените мотиви са убедителни и правно обосновани.

След запознаване със Заповедта и действащото към момента законодателство е установено следното: Решение № 479 / 27.07.2023 г. в частта по т. III се явява като незаконосъобразно.

Общинският съвет разполага с правомощието да определи условията и реда за отдаване под наем на земите от ОПФ, включително и наемната цена. Това Решение е в кръга на нашата материална компетентност, но при условия да не допускаме нарушения на материалния закон. В конкретния случай при отработването на т. III от атакуваното решение Об С Николаево се е позовал на свое Решение № 14 от 29.12.2015 г., Протокол № 4, където по т. 1 се приема тарифа за наем на общински земеделски земи за стопанската 2015/2016 г., а по т. 2 - определения наем по т. 1 да се ползва за определена начална тръжна или конкурсна цена. Тъй като наемната цена за земи от ОПФ се определя само за конкретната стопанска година, следва че няма как Общинския съвет да се позовава към 2023 година на толкова старо Решение.

 

            Водим от горното и на основание чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) във връзка с чл. 9, ал. 2 от Наредба № 19 за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общинския поземлен фонд, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 2 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

 

Отменя Решение № 479 / 27.07.2023 г. в частта по т. III, като незаконосъобразно.

Това Решение е неразделна част от Решение № 479 / 27.07.2023 г., Протокол № 53.

Последващи действия ще бъдат предприети след като Общинска администрация гр. Николаево внесе допълнителни корекции в годишната наемна цена и тарифата за наем.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

3.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

4.

Илия Рашев Рашев

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Христо Нейков Христов    

Х

 

 

 

 Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

  ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

********************************************************************

РЕШЕНИЕ

489

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 31.08.2023 г. с Протокол № 54

 

ОТНОСНО: Тарифа за наем на общински земеделски земи.

 

Мотиви:

С Решение № 14 взето на заседание на Общинския съвет Николаево, проведено на 29.12.2015 год. с Протокол № 4 бяха променени наемните цени на земеделските земи, които от тогава до сега не са променяни, и към настоящия момент те не са актуални на икономическата обстановка.

Социално – икономическата ситуация в страната от тогава до сега се е променила и то неимоверно много, като наред с това цените на стоките и услугите са се завишили. Средните арендни цени на територията на община Николаево всяка година се повишават.

 

Поради това и на основание чл. 21, ал.1, т. 8 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

 

1.     Приема тарифа за наемите на общински земеделски земи, дължими за ползването на имота за една година, както следва:

 

Начин на трайно ползване

Цени лв. (дка.)

ІІІ – ІV    V – VІ     VІІ  - ІХ

Ниви      

35.00

30.00

25.00

Етерично - маслени

40.00

Лозя

30.00

Овощна градина

40.00

Ливади

15.00

  

2.     Определеният наем по т.1 се ползва за определена начална тръжна или конкурсна цена за декар.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

3.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

4.

Илия Рашев Рашев

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Христо Нейков Христов    

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

****************************************************************

РЕШЕНИЕ

490

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 31.08.2023 г. с Протокол № 54

 

ОТНОСНО: Определяне на основните месечни заплати на Кмета на Община Николаево и Кметове по кметства считано от 01.01.2023 г.

 

На основание Приложение № 5 към чл. 2, т. 4 от ПМС № 67 от 14.04.2010 година, за заплатите в бюджетните организации и дейности и чл. 3, ал. 2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА и ПМС № 108 / 09.08.2023 г. чл.67, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, ПМС № 67 от 14.04.2010 година, чл. 3, ал. 2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА и ПМС № 108 / 09.08.2023 г. чл.67, Общински съвет определя основните месечни заплати на Кмета на Община Николаево и Кметовете на кметства както следва:

1.      Кмет на Община Николаево:

Николай Дончев Кънев – основна месечна заплата – 2 980,00 лева.

2.      Кметове на кметства:

2.1. Щилиян Велинов Велинов /кметство с. Нова махала/ – основна месечна заплата – 2 120,00 лева.

2.2. Красимир Генчев Малов /кметство с. Елхово/ – основна месечна заплата – 1 930,00 лева.

2.3. Неделчо Радославов Миланов /кметство с. Едрево/ – основна месечна заплата – 1 930,00 лева 

1.       

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

3.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

4.

Илия Рашев Рашев

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Христо Нейков Христов    

Х

 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

***************************************************************

РЕШЕНИЕ

491

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 31.08.2023 г. с Протокол № 54

 

ОТНОСНО: Приемане бюджета за 2023 г. на Община Николаево

 

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл.27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 94, ал. 2 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2023 година, ПМС № 108 / 09.08.2023 г. и Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Николаево, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

Приема бюджета на Община Николаево за 2023 година, както следва:

 

1.

Приема бюджета на община Николаево по прихода в размер на

 

9 572 951

лв.

 

 

 

 

 

в това число:

 

 

 

1.1.

Приходи  за делегираните от държавата дейности в размер на съгласно Приложение № 1

7 174 609

лв.

 

1.1.1.

Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на

6 059 263

лв.

 

1.1.2.

Преходен остатък в лв.от 2022 г.

1 148 309

лв.

 

1.1.3.

В т.ч по параграф §§ 88-03

-35 493

лв.

 

1.1.4.

Неданъчни приходи в размер на

2 530

лв.

 

1.2.

Приходи  за местни дейности

2 398 342

лв.

 

в това число:

 

 

 

1.2.1.

Данъчни приходи

219 814

лв.

 

1.2.2.

Неданъчни приходи

360 290

лв.

 

1.2.3.

Трансфери за местни дейности в размер на

-90 000

лв.

 

1.2.3.1.

Обща изравнителна субсидия в размер на

786 300

лв.

 

1.2.3.2.

Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на

46 700

лв.

 

1.2.3.3.

Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на

454 700

лв.

 

1.2.4.

Средства за други целеви разходи в местни дейности

22 700

лв.

 

1.2.5.

Получени трансфери

159 960

лв.

 

1.2.5.

Погашения по краткосрочен заем

- 18 309

лв.

 

1.2.6.

Временни безлихвени заеми между бюджети и СЕС

     

-80 000

лв.

 

1.2.7.

Средства от европейския съюз по §§ 88-03

-139 060

лв.

 

1.2.8.

Преходен остатък от 2022 г.    

675 247

лв.

 

2.

Приема разходната част на бюджета в размер на

съгласно Приложения с № 2, № 4 и  № 4.1

9 572 951

лв.,

 

 

 

 

 

в това число:

 

 

 

 

За делегирани от държавата дейности

7 174 609

лв.

 

 

За местни дейности в размер на/ в т.ч. средствата по приложение № 4 и 4.1.:

2 398 342

лв.

 

2.1.

Приема програма за капиталовите разходи в размер на

съгласно Приложения № 11 и 12, по източници на финансиране

 

454 700

Лв.

 

3.

Утвърждава разходите за възнаграждения през 2023 г. на персонала зает в държавните и общински дейности /без тези на делегиран бюджет/, съгласно Приложение № 9

1 839 966

            

 

лв.

 

4.

Приема разчет за целеви разходи и субсидии, съгласно Приложение № 5 както следва за:

 

 

 

4.1.

Разходи за членски внос

3 450

лв.

 

4.2.

Помощи по решение на Общински съвет в размер на :

- за следните категории лица, починали и погребани на територията на Община Николаево - Самотни лица без близки и роднини; Безпризорни лица; Лица настанени в заведения за социални услуги без доходи и роднини; Лица, регистрирани в общинските служби са социално подпомагане без близки и роднини

 

8 000

             

 

 

 

 

 

лв.

 

5.

Приема следните лимити за разходи:

13 500

лв.

 

5.1.

Лимит за представителни разходи:

 

 

 

 

- Кмет на община в размер на:

9000

Лв.

 

 

- Председател на Общински съвет

4 500

Лв.

 

5.2.

Разходи за работно облекло съгласно КТД

 

 

 

5.3.

Разходи за празници в Община Николаево

31 500

лв.

 

5.2.

Социално-битови разходи на персонала, определени в размер до 3 на сто на база начислени средства за работна заплата

 

 

 

6.

Утвърждава разходите за изпълнени на дейността  на кметове на  кметства съгласно Приложение №4.1, които са част от Приложение № 4

 

 

 

7.

Утвърждава списък на длъжностните-педагогически персонал и непедагогически специалист работещи в системата на образованието, които имат право на транспортни разходи, съгласно Приложение№ от 6.1 и 6.2 в размер до 100%, но не повече от предоставената целева субсидия.  

 

 

8.

Утвърждава поименен списък на лицата имащи право на транспортни разходи, средствата ще се възстановяват до 100% от размера на билета за съответната дестинация. За лица пътуващи със собствен транспорт, средствата ще се възстановяват до 100% от  размера на билета за съответната дестинация.  Приложение № 6

 

 

9.

Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от  ЕС, съгласно Приложение № 7

 

 

 

10.

Утвърждава второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 8

 

 

11.

Субсидии за Читалища съгласно Приложение №12 в размер на

139 400

Лв.

 

 

 

 

 

 

12.

Определя максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023  г. по бюджета на общината, като налични към края на годината задълженията за разходи не могат да надвишават -  15% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години- 1 028 163лв.

 

 

13.

Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г. които могат да бъдат поети през годината, като налични към края на годината поети ангажименти за разходи  – 50%  от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения -  3 427 210 лв.

 

 

14.

Определя максималния размер на дълга – 18 309 лв.

 

 

15.

Оправомощава кмета да извършва компенсирани промени:

 

 

15.1.

В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

 

 

15.2.

В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите за функция.

 

 

15.3.

Да актуализира общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства

от дарения и спонсорства, в съответствие с волята на дарителите и спонсорите.

 

 

15.4

Да използва през годината, заемообразно средствата от ОА, за извършване на разходи по други дейности и проекти, като до края на бюджетната година средствата трябва да бъдат възстановени.

 

 

16.

Възлага на кмета:

 

 

16.1.

Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен и да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.

 

 

16.2.

Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

 

 

16.3.

Да информира ОбС в случай на отклонение от средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

 

 

17.

Упълномощава кмета на общината да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметкитте за средства от ЕС за плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС, по международни, национални и други програми.

 

 

17.1.

За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2023 г.

 

 

17.2.

При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.

 

 

17.3.

При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл. 104, ал. 1 от ЗПФ.

 

 

17.4.

Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на общинския съвет

 

 

18.

Упълномощава кмета:

 

 

18.1.

Да ползва временно свободните средста по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своеверменното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейност, и се спазват относимите за общината фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

 

 

18.2.

Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средста от Европейски структурни и инвестиционни фондове, и от други донорски, международни, национални и други програми и от други  източници за реализиране на годишните цели на общината и за изпълнение на общинския план за развитие.

 

 

18.3.

Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране на плащанията и за  съфинансиране на общински програми и проекти.

 

 

19.

Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 16

 

 

ОБЯСНИТЕЛНА  ЗАПИСКА

за проектобюджет 2023 г.

 

       Проектобюджета 2023 г. е съставен на основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2023 година, ПМС № 108 / 09.08.2023 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2023 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Николаево.

Бюджет на Община Николаево възлиза на 9 572 951 лв. и се състои от две части приходна и разходна. Проектобюджета е балансиран и реален за изпълнение. Другото за отбелязване е разделянето му на две - държавни дейности, финансирани от държавата и местни дейности, финансирани от собствени приходи и от РБ.

Държавни дейности – 7 174 609 лв.

 

Приходната им част се състои от:

-собствени приходи                                     2 530 лв.

-Обща допълваща субсидия                    6 059 263 лв.

- Преходен остатък 31.12.2022 г.              1 148 309 лв.

- Временно съхранени средства на училища   - 35 493 лв.

 

 Всичко: 7 174 609 лв.

 

С тези средства се покриват следните разходи:

Заплати и осигуровки на общинска администрация в размер на 940 105 лв. в т.ч средства за работни заплати и осигуровки на кметовете

Отбрана и сигурност -заплати, осигуровки и издръжка – 209 251 лв.

Образование – 5 459 415 лв., които са за заплати и осигуровки на персонала, както и издръжка на училищата – 2 683 268 лв., детски градини – 1 464 413 лв., в т.ч преходен целеви остатък за ДГ Едрево, професионална гимназия – 1 269 336 лв. и др. дейности по образованието 42 398 лв.

Здравеопазване- заплати, осигуровки и издръжка – 202 155 лв.

Социално осигуряване, подпомагане и грижи – 209 020 лв.

Физическа култура и спорт – 15 263 лв.

Читалища и култура- заплати, осигуровки и издръжка – 139 400 лв.

 

Местни дейности – 2 398 342  лв.

 

Приходите се състоят от:

-          Собствени приходи                                                                       580 104 лв.

Ø  Данъчни приходи                                                               219 814 лв.

Ø  Неданъчни приходи                                                           360 290 лв.

-          Обща изравнителна субсидия                                                    786 300 лв.

-          Зимно поддържане                                                                        46 700лв.      

-          Капиталова субсидия                                                                 454 700 лв.

-          Средства за други целеви разходи                                              22 700 лв.

-          предоставен трансфер по чл.60 и 64 от ЗУО                         -90 000 лв.

-          временно безлихвен заем                                                            -80 000 лв.

-          дългосрочен заем                                                                          -18 309 лв.

-          получени средства от РИОСВ                                                  159 960 лв.

-          временно съхранени средства от ЕС                                     -139 060 лв.

-          Преходен остатък 31.12.2022 г.                                                675 247 лв.

                                   

                                                                                   Всичко:    2 398 342 лв.

 

Изразходването на тези средства е за:

Издръжка на общинска администрация – 404 277 лв.,

в т.ч. за капиталови разходи – 5 377 лв.

Заплати, осигуровки и издръжка на Общински съвет – 260 000лв.

Други дейности по здравеопазването – 1 250 лв.

Заплати, осигуровки и издръжка на домашен социален патронаж – 160 400 лв.

Клубове на пенсионерите и инвалидите – 6 000 лв.

Издръжка на повременната заетост и заплати  и осигуровки на организаторите – 73 500 лв.

Водоснабдяване – 36 000 лв.

Осветление – 76 000 лв.

Изграждане и ремонт уличната мрежа – 526 580 лв.

в т.ч. за капиталови разходи – 436 580 лв.

Др. дейности по жилищното строителство – 60 253 лв.

в т.ч. за капиталови разходи – 4 253 лв.

Озеленяване – 101 449 лв.

в т.ч. за капиталови разходи – 36 502 лв. 

Чистота – 364 880 лв.

в т.ч. за капиталови разходи – 174 880 лв.

Други дейности по опазване на околната среда – 10 000 лв.

Спортни бази-за заплати и осигуровка и за издръжка – 21 600 лв.

Обредни домове и зали – 67 829 лв.

в т.ч. за капиталови разходи – 37 829 лв.

Др. дейности по културата – 10 000 лв. 

Ремонт, поддръжка и изграждане на пътища – 93 593 лв., като 46 700 лв. са за зимно поддържане.

Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията – 54 031 лв.

Други икономически дейности – 31 500 лв.

За лихви – 3 000 лв.

За др. неквалифицирани разходи (такси) 1 200 лв.

Резерв за непредвидени разходи – 35 000 лв.

 

            Допълнително ще получим средства от Републиканският бюджет през годината за следните държавни дейности:

- Образование – разходите за транспорт на учителите в детските градини и училища  за учебници на децата в подготвителните групи  и на учениците до 7 клас.

     Допълнителна субсидия за училищни автобуси 2 бр.

- Здравеопазването- за командировките на лекарите от ТЕЛК.

- Социалните дейности- за заплати и осигуровки на работещите по програми и за компенсациите за транспорт на пенсионери и инвалиди, както и присъдената издръжка.

-Физкултура и спорт за всички – средства за спортни пособия за деца и ученици.

 

 

 

 

 

 

 

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

Приложение №2

 

 

 

дей - ност

наименование

§§-§§

Изпълнение 2022г.

Преходен остатък 2022г.

Проект 2023г.

Всичко

 

117

Избори

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122

Общинска администрация

 

752375

41 305

898 800

940 105

 

 

заплати

100

597809

 

 

740 105

 

 

други възнаграждения

200

25072

 

 

30 000

 

 

осигурителни вноски

500

129147

 

 

170 000

 

 

Издръжка

1000

347

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всичко отбрана и сигурност

 

192575

62011

147 240

209 251

 

239

Други дейн. по вътр. сигурност

 

73438

19530

23 296

42 826

 

 

Други възнаграждения

200

5360

 

 

6 000

 

 

Осигурителни вноски

500

477

 

 

1 000

 

 

Издръжка

1000

26884

 

 

35 326

 

 

Платени данъци и такси

1900

264

 

 

500

 

 

Капиталови разходи

5200

40453

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

282

Отбранително-мобилизационни

 

111299

30422

119 444

149 866

 

 

Заплати

100

29421

 

 

40 000

 

 

Други възнаграждения

200

56785

 

 

72 000

 

 

Осигурителни вноски

500

16668

 

 

22 000

 

 

Издръжка

1000

8394

 

 

15 000

 

 

Платени данъци и такси

1900

31

 

 

866

 

 

 

 

 

 

 

 

 

285

Доброволни формирования

 

7838

12059

4 500

16 559

 

 

Други възнаграждения

200

 

 

 

 

 

 

Издръжка

1000

7838

 

 

16 559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование

 

4595362

905 030

4 554 385

5 459 415

 

 

 

 

 

 

 

0

 

311

Детски градини

 

1108229

368367

1096046

1 464 413

 

 

Заплати

100

625123

 

 

750 000

 

 

Други възнаграждения

200

29989

 

 

10 000

 

 

Осигурителни вноски

500

142168

 

 

170 000

 

 

Издръжка

1000

170642

 

 

186 000

 

 

Основен ремонт

5100

139308

 

 

348 413

 

 

Придобиване на ДМА

5200

999

 

 

 

 

322

Училища

 

2459641

235074

2448194

2 683 268

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заплати

100

1529028

 

 

 

 

 

Други възнаграждения

200

162967

 

 

 

 

 

Осигурителни вноски

500

348347

 

 

 

 

 

Издръжка

1000

351093

 

 

 

 

 

Платени данъци и такси

1900

3235

 

 

 

 

 

Капиталови разходи

5100

63972

 

 

 

 

 

Капиталови разходи

5200

999

 

 

 

 

 

Резерв

 

 

 

 

12 117

 

326

Професионални гимназии

 

979017

274173

995163

1 269 336

 

 

Заплати

100

619234

 

 

 

 

 

Други възнаграждения

200

39318

 

 

 

 

 

Осигурителни вноски

500

130871

 

 

 

 

 

Издръжка

1000

174413

 

 

 

 

 

Платени данъци и такси

1900

556

 

 

 

 

 

Стипендии

4000

13125

 

 

 

 

 

Капиталови разходи

5200

1500

 

 

 

 

389

Други дейн. по образованието

 

48475

27416

14982

42 398

 

 

Заплати

100

18371

 

 

25 000

 

 

Други възнаграждения

200

1174

 

 

1 500

 

 

Осигурителни вноски

500

3988

 

 

5 000

 

 

Издръжка

1000

24930

 

 

10 898

 

 

Платени данъци и такси

1900

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

Здравеопазване

 

102414

47172

154983

202 155

 

431

Детски ясли

 

61246

33223

106131

139 354

 

 

Заплати

100

47461

 

 

75 000

 

 

Други възнаграждения

200

2360

 

 

2 000

 

 

Осигурителни вноски

500

9630

 

 

20 000

 

 

Издръжка

1000

1795

 

 

42 354

 

437

Здравни кабинети

 

29051

12775

33988

46 763

 

 

Заплати

100

21573

 

 

35 000

 

 

Други възнаграждения

200

959

 

 

1 000

 

 

Осигурителни вноски

500

4321

 

 

7 000

 

 

Издръжка

1000

2198

 

 

3 763

 

469

Др. дейн. по здравеопазването

 

12117

1174

14864

16 038

 

 

Заплати

100

8131

 

 

7 000

 

 

Други възнаграждения

200

546

 

 

300

 

 

Осигурителни вноски

500

1631

 

 

2 000

 

 

Издръжка

1000

1809

 

 

6 738

 

 

Социално осигуряване, подпомагане и грижи

 

704 808

42035

166 985

209 020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

532

Програми по временна заетост

 

176119

14502

0

14 502

 

 

Заплати

100

147631

 

 

 

 

 

Осигурителни вноски

500

28488

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

533

Др. програми и дейности за осигуряване на заетост

 

19627

1703

0

1 703

 

 

Заплати

100

16429

 

 

 

 

 

Осигурителни вноски

500

3198

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

Центрове за соц.рехабил.

 

101468

3696

117 080

120 776

 

 

Заплати

100

64547

 

 

74 500

 

 

Други възнаграждения

200

3491

 

 

2 500

 

 

Осигурителни вноски

500

13135

 

 

15 000

 

 

Издръжка

1000

20295

 

 

28 776

 

561

Асистентска подкрепа

 

48 805

15697

49905

65 602

 

 

Заплати

100

31793

 

 

48 000

 

 

Други възнаграждения

200

300

 

 

500

 

 

Осигурителни вноски

500

6267

 

 

10 000

 

 

Издръжка

1000

10445

 

 

7 102

 

562

Асистенти за лична помощ

 

334 416

3558

0

3 558

 

 

Заплати

100

272 867

 

 

0

 

 

Осигурителни вноски

500

52 759

 

 

0

 

 

Издръжка

1000

8790

 

 

2 611

 

589

Др.служби за соц.подпомагане

4219

24373

2879

0

2 879

 

713

Спорт за всички

1000

3069

15263

 

15 263

 

738

Читалища

4500

123735

 

139400

139 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо :

 

6 474 338

1 112 816

6 061 793

7 174 609

 

 

Всичко :

 

 

 

 

 

 

 

 ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

                Приложение №3

 

 

§§-§§

Изпълнение 2022 г.

проект 2023 г.

1.

Данъчни приходи

 

 

219 814

 

Патентен данък

103

2741

2714

 

Данък недвиж.имоти

1301

44196

55 000

 

Данък в/у превоз.ср-ва

1303

114900

125 000

 

Данък придоб.имущество

1304

37924

35 000

 

Турист.данък

1308

74

100

 

Други данъци

2000

0

2000

2.

Неданъчни приходи

 

 

360290

 

Приходи и доходи от собст.

2405

12175

7000

 

Приходи от наем земя

2406

31277

30000

 

Такса детски градини

2701

13260

 

 

Такса домашен патронаж

2704

24725

35000

 

Такса пазари

2705

1520

1500

 

Такса битови отпадъци

2707

197249

206600

 

Такса техн.услуги

2710

9453

10000

 

Такса админ.услуги

2711

14643

14000

 

За притежаване на куче

2717

0

50

 

Други такси

2729

252

300

 

Наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски

2809

21887

25000

 

Други неданъчни приходи

3619

400

2000

 

Корпоративен данък

3702

-826

-1160

 

Постъп.от концесия

4030

451

 

 

Постъп.от продажба на земя

4040

12378

30000

3.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ

 

 

1380360

 

Изравнителна субсидия

3112

751200

786300

 

Сннегопочистване

3112

46700

46700

 

Капиталова субсидия

3113

312500

454700

 

Получени целеви чрез СЕБРА

3118

136136

 

 

Средства за други целеви разходи

 

 

22700

 

Трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)

6102

-71092

-90000

 

Получени

6101

 

159960

4.

Временно безлихвени заеми

7600

 

-80000

5.

Операции с фин.активи

 

 

 

 

Дългосрочен заем

8382

-20400

-18309

6.

Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз

8803

 

-139060

 

 

9501

446211

 

 

Преходен остатък на 31.12.2022г

9507

-675247

675247

 

Всичко:

 

 

2 398 342

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ  ДЕЙНОСТИ

                           Приложение №4

 

 

 

Код дейност

Наименование

§§-§§

План 2022 г.

Изпълнение 2022г.

Проект 2023 г.

 

 

 

 

 

 

122

Общинска администрация

 

530 115

494008

404277

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Други възнаграждения и плащания

02-00

17 000

16890

26000

 

Осигурителни вноски

05-00

585

367

1900

 

Издръжка

10-00

417 332

392561

340000

 

Платени данъци и такси

19-00

17000

12179

19000

 

Обезщ. и помощи по реш.ОбС

42-00

9300

8500

8000

 

Разходи за членски внос

46-00

2700

2690

4000

 

 

 

 

 

 

 

Основен ремонт на ДМА

51-00

31761

29235

2 526

 

Придобиване на ДМА

52-00

34437

31586

2 851

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123

Общински съвет

 

168500

159518

260000

 

Заплати

01-00

130500

130498

200000

 

Осигурителни вноски

05-00

29500

25085

50000

 

Издръжка

10-00

6550

3935

8500

 

Данъци и такси

19-00

1950

0

1500

 

 

 

 

 

 

311

Детски градини

 

43329

42466

 

 

Издръжка

10-00

33767

32905

 

 

Капиталови разходи

50-00

9562

9561

 

 

 

 

 

 

 

469

Други дейности по здравеопазването

 

 

1250

1250

 

Основен ремонт на ДМА

51-00

2500

1250

1250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

524

Домашен социален патронаж

 

165251

112870

160400

 

Заплати

01-00

64140

64133

86000

 

Възнгр. и плащания

02-00

39500

3750

2100

 

Осигурителни вноски

05-00

16500

13207

19000

 

Издръжка

10-00

44931

31655

53000

 

Данъци и такси

19-00

180

125

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

525

Клубове на пенсионера

10-00

4400

4290

6000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

532

Програми за временна заетост

 

50000

46018

73500

 

Заплати

01-00

25610

25606

45000

 

Възнгр. и плащания

02-00

2290

1988

2500

 

Осигурителни вноски

05-00

6600

5276

9000

 

Издръжка

10-00

15500

13148

17000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

603

Водоснабдяване и канализация

 

21 000

16 086

36000

 

Издръжка

10-00

20 000

15600

35000

 

Разходи за членски внос

46-00

1000

486

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

604

Улично осветление

 

93644

51506

76000

 

Издръжка

10-00

92444

51411

75000

 

Данъци и такси

19-00

1200

95

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

606

Изграждане и ремонт ул. мрежа

 

216800

148690

526 580

 

Издръжка

10-00

196800

130570

90 000

 

Основен ремонт на ДМА

51-00

 

 

434700

 

Капиталови разходи

52-00

20000

18120

1880

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

619

Др. дейности по жил. стр-во

 

84000

64564

60253

 

Заплати

01-00

15000

11288

23000

 

Възнгр. и плащания

02-00

2000

648

3000

 

Осигурителни вноски

05-00

7000

2294

5000

 

Издръжка

10-00

23248

17839

25000

 

Капиталови разходи

51-00

34000

29747

4253

 

Капиталови разходи

52-00

2752

2748

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

622

Озеленяване

 

124935

65932

101449

 

Други възнаграждения

02-00

 

 

 

 

Издръжка

10-00

77435

54934

64947

 

Основен ремонт на ДМА

51-00

47500

10998

36502

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

623

Чистота

 

155000

107787

364880

 

Заплати

01-00

45000

33598

50000

 

Възнгр. и плащания

02-00

2000

1954

26000