Решения на ОбС Николаево №№ 492-503 от заседание, проведено на 25.09.2023 г., Протокол № 55

РЕШЕНИЕ

492

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 25.09.2023 г. с Протокол № 55

 

ОТНОСНО: Приемане на окончателен годишен план на бюджета и отчета на бюджета за 2022 г. на Община Николаево.

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и чл.140, ал.1 и ал.2 от ЗПФ, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Приема уточнения годишен план и отчета на бюджета за 2022 г. по приходната и разходната част,  по функции и дейности, както следва:

1.1. По прихода-                                                                       9 620 400 лв.

   съгласно Приложение №1.

1.2. По разхода-                                                                        9 620 400 лв.

  съгласно Приложение №2

 

2.Приема отчета за изпълнението на бюджета 2022 г., както следва:

            2.1. По прихода-                                                                        7 996 686 лв.

             съгласно Приложение №1

            2.2. По разхода-                                                                         7 996 686 лв.

           съгласно Приложение №2

 

3. Приема отчета за изпълнението на извънбюджетни сметки и фондове за 2022 г. съгласно

           3.1 По приход -

            съгласно Приложение № 3                                                  536 641 лв.

          3.2 По разход -                                                                                                                         

съгласно Приложение № 4                                                  536 641 лв.

4. Приема отчета за изпълнението на извънбюджетни сметки и фондове за 2022 г. съгласно

          4.1 По приход -

            съгласно Приложение № 5                                            631 976 лв.

          4.2 По разход -                                                                                                                         

съгласно Приложение № 6                                            631 976 лв.

5. Приема отчета за изпълнението на извънбюджетни сметки и фондове за 2022 г. съгласно

           5.1 По приход -

            съгласно Приложение № 7                                             23 581 лв.                                  

           5.2 По разход -                                                                                                                         

съгласно Приложение № 8                                             23 581 лв.

6. Приема отчета за изпълнението на извънбюджетни сметки и фондове за 2022 г. съгласно

           6.1 По приход -

            съгласно Приложение № 9                                          39 957 лв.                                  

           6.2 По разход -                                                                                                                        

съгласно Приложение № 10                                         39 957 лв.

7. Приема отчета за изпълнението на капиталови разходи за 2022 г. съгласно

7.1  Приложение № 11


(Подробности относно приложенията - в прикачените по-долу файлове)

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

3.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

4.

Илия Рашев Рашев

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Христо Нейков Христов    

Х

 

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

****************************************************

РЕШЕНИЕ

493

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 25.09.2023 г. с Протокол № 55

 

ОТНОСНО: Одобряване на тригодишната бюджетна прогноза-втори етап на Община Николаево 2024-2026 година

 

Мотиви:

Съгласно чл. 67, ал.6 от Закона за публичните финанси и т. 2.2.4 от Решение № 70 на Министерски съвет от 27.01.2023 г. за бюджетната процедура за 2024г., Министерство на финансите с БЮ – 4 от 01.09.2023 година дава указания за втори етап на Проектобюджет за 2024 година и актуализиране на средносрочната бюджетна прогноза за период 2025-2026 г. С тези указания стартира втория етап на бюджетна процедура за следващата година с цел разработване на проекта на държавния бюджет за 2024 г. и на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2024-2026 година с участие на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити.

Кметовете на общините разработват бюджетни прогнози в частта за местните дейности.

            Бюджетната прогноза на Община Николаево е изготвена на основание чл. 67, ал.6 от Закона за публичните финанси и т.2.2.4 от решение на МС, във връзка с указания за подготовка и представянето на Бюджет за 2023 г. и  бюджетните прогнози за периода 2024-2026 година от Министерство на финансите и Наредба за условията за реда за съставяне на бюджетната прогноза за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Общината.

Представената на Вашето внимание бюджетна прогноза е разработена в съответствие с поставените цели на Бюджет 2023 г., а именно:

  1. Устойчиво развитие и гарантиране на финансова стабилност на общината;

2. Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа и улична мрежа в регулация;

3. Активно участие по различни европейски програми – Програма за развитие на селските райони към ДФЗ и др..

При разработване на Бюджет за 2023 година и прогноза за периода 2024-2026 година се взема в предвид:

Ø Указанията на Министъра на финансите по чл. 67, ал. 6 и чл. 82, ал. 4 от Закона за публичните финанси;

Ø Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за периода 2024-2026 г.;

Ø Прогноза за общинския дълг и на разходите за лихви по него за периода 2024-2026г.;

Ø Максималните размери на фискалните правила и ограниченията:

ü     Собствени приходи – размер на местни данъци и такси и тяхната събираемост;

ü     Разходи за местни дейности, ползватели на предоставени услуги.

Ø Други бюджетни, отчетни и статистически показатели на касова и начислена основа.

            Планиране на собствени приходи: Приходите са планирани от съответните длъжностни лица след задълбочен анализ на постъпления от приходи от предходни години, съобразена е промяната на броя деца в детските градини и детските ясли. Приходите са съобразени и с чл. 9 от ЗМДТ и приетата от общински съвет наредба.

            Трансфери: Предназначението на трансферите за местна дейност е да обезпечат една част от разходите за местна дейност. Съгласно указанието на Министерство на финансите, трансферите за местна дейност и целевата субсидия за капиталови разходи за периода 2024-2026 г. се залагат одобрените размери със Закона за държавния бюджет на РБ за 2023 година.

            Разходи: Разходите са прогнозирани, като е взето под внимание въздействието на натуралните и стойностни показатели, като са изключени еднократните разходи предвидени в бюджет 2022 година. Предвидените средства за работна заплата са на база 2023 година – 780 лв., размера на осигурителните вноски също е на база 2023 г. Разходите за издръжка са заложени също на база на разходите за 2023 година. Съществува възможност за поетапно включване в прогнозата, предложения от местната общност и/или второстепенните разпоредители с бюджет, същите ще бъдат отразени при следваща актуализация.

            Капиталови разходи: Прогнозата за капиталовите разходи на Община Николаево за периода 2024-2026 г. е на база одобрените размери със Закона за държавния бюджет на РБ за 2023 година. Разработването на средносрочната бюджетна прогноза на разходите за местните дейности е изготвена по функции и групи при уточнени натурални и стойностни показатели, в бюджета за предходната година, настъпилите до момента промени в нормативната уредба, засягащи местните дейности на Общината, приетата от Общински съвет стратегия, общинският план за развитие, фискални правила и ограничения със ЗПФ, предвиждащо съфинансиране със средствата от Европейския съюз.

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 13, ал. 5 и 6 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Николаево, Общински съвет-Николаево

 Р Е Ш И:


Одобрява бюджетна прогноза – втори етап на Община Николаево за 2024-2026 година, както следва:

1)                  Приложение № 8 – Бюджетна прогноза – втори етап на Община Николаево за периода 2024-2026 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

2)                  Приложение № 1а – Прогноза на показателите за поети ангажименти и задължения за разходи на общините за периода 2024-2026  година. – втори етап

3)                  Приложение № 6г –Прогноза за общински дълг  и на разходите за лихви по него за периода 2024-2026 година. – втори етап

  

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

3.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

4.

Илия Рашев Рашев

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Христо Нейков Христов    

Х

 

 

  

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

************************************************************************

РЕШЕНИЕ

494

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 25.09.2023 г. с Протокол № 55

 

ОТНОСНО: Актуализация на Разчета за Капиталови разходи за 2023 г.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси, във връзка с необходимост от придобиване на нова техника в местни данъци и такси и общинска администрация (поради остаряване на наличната техника), се налага изготвянето на актуализиран разчет за Капиталови разходи за 2023 г. със следните корекции:

 

1.  Създават се нови обекти към съществуващи обекти както следва

1)      т. 29 в Приложение № 10 от Разчета за Капиталовите разходи – сървър за МТД – на стойност 1877 лв.

2)      т. 30 в Приложение № 10 от Разчета за Капиталовите разходи – мултифункционално устройство Коника Минолта Bizhub c257i – на стойност 5093 лв.

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 , във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 20, ал. 4 от Наредбата за Общинския бюджет, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

Общински съвет Николаево приема актуализацията на Разчет на Капиталовите разходи през 2023 година /Приложение № 10/.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

3.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

4.

Илия Рашев Рашев

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Христо Нейков Христов    

Х

 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

**********************************************************************************


РЕШЕНИЕ

495

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 25.09.2023 г. с Протокол № 55

 

 

ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И: 

1.Общински съвет отпуска еднократна помощ на лицето Станка Ангелова Иванова от гр. Николаево, общ. Николаево, в размер на сумата от 200 /двеста/ лева.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Захари Колев Захариев

 

Х

3.

Иван Атанасов Иванов

 

Х

4.

Илия Рашев Рашев

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Христо Нейков Христов    

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 10, против – няма, въздържали се – 2

 ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

****************************************************************

РЕШЕНИЕ

496

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 25.09.2023 г. с Протокол № 55

 

 

ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

  

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет отпуска еднократна помощ на лицето Стефан Неделчев Стоянов от гр. Николаево, общ. Николаево, в размер на сумата от 200 /двеста/ лева.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

3.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

4.

Илия Рашев Рашев

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Христо Нейков Христов    

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

*************************************************************

РЕШЕНИЕ

497

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 25.09.2023 г. с Протокол № 55

 

 

ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево 

Р Е Ш И: 

1.Общински съвет отпуска еднократна помощ на лицето Стоян Асенов Асенов от гр. Николаево, общ. Николаево, в размер на сумата от 200 /двеста/ лева. 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Захари Колев Захариев

 

Х

3.

Иван Атанасов Иванов

 

Х

4.

Илия Рашев Рашев

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Христо Нейков Христов    

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 10, против – няма, въздържали се – 2

 ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

**********************************************************


РЕШЕНИЕ

498

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 25.09.2023 г. с Протокол № 55

 

 

ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево


Р Е Ш И: 

1.Общински съвет отпуска еднократна помощ на лицето Маргарита Неделчева Дескова от гр. Николаево, общ. Николаево, в размер на сумата от 400 /четиристотин/ лева.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

3.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

4.

Илия Рашев Рашев

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Христо Нейков Христов    

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

 ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

********************************************************************


РЕШЕНИЕ

499

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 25.09.2023 г. с Протокол № 55

 

ОТНОСНО: Допълнителна корекция в частта по т. 3 от Решение № 478/27.07.2023 г. на Об С-Николаево в годишната наемна цена и тарифа за наем.

Мотиви:

Със Заповед № АК-01-ЗД-22/10.08.2023 г. на Областен управител на област Стара Загора беше върнато за ново обсъждане Решение № 478/27.07.2023 г. на Об С-Николаево, в частта по т. 3 като незаконосъобразно. След предприемане на съответните мерки допуснатия порок бе отстранен и в крайна сметка Об С- Николаево прие Решение № 489/31.08.2023 г., с Протокол № 54 като определи нова тарифа за наемите на общински земеделски земи, дължими за ползването на имота за една година.

Водим от горното се внася следната корекция в частта по т. 3 на Докладна записка с изх. № 05-00-60/17.07.2023 г. както следва:

т.3  „Определя начална тръжна годишна наемна цена при провеждането на търговете в размер на 30,00 лв./дка. (тридесет лева за декар), за категория V-VI  и 35,00 лв./дка. (тридесет и пет лева за декар), за категория III-IV, съгласно Решение № 489 / 31.08.2023 г. на Об С.“

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 2 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

т.3. Определя начална тръжна годишна наемна цена при провеждането на търговете в размер на 30,00 лв./дка. (тридесет лева за декар), за категория V-VI  и 35,00 лв./дка. (тридесет и пет лева за декар), за категория III-IV, съгласно Решение № 489 / 31.08.2023 г. на Об С-Николаево.

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

3.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

4.

Илия Рашев Рашев

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Христо Нейков Христов    

Х

 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

 ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

*************************************************************

РЕШЕНИЕ

500

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 25.09.2023 г. с Протокол № 55

 

ОТНОСНО: Допълнителна корекция в частта по т. 3 от Решение № 479/27.07.2023 г. на Об С-Николаево в годишната наемна цена и тарифа за наем.

Мотиви:

Със Заповед № АК-01-ЗД-21/10.08.2023 г. на Областен управител на област Стара Загора беше върнато за ново обсъждане Решение № 479/27.07.2023 г. на Об С-Николаево, в частта по т. 3 като незаконосъобразно. След предприемане на съответните мерки допуснатия порок бе отстранен и в крайна сметка Об С- Николаево прие Решение № 489/31.08.2023 г., с Протокол № 54 като определи нова тарифа за наемите на общински земеделски земи, дължими за ползването на имота за една година.

Водим от горното се внася следната корекция в частта по т. 3 на Докладна записка с изх. № 05-00-58/17.07.2023 г. както следва:

т.3  „Определя начална тръжна годишна наемна цена при провеждането на търговете в размер на 30,00 лв./дка. (тридесет лева за декар), за категория V-VI  и 35,00 лв./дка. (тридесет и пет лева за декар), за категория III-IV, съгласно Решение № 489 / 31.08.2023 г. на Об С.“

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 2 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

т.3. Определя начална тръжна годишна наемна цена при провеждането на търговете в размер на 30,00 лв./дка. (тридесет лева за декар), за категория V-VI  и 35,00 лв./дка. (тридесет и пет лева за декар), за категория III-IV, съгласно Решение № 489 / 31.08.2023 г. на Об С-Николаево.

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

3.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

4.

Илия Рашев Рашев

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Христо Нейков Христов    

Х

 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

 ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

**************************************************************


РЕШЕНИЕ

501

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 25.09.2023 г. с Протокол № 55

 

ОТНОСНО: Промяна в списъка на пътуващи служители за 2023 г. – Приложение № 6, прието с Решение № 491/31.08.2023 г. за приемане на Бюджета на Община Николаево за 2023 г.

Мотиви:

През месец септември на настоящата година, с Трудов договор № 63/04.09.2023 г. сключен с кмета на Община Николаево, на незаета бройка във функция Общи държавни служби, е назначена служителят Станка Димитрова Грунова, с постоянен и настоящ адрес в град Мъглиж - на длъжност мл. експерт „ОМП“.

Поради това, че същата живее в град Мъглиж, във връзка с работата си служителят всеки ден пътува от град Мъглиж до работното си място в град Николаево, при което имат право на транспортни разходи, за текущата 2023 г.

В тази връзка и с оглед поемане на транспортните й разходи от общината, като работодател, следва да вземете нарочно решение в този смисъл, като служителят да се допълни в нарочното Приложение № 6 от Решение № 491/31.08.2023 г. за приемане на Бюджета на Община Николаево за 2023 г., като към приложението се добави горецитираното лице. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 от Закона за публичните финанси и в съответствие с чл. 2, ал. 3 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и управление на общинския дълг на Община Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

Допълва Списъка на длъжностите и служителите в Общинска администрация, Здравеопазване и Социални дейности, които имат право на транспортни разходи през 2022 г. – съставляващ Приложение № 6 от Решение № 491/31.08.2023 г., както следва:

към дейност „Общинска администрация“ се добавя ред шести със следното съдържание:

№ по ред

Трите имена

Длъжност

Общинска администрация

6.

Станка Димитрова Грунова

Мл. експерт „ОМП“

Здравеопазване

:

……………………………

…………………………

:

…………………………….

…………………………..

Социални услуги

:

………………………..

………………………………..

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

3.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

4.

Илия Рашев Рашев

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Христо Нейков Христов    

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

 ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

*******************************


РЕШЕНИЕ

502

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 25.09.2023 г. с Протокол № 55

 

ОТНОСНО: Избор на временно изпълняващи длъжността кмет на община Николаево във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове, насрочени за 29.10.2023 г.

 

Мотиви:

 

С Указ № 146 / 2023 г. на Президента на Република България за 29.10.2023 г. са насрочени изборите за местна власт.

Съгласно чл. 42, ал. 8 от ЗМСМА когато кмет на община, кмет на район или кмет на кметство са регистрирани като кандидати за общински съветници или кметове, в 7-дневен срок преди края на мандата общинският съвет избира временно изпълняващ длъжността кмет на общината, кмет на района или кмет на кметството за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет. Съгласно чл. 42, ал. 11 от ЗМСМА, решенията по горецитираното се приемат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.

           

Предвид факта, че по предварителен график, това е последната работна сесия, е необходимо Общинският съвет да вземе решение за избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Николаево, по-рано от определения законов 7-дневен срок преди края на мандата.

 

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 42, ал. 8 от ЗМСМА и насрочените за 29.10.2023 г. с Указ № 163 / 31.07.2023 г. на Президента на Р. България избори за общински съветници и за кметове, Общински съвет-Николаево 

 

Р Е Ш И:

 

I.Избира Стайко Василев Петков – Зам.-Кмет „Административно и техническо обслужване“ за временно изпълняващ длъжността (ВрИД) Кмет на Община Николаево за времето от края на настоящия кметски мандат (2019-2023 г.) до полагане на клетва от новоизбрания кмет на Община Николаево.

 

II. Точка I, влиза в сила само в случай, че кметът на общината се регистрира като кандидат за кмет или за общински съветник в местните избори на 29.10.2023 г в Община Николаево и участва в изборите. 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

3.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

4.

Илия Рашев Рашев

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Христо Нейков Христов    

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

  

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево


*******************************

РЕШЕНИЕ

503

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 25.09.2023 г. с Протокол № 55

 

ОТНОСНО: Избор на временно изпълняващи длъжността кметове на кметства в община Николаево

 

Мотиви:

Съгласно чл. 42, ал. 8 от ЗМСМА когато кмет на община, кмет на район или кмет на кметство са регистрирани като кандидати за общински съветници или кметове, в 7-дневен срок преди края на мандата общинският съвет избира временно изпълняващ длъжността кмет на общината, кмет на района или кмет на кметството за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет. Съгласно чл. 42, ал. 11 от ЗМСМА, решенията по горецитираното се приемат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.

В изпълнение разпоредбите на чл. 161, ал. 1 от Изборния кодекс кметовете на кметства, след регистрацията им в ОИК като кандидати в изборите за общински съветници и за кметове, излизат в отпуск за времето от регистрацията си до обявяване на резултатите от изборите.

            В същото време обаче разпоредбата на чл. 42, ал. 8 от ЗМСМА определя срока, в който общинският съвет взема решението за временно изпълняващите длъжността кмет – в 7-дневен срок преди края на мандата (за край на мандата се приема денят на изборите). А регистрацията на кандидатите за предстоящите местни избори се извършва до 26.09.2023 г. включително, след което регистриралите се за участие в изборите лица са длъжни да излязат в отпуск (платен или неплатен, съгласно чл. 161, ал. 1 от Изборния  кодекс) до обявяване на резултатите от изборите. От деня, следващ датата на постановяване на решението на ОИК за регистрация, регистрираните кандидати, в случая кметове на кметства, следва да излязат в отпуск, а функциите им да бъдат изпълнявани от ВрИД кметове.

 

Предвид факта, че по предварителен график, това е последната работна сесия, е необходимо Общинският съвет да вземе решение за избиране на временно изпълняващи длъжността кметове на кметства за населените места в община Николаево, по-рано от определения законов 7-дневен срок преди края на мандата, под условие, че решението ще влезе в сила, ако кметът на съответното населено място, се регистрира като кандидат в предстоящите местни избори.

 

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 42, ал. 8 и ал. 9 от ЗМСМА, във връзка с Решение № 2122-МИ / 29.08.2023 г. на ЦИК и насрочените за 29.10.2023 г. с Указ № 163 / 31.07.2023 г. на Президента на Р. България избори за общински съветници и за кметове, Общински съвет – Николаево

 

 

Р Е Ш И:

 

I. Избира Пенка Петрова Кехайова – ст. специалист „Административно обслужване – кметство с. Нова махала“, за временно изпълняващ длъжността (ВрИД) кмет на кметство с. Нова махала за времето от деня, следващ деня на регистрацията в Общинската избирателна комисия на настоящия кмет на кметството до полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметство с. Нова махала.

 

II. Избира Любомира Славова Славова – ст. специалист „Административно обслужване – кметство с. Едрево“, за временно изпълняващ длъжността (ВрИД) кмет на кметство с. Едрево за времето от деня, следващ деня на регистрацията в Общинската избирателна комисия на настоящия кмет на кметството до полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметство с. Едрево.

 

III. Избира Славена Петрова Пътникова – ст. специалист „Административно обслужване – кметство с. Елхово“, за временно изпълняващ длъжността (ВрИД) кмет на кметство с. Елхово за времето от деня, следващ деня на регистрацията в Общинската избирателна комисия на настоящия кмет на кметството до полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметство с. Елхово.

 

IV. Точки I, II и III влизат в сила само в случай, че кметът на съответното кметство се регистрира като кандидат за кмет или за общински съветник в местните избори на 29.10.2023 г. за населените места в Община Николаево и участва в изборите.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

3.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

4.

Илия Рашев Рашев

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Христо Нейков Христов    

Х

 

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево