Решения на Общински съвет Николаево с №№ 137 - 140, от заседание, проведено на 27.08.2020 г., Протокол № 12

Препис – извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  НИКОЛАЕВО

 

РЕШЕНИЕ

137

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.08.2020 г. с Протокол № 12

 

 

             ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет отпуска еднократна помощ на Николина Ахххххххх Асенова в размер на сумата от 150 /сто и петдесет / лв.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които 13 „за, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С: /П/

                                         / Юсеин Юсменов /

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Препис – извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  НИКОЛАЕВО

 

РЕШЕНИЕ

138

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.08.2020 г. с Протокол № 12

 

 

             ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет отпуска еднократна помощ на Пенка Кхххххх Миткова в размер на сумата от 150 /сто и петдесет/ лв.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които 13 „за, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С: /П/

                                         / Юсеин Юсменов /

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Препис – извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  НИКОЛАЕВО

 

РЕШЕНИЕ

139

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.08.2020 г. с Протокол № 12

 

 

             ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет отпуска еднократна помощ на Сийка Кхххх Славова в размер на сумата от 500 /петстотин/ лв.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които 13 „за, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С: /П/

                                         / Юсеин Юсменов /

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Препис – извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  НИКОЛАЕВО

 

РЕШЕНИЕ

140

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.08.2020 г. с Протокол № 12

 

 

ОТНОСНО: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет Николаево и неговите комисии, за периода от 06.11.2019 г. до 30.06.2020 г.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 104, ал. 1 от Правилника на Об С, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

Приема Отчет за дейността на Общински съвет Николаево и неговите комисии, за периода от 06.11.2019 г. до 30.06.2020 г.

 

ОТЧЕТ

За дейността на Общински съвет Николаево и неговите комисии, за периода от 06.11.2019 г. до 30.06.2020 г.

 

Уважаеми общински съветници,

Уважаеми господин кмет на община Николаево,

 

В изпълнение на изискванията на чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, внасям за разглеждане настоящия отчет за дейността на Общински съвет /Об С/ и неговите постоянни и временни комисии, за първото шестмесечие от мандата на Общински съвет Николаево, 2019 – 2023 година.

 

Конституиране на Общински съвет Николаево, Мандат 2019 – 2023 г.

 

Общински съвет Николаево, Мандат 2019-2023 г. е конституиран след провеждане на първото заседание, свикано от Областния управител на област Стара Загора – г-жа Гергана Микова, състояло се на 06.11.2019 г. На събранието съветниците положиха клетва и избраха за Председател на Общински съвет Николаево – Юсеин Юсменов.

В Общински съвет се създадоха 4 групи на общинските съветници:

„ГЕРБ“,

„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

„БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“,

„НФСБ“

 

Конституиране на Постоянните комисии /ПК/ на Общински съвет Николаево

След проведени консултации между Групите общински съветници се оформи мнение, съществуващите в предходния мандат 4 броя ПК състоящи се от 5 члена, да останат непроменени.

На проведено заседание на 19.11.2019 г., общински съвет гласува създаването на 4 постоянни комисии, с предмет на дейност, обхващащ всички свери на обществения живот. Съществена част от дейността на общинския съвет се осъществява в комисиите, където подробно се обсъждат предложените проекти за решения. Заседанията са открити, като датите за провеждане и дневния ред се публикуват предварително на сайта на Об С. По този начин се осигурява възможност за присъствие на граждани и гости.

1.Комисия по бюджет, финанси, икономика, инвестиционна политика, контрол върху издадените актове от кмета и актове при възлагане на обществени поръчки.

Председател: инж. Румяна Димитрова Чергеланова

Членове:

Мюмюн Мюмюн Джелил

Иван Минчев Кънев

Стефан Светлев Атанасов

Иван Атанасов Иванов

2. Комисия по устройство на територията, пътна селищна мрежа, транспорт, общинска собственост, околна среда, благоустрояване, земеделие, приватизация и след приватизационен контрол, европейски програми и проекти.

Председател: Иван Атанасов Иванов

Членове:

Ахмед Смаилов Мерджанов

Кремена Петрова Костова

Асен Александров Асенов

Косьо Христов Косев

3. Комисия по образование, наука, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика и интеграция, работа с подрастващите, туризъм и спорт.

Председател: Кремена Петрова Костова

Членове:

Мюмюн Мюмюн Джелил

Христо Нейков Христов

Станчо Неделчев Кисьов

Стефан Светлев Атанасов

4. Комисия по защита и превенция при бедствия и аварии, обществен ред, контрол върху изпълнения на решенията на общинският съвет от местната изпълнителна власт, противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество и местна нормативна уредба.

Председател: Захари Колев Захариев

Членове:

Иван Минчев Кънев

Станчо Неделчев Кисьов

Христо Нейков Христов

Мюмюн Мюмюн Джелил

Работа в условията на извънредно положение в страната и приемане на промени в Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

При обсъждане на въпроса за Правилника за организацията и дейността на Об С се наложи мнението, за частични промени в определени текстове по съответните глави на досега действащия Правилник.

За целта с Решение № 3 от 19.11.2019 г. беше създадена Временна комисия, която да обсъди и предложи проект за Правилник.

На 02.12.2019 г. беше проведено заседание на временната комисия по изготвянето на проект за Правилник. С оглед на дадения на временната комисия от Общински съвет Николаево срок за изпълнение-09.12.2019 г., комисията единодушно предложи приемането от общинските съветници така предложения и подзаконов нормативен акт. Във входа на дебата беше постъпило предложение от г-н Захари Захариев, което комисията намира за напълно разумно и основателно. По същество предложението съдържа възможността в срок до 30.03.2020 г. да се анализира и актуализира действащото относимо към проблема законодателство, указанията на НСОРБ и съседни нам общини, като добрите практики бъдат взаимствани. Ако има предложения в тази насока, които касаят наши проблеми, в така определения срок могат да се оформят като предложения и сигнали и да залегнат в Правилника ни.

На проведено на 04.12.2019 г. заседание на Об С Николаево беше приет Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация мандат 2019 г. – 2023 г.

Междувременно в началото на м. Март 2020 г. в страната беше обявено извънредно положение, свързано с разпространението на вируса Covid 19.

Общински съвет Николаево, за първи път от своето съществуване се наложи да работи в условията на епидемична обстановка и свързаните с това ограничения за събиране.

Заседания на съвета през месеците Март, Април, Май, Юни и Юли бяха проведени при закрити врата, без присъствието на граждани и гости. Следва да се отбележи почти 100% участие на общинските съветници, които не се поколебаха, да изпълняват своите основни задължения и не допуснаха непровеждане или отлагане на сесия.

За отчетния период, Общинския съвет проведе 10 заседания, на които приехме 124 решения.

1.ПК по бюджет, финанси, икономика, инвестиционна политика, контрол върху издадените актове от кмета и актове при възлагане на обществени поръчки е провела 8 заседания, на които е обсъдила 80 въпроса;

2. ПК по устройство на територията, пътна селищна мрежа, транспорт, общинска собственост, околна среда, благоустрояване, земеделие, приватизация и след приватизационен контрол, европейски програми и проекти е провела 6 заседания, на които е обсъдила 21 въпроса;

3. ПК по образование, наука, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика и интеграция, работа с подрастващите, туризъм и спорт е провела 5 заседания, на които е обсъдила 5 въпроса;

4. ПК по защита и превенция при бедствия и аварии, обществен ред, контрол върху изпълнения на решенията на общинският съвет от местната изпълнителна власт, противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество и местна нормативна уредба е провела 5 заседания, на които е обсъдила 7 въпроса;

 

Постоянните комисии работиха изключително отговорно, като предмета им на дейност и различната проблематика, определиха тяхната натовареност. От изнесените по-горе данни се вижда, че най-интензивно са работели ПК по бюджет, финанси, икономика, инвестиционна политика, контрол върху издадените актове от кмета и актове при възлагане на обществени поръчки.

От приетите от Общински съвет 124 решения, могат да бъдат маркирани някои от тях:

Приехме Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2020-2023 г.

Приехме Програма за управление и разпореждане с имоти – собственост на Община Николаево за 2020 година.

Приехме дългосрочни и краткосрочни програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в община Николаево.

Приехме Общинска програма за енергийна ефективност на община Николаево за периода 2020-2023г.

Приехме Програма за полагане на общественополезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане в община Николаево за периода 2020- 2023 г.

Приехме Общинска програма за закрила на детето – Община Николаево за 2020 г.

Приехме бюджета за 2020 г. на Община Николаево.

Приехме Отчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Николаево за 2019 година.

Приехме Отчет на кмета на общината, за състоянието, управлението и разпореждането с общинската собственост на община Николаево.

Приехме Отчет за 2019 г. по изпълнение на „Програма за управление на отпадъците в Община Николаево за 2017-2020 г.

Приехме внасяне на проектно предложение по Национална кампания „За чиста околна среда – 2020 г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам” към Министерство на околната среда и водите и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /МОСВ и ПУДООС/.

Приехме кандидатстване на Община Николаево с проектно предложение Патронажна грижа в Община Николаево по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 към Министерството на труда и социалната политика.

            Приехме разрешаване изготвяне на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план- (ПУП-ПП) извън границите на урбанизираната територия на линеен обект за елементи на техническата инфраструктура –с трасе обща дължина 968,37 м и Специализиран план –схема с обща дължина 9,92 м за обект „Оптична свързаност на територията на община Николаево“, приемане на Техническо здание по чл.125 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.7 и скица- проект във връзка с чл.135 ал.2 от ЗУТ. Даване на предварително съгласие за право на прокарване и преминаване през следните имоти общинска собственост 51648.27.151; 51648.27.152; 51648.27.218; 51648.27.219, 51648.48.110.

Приехме издаване на запис на заповед от Община Николаево в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по Договор № BG06RDNP001-7.004-0011–С01 / 21.05.2019г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, съфинансирана от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за Проект № BG06RDNP001-7.004-0011 с наименование: „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградите на ОДЗ „Снежанка“

Приехме изменение и допълнение на Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

На фона на приетите 124 решения на Общински съвет, през отчетния период, бяха атакувани 3 броя Наредби на Об С:

-Адм. дело №962/2019 г. образувано по протест на Петко Георгиев-прокурор при Окръжна прокуратура гр. Стара Загора, против отделни текстове в „Наредба №6 за определян размера на местните данъци на територията на Община Николаево“.

С Решение №19/23.12.2019 г. на Общински съвет Николаево, бяха отменени текстовете на чл. 58, ал. 4 и ал. 5 от Раздел VI „Туристически данък“ на Наредба №6 на Об С Николаево.

-Адм. дело №189/2020 г. образувано по протест на Нейка Тенева- зам. окръжен прокурор при Окръжна прокуратура гр. Стара Загора, против отделни текстове в „Наредба №6 за определян размера на местните данъци на територията на Община Николаево“.

С Решение №102/28.04.2020 г. на общински съвет Николаево, бяха изменени текстовете на чл.17, ал. 1, чл. 41, ал. 8 и ал. 9 от Раздел I „Данък върху недвижимите имоти“ на Наредба №6 на Об С Николаево.

-Адм. дело №53/2020 г. образувано по протест на К. Тачев-прокурор при Окръжна прокуратура гр. Стара Загора, против „Наредба №15 за пожарната безопасност на територията на Община Николаево“.

С Определение №99/08.04.2020 г. на Административен съд Стара Загора, наредбата беше обявена за нищожна, т.к. общинския съвет не е бил овластен от законова разпоредба, да приема такива наредби.

По трите административни дела №962/2019 г., №189/2020 и №53/2020 г. Старозагорския административен съд прекратява производствените дела и осъжда Общински съвет-Николаево да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора сумата по двадесет лева, представляващи разноски по трите дела.

-Адм. дело №143/2020 г. образувано по жалба на Фондация „Гринберг“, гр. Пловдив за отмяна, като незаконосъобразна Наредба №27 за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с увреждания на територия на община Николаево.

С Определение №132/30.04.2020 г. на Административен съд Стара Загора на закрито съдебно заседание определи: оставя без разглеждане жалбата на фондация „Гринберг“ със седалище гр. Пловдив, по изложените съображения съдът приема, че за жалбоподателя, не е налице правен интерес от оспорването на Наредба №27 на Об С Николаево.

Определението беше обжалвано в определения 14дневен срок от фондация „Гринберг“.

На 22.07.2020 г. в деловодството на общински съвет Николаево беше получена призовка за 12.08.2020 г., за участие в открито съдебно заседание по Адм. дело №143/2020 г.

Уважаеми колеги и съграждани,

В общински съвет Николаево, Мандат 2019 – 2023 година, по-големия брой на съветниците са избрани за първи път.

За първи път в своята история, съвета работи в условията на извънредна епидемична обстановка.

Въпреки това и видно от настоящия отчет, общинските съветници успяха да разгледат своевременно всички входирани материали, да проведат необходимите заседания на Постоянните комисии и да участват в 10-те сесии на общинския съвет. Постигнатите резултати са добър атестат за свършената и предстоящата работа на съветниците от Мандат 2019-2023 г.

 

 

Общински съвет гласува с 13 гласа, от които 13 „за, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С: /П/

                                         / Юсеин Юсменов /