Решения на Общински съвет Николаево с №№ 172 - 185, от заседание, проведено на 23.12.2020 г., Протокол № 18

Препис – извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  НИКОЛАЕВО

 

РЕШЕНИЕ

172

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 23.12.2020 г. с Протокол № 18

 

ОТНОСНО: Удостояване със най-високото Отличие на Общински съвет Николаево - звание „Почетен гражданин на гр. Николаево“, което се присъжда за особен принос и заслуги към града и общината във всички области на обществения живот.

Мотиви:

Във връзка с 80 годишен юбилей, особени заслуги към спорта и със оглед на чл. 22, ал. 3, т. 2 от Наредба 14 за Символиката на гр. Николаево, депозирам пред Вас своето предложение за номинирането на господин Игнат Димитров Игнатов с званието „Почетен гражданин на гр. Николаево“

Игнат Игнатов е роден на 27 януари 1941 година в гр. Николаево. Произхожда от прогресивно селско семейство. Неговият дядо Димитър Игнатов е кмет на селото ни през 30-те години – изключително труден период от историята на нашата страна. Образованието си получава последователно в Николаево и Твърдица. Бил е на 17 години, когато започва да се занимава със волейбол. Военната си служба отбива през 1960-1962 година. Много скоро е забелязан от своите командири и получава мястото на нападател в дивизионния отбор по волейбол на Старозагорската дивизия. За кратко време е изтеглен в щаба на II –ра армия Пловдив и започва да играе като титуляр нападател в представителния армейски тим. Отборът участва във спартакиада на стадион „Народна армия“ и постига отлични резултати.

При изтичането на воинската служба г-н Игнатов получава 7 предложения от елитни наши отбори в „А“ група да играе за тях като нападател. Изкушението наистина е голямо за един млад и талантлив волейболист. Изправен пред трудна дилема, воден от местен патриотизъм и родолюбие, той избира родния край и родното „Торпедо“.

Започва един двадесет годишен период на възход. Началото е трудно - редуват се успехи и разочарования. Много бързо в отбора влизат редица способни и талантливи местни момчета. Личният пример, авторитета на капитана и неговия волеви характер изграждат един амбициозен и сплотен колектив. През тези години треньорската селекция е много добра. Нашите местни управници правят всичко възможно за обгрижването на тима. Но най-важното за тях е всеобщата обич и подкрепа на населението. Спортните площадки се изпълват с народ, младежи и девойки.

Тези събития не остават незабелязани от БФВ. Назначени са две селски републикански първенства с международно участие, като домакин е Николаево. Първото е през 1958 година, като на финала отстъпваме първото място на село Габарево, Старозагорско. На второто републиканско през 1978 година отново заемаме второ място, като отпадаме от отбора на село Искра, Пловдивско. Г-н Игнатов е излъчен за най-добър нападател.

През 1965 година на Републиканско първенство в село Синокос, Толбухинско ние се изкачваме на 3-то място. И тук Игнатов е номиниран за най-добър нападател, като тези събития са отразени обширно във вестник „Спорт“. Същата година е поканен да подсили отбора на Божурище за срещи в гр. Чечини, Полша – стар наш познайник и противник. При слизането си на площада е посрещнат със бурни възгласи и овации.

Най-силните за нас години са 1968-1969 година. Тогава сме първи в южната селска „Б“ група. Нашите момчета играят квалификации за влизане в „А“ група.

На републиканското селско първенство през 1972 година в село Габаре, Врачанско печелим първото място.

Близо 20 години на Републиканските селски първенства сме в челната тройка, а в Старозагорски окръг хегемонията е пълна. За високи резултати БФВ дава виза на отбора ни да участва на Спартакиада в Чехословакия.

Поради напреднала възраст през 1978 година г-н Игнатов се оттегля от професионалният спорт. Продължава участието си в много турнири и състезания до 2018 г., но най-вече като съдия.

След стотиците изиграни срещи, като капитан и нападател той е вдъхновител и пример за подражание на няколко наши поколения съграждани. На лице е една дългогодишна, непреходна, ползотворна и значима дейност за град Николаево и Общината.

Трудовата му дейност преминава в ЗЕП „Ленин“ Николаево като механик и вулканизатор.

Водим от горното и на основание чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 21, ал. 1, т. 21, т. 22 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1, т. 21 от Правилника за работа на Об С- Николаево и чл. 22 от Наредба Ν 14 за Символиката на гр. Николаево, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

По повод 80 годишният юбилей, удостоява с най-високото отличие на Общински съвет Николаево – звание „Почетен гражданин на град Николаево“, което се присъжда за особен принос към града и общината във всички области на обществения живот господин Игнат Димитров Игнатов. Името му да бъде вписано в специалния регистър на удостоените със званието „Почетен гражданин на град Николаево“ и обявено в тържествена обстановка на редовната сесия на Общински съвет Николаево през месец януари 2021 година. Удостояването се скрепява с почетен знак на гр. Николаево.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

-

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 12 гласа, от които „за“- 12, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ /П/

Председател Общински съвет-Николаево

---------------------------------------------------------------

Препис – извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  НИКОЛАЕВО

 

РЕШЕНИЕ

173

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 23.12.2020 г. с Протокол № 18

 

ОТНОСНО: Отмяна на Решение №9/04.12.2019 г., с Протокол №3 и приемане на проект за Решение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация в едно с предложените промени.

 

Мотиви:

Действащият в момента Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация беше приет на 04.12.2019 г. с Решение №9 по предложение на временната комисия, която го изготви и беше дадена възможност в срок до 30.03.2020 г., да се анализира и актуализира действащото относимо към проблема законодателство, указанията на НСОРБ и съседни нам общини, като добрите практики бъдат взаимствани.

Нови предложения не постъпиха, независимо от направените съобщения – напомки.

            В края на месец септември беше разгледан въпросът за трудовите възнаграждения на общинския съвет.

            По етични и морални съображения (сполетялата ни пандемия) общинските съветници не завишиха своите трудови възнаграждения. За съжаление този сполетял всички ни проблем се очертава като траен и устойчив. По същото време заплатата на Председателя на Об С не е променяна вече трети мандат, а на общинските съветници-втори. При тях в годините назад като традиция се е установила една уравновиловка, като участието им в две или повече комисии не влияе върху размера на възнаграждението. На последната сесия през месец септември 2020 г. този въпрос беше повдигнат и обсъден. Това наложи нарочната за целта временна комисия да проведе свое заседание. Моментът е подходящ, тъй като параметрите на евентуално наше решение трябва да залегнат в новия бюджет на 2021 год. Новонастъпилите обстоятелства налагат промени в чл. 16, ал. 1 и чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както следва:

Старт текст:

Чл. 16, ал. 1 – „Председателят на общинския съвет получава възнаграждение за работата, която извършва, в размер на 75 % (месечно), от възнаграждението на кмета на общината.

Нов текст:

Чл. 16, ал. 1 - Председателят на общинския съвет получава възнаграждение за работата, която извършва, в размер на 85 % (месечно), от възнаграждението на кмета на общината.

 

Старт текст:

Чл. 20, ал. 3-„Да получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и неговите комисии в размер на 45% от средната брутна заплата в общинската администрация за съответния месец.“

Нов текст:

Чл. 20, ал. 3-„Да получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и неговите комисии в размер на 55% от средната брутна заплата в общинската администрация за съответния месец.“

 

Водим от горното и на основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26, ал. 1 и чл. 34, ал. 2, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

 

1.      Отменя Решение №9/04.12.2019 г., с Протокол №3/04.12.2019 г.

 

2.      Приема обновения Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация в едно с нанесените в него корекции

 

3.      Този Правилник влиза в сила от датата на приемането му от Общински съвет Николаево с Решение № 173/23.12.2020 г., с Протокол №18

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

 

Х

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които „за“- 12, „против” - няма, „въздържали се– 1

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ /П/

Председател Общински съвет-Николаево

-----------------------------------------------------------------

Препис – извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  НИКОЛАЕВО

 

РЕШЕНИЕ

174

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 23.12.2020 г. с Протокол № 18

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за именуване и преименуване на общински обекти, паметници и други възпоменателни знаци на територията на Община Николаево

 

Мотиви:

Съгласно чл. 8 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен, неуредените от тях обществени отношения с местно значение. Ако общинска наредба противоречи на нормативен акт от по-висока степен се прилага по-високият по степен акт.

 

I.Причини, които налагат приемането на Наредбата:

 

В общинска администрация гр. Николаево постъпи предложение от кмета на с. Нова махала, Община Николаево с вх.№ 06-01-5/28.10.2020 г. за именуване на улиците в с. Нова махала с мотивите, че населението на селото е с тенденция да се увеличава, а липсата на имена на улиците затруднява жителите му при ползване на спешна помощ, куриерски услуги и други. Именуването на улиците в с. Нова махала ще улесни не само гражданите, но и институциите.

 

Общите принципи и редът за именуване и преименува на общински обекти са описани в УКАЗ № 1315 за наименованията за обекти от национално и местно значение в България ( обновена ДВ бр.55 от 18.07.1975 год.), който е неприложим към днешните условия. Общински съвет Николаево не разполага с наредба за именуване и преименуване на общински обекти и работи на базата на натрупания през годините опит.

           

II. Цели, които се поставят с предложения ПРОЕКТ и очаквани резултати:

 

Предложената за приемане от Общински съвет Николаево Наредба има за цел да бъдат въведени ясни правила и ред за именуване и преименуване на общински обекти, за да бъде възстановен и доразвит традиционния модел на именната структура на улици, площади, паркове, квартали, сгради за култура и образование с общоградско значение, при спазване на точни процедури. Тя има за цел и въвеждане на определен ред и вземане на решения за поставяне, преместване и премахване на паметници и др. възпоменателни знаци на територията на община Николаево. Жителите на населените места на които ще се именуват улиците имат нужда от това при ползването на спешна помощ, пожарна, полицейска, куриерски услуги и др.

 

III. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата Наредба:

Средствата, необходими за прилагане на новата наредба за именуване и преименуване на общински обекти, паметници и др. възпоменателни знаци на територията на Община Николаево ще бъдат осигурени от общинския бюджет и ще бъдат съобразени с всички други дейности на общината.

 

IV. Анализ за съответствието с правото на европейския съюз.

 

Настоящата наредба за именуване и преименуване на общински обекти, паметници и др. възпоменателни знаци на територията на Община Николаево е в пълно съответствие с Европейското законодателство, спазвайки в пълното разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

 

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, на заинтересованите лица е предоставен 30-дневен срок, считано от 13.11.2020 г. до 13.12.2020 г. Предложения и становища по настоящия проект не са депозирани в деловодството на Общински съвет Николаево или на е-mail: obsavet@nikolaevo.net

 

Във връзка с горе изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 18, и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, съгласно които общинските съвети приемат решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и др. обекти с общинско значение като за целта приемат наредби, правилници, инструкции и пр. и чл. 8 от ЗНА, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

Общински съвет Николаево приема Наредба за именуване и преименуване на общински обекти, паметници и други възпоменателни знаци на територията на Община Николаево.

 

Общински съвет гласува с 13 гласа, от които „за“- 13, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ /П/

Председател Общински съвет-Николаево


------------------------------------------------------

Препис – извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  НИКОЛАЕВО

РЕШЕНИЕ

175

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 23.12.2020 г. с Протокол № 18

 

ОТНОСНО: Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, държавно –делегирана дейност.

Мотиви:

През 2020 г. в нормативната уредба, касаеща социалните услуги, настъпи съществена промяна – в сила влязоха Закон за социалните услуги /ЗСУ/ и Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги /ППЗСУ/, които очертават водещата роля на общините за провеждане на държавната политика в социалната сфера.

В чл. 15, т. 10 от Закона за социалните услуги като нов вид социална услуга /държавно-делегирана дейност/ е посочена „Асистентска подкрепа“. Тя е подробно регламентирана в чл. 93 от същия закон. Съгласно неговите разпоредби това е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за:

      самообслужване;

      движение и придвижване;

      промяна и поддържане на позицията на тялото;

      изпълнение на ежедневни и домакински дейности;

      комуникация.

Асистентската подкрепа се предоставя на:

            лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;

            деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Насочването за ползване на асистентска подкрепа, контролът върху дейността на асистентите и отчитането на услугата се извършва от общината. Предоставянето на тази подкрепа следва да се организира по начин, позволяващ комплексно предоставяне на различните видове социални услуги в домашна среда.

С Решение № 790 от 30.10.2020 г. Министерски съвет определя делегираните от държавата дейности, като в т.V – Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ определя стандарт за социална услуга „Асистентска подкрепа“ 3985 лева на лице за календарна година за 19 993 потребители в страната. Съгласно Натуралните и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2021 г., натуралният показател за услугата „Асистентска подкрепа“ за Община Николаево е 9 потребители, а общият размер на средствата е 35 865,00 лв.

В чл. 69 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане са определени елементите на разходите, които формират размера на стандарта за делегирана от държавата дейност за социалната услуга „Асистентска подкрепа“, а именно:

      разходи за възнаграждения на асистентите и дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя;

      разходи за насочване от общината за ползване на услугата и за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите и индивидуален план за подкрепа;

      режийни разходи за организиране на предоставянето на услугата от общината;

      разходи за транспорт на асистентите, пряко свързани с предоставянето на услугата;

      разходи за обучения и супервизия на асистентите.

С оглед намаляване на административната тежест и изпълняване разпоредбите на чл. 93 от ЗСУ, изискващ организацията по предоставянето на асистентската подкрепа да позволява комплексно предоставяне на различните видове социални услуги в домашна среда, Община Николаево предвижда да не се разкрива ново звено за администриране на услугата „Асистентска подкрепа“. Чрез възлагане на допълнителни функции дейността по управление и администриране на асистентската подкрепа ще се изпълнява от персонала в социалната услуга ‚Център за социална рехабилитация и интеграция“ гр. Николаево, с адрес: гр. Николаево, ул. „Република“ № 3 и включва 3 щатни бройки.

Със свое писмо № 08-00-16642 от 16.12.2020 г. изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане уведомява общините, че следва да предприемат действия по създаването на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ като делегирана от държавата дейност по реда на ЗСУ и ППЗСУ.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 2 и чл. 93 от Закона за социалните услуги и чл. 83 б, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, Общински съвет Николаево

Р Е Ш И:

 

1.    Дава съгласие, считано от 01.01.2021 г. да бъде създадена нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, като държавно-делегирана дейност.

2.    Натуралният показател да се определя съгласно Решение на Министерски съвет за приемане на Стандарти за делегираните от държавата дейности за натурални и стойностни показатели – 9 потребители за 2021 година.

3.    Услугата да се администрира и управлява от Център за социална рехабилитация и интеграция гр. Николаево с адрес: ул. „Република“ № 3 и включва 3 щатни бройки.

4.    Възлага на Кмета на Община Николаево да извърши последващи действия по изпълнение на Решението.

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които „за“- 13, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ/П/

Председател Общински съвет-Николаево

 -----------------------------------------------------------------

Препис – извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  НИКОЛАЕВО

 

РЕШЕНИЕ

176

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 23.12.2020 г. с Протокол № 18

 

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от Община Николаево в полза на ремитента ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.007-0053-C01 от 21.05.2019 г., по подмярка по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за проект: „Изграждане на спортно игрище – мини футбол в гр. Николаево, област Стара Загора“, сключен между Община Николаево и ДФ „Земеделие”.

 

Мотиви:

Във връзка с обявен прием от Държавен фонд „Земеделие“, Разплащателна агенция, по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, съфинансирана от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Община Николаево участва по проект: „Изграждане на спортно игрище – мини футбол в гр. Николаево, област Стара Загора, който проект бе одобрен от Управляващия орган и се подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.007-0053-C01 от 21.05.2019 г., сключени между Община Николаево и ДФ „Земеделие”. Осигурената безвъзмездна финансова подкрепа по горецитирания проект възлиза на 94 155,49 лева без ДДС.

За спазване на процедурните правила, уредени чрез разпоредбите на Наредба № 12 от 2016 година за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, съфинансирана от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, община Николаево следва да подаде заявка за авансово плащане, равняващо се на 50 % /петдесет/ процента от стойността на одобрената безвъзмездна подкрепа, в Приложение № 1 към Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.007-0053-C01 или на 47 077,75 лева, (словом: четиридесет и седем хиляди седемдесет и седем лева и 75 стотинки) и ДДС в размер на 9 415,55 лева, (словом: девет хиляди четиристотин и петнадесет лева и 55 стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.007-0053 от 21.05.2019 година.

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10, както и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 3, буква „а”, ал. 6, т. 2 и ал. 12 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за проект „Изграждане на спортно игрище – мини футбол в гр. Николаево, област Стара Загора“, в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.007-0053-C01 от 21.05.2019 г., Общински съвет Николаево

Р Е Ш И:

 

1.    Възлага на кмета на Община Николаево да подпише Запис на заповед, с издател Община Николаево и ремитент ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, без протест и без разноски, платим на предявяване, с който издателят Община Николаево да се задължи спрямо ремитента ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция за сумата в размер на 47 077,75 лева, (словом: четиридесет и седем хиляди седемдесет и седем лева и 75 стотинки) и ДДС в размер на 9 415,55 лева, (словом: девет хиляди четиристотин и петнадесет лева и 55 стотинки). Записът на заповед да се издаде за обезпечаване на 100 % от заявения размер по първо авансово плащане за разходи по чл. 14, ал. З, буква „а“ от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.007-0053-C01 от 21.05.2019 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за проект „Изграждане на спортно игрище – мини футбол в гр. Николаево, област Стара Загора“, сключен между Община Николаево и ДФ „Земеделие”.

2.    Възлага на кмета на Община Николаево да подготви необходимите документи за получаване на авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.007-0053-C01 от 21.05.2019 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за проект „Изграждане на спортно игрище – мини футбол в гр. Николаево, област Стара Загора“, и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които „за“- 13, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ /П/

Председател Общински съвет-Николаево

-----------------------------------------------------------------

Препис – извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  НИКОЛАЕВО

 

РЕШЕНИЕ

177

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 23.12.2020 г. с Протокол № 18

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за предоставяне под наем на имотите – полски пътища на участници в споразумения/разпределения на територията на община Николаево, включени в заповедите на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Стара Загора, по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 год.

Мотиви:

Съгласно чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ в масивите за ползване могат да се включат и проектираните в плана за земеразделяне полски пътища и отразените в плана за земеразделяне, в картата  на съществуващи и възстановими стари граници и в картата на възстановената собственост напоителни канали, които не функционират, попадащи в масиви за ползване на съответния ползвател.

Включените в масивите за земеделско ползване, общински полски пътища се използват за отглеждане на едногодишни земеделски култури, т.е те реално се използват като обработваеми земеделски земи. По този начин те престават да служат за общо ползване и изцяло изгубват транспортната си функция.

На основание чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, Директорът на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Стара Загора следва да подаде искане до общински съвет гр. Николаево за предоставяне на имотите – полски пътища, попадащи в масивите за ползване, по цена в размер на средно годишно рентно плащане за землищата.

Общинския съвет приема решение в едномесечен срок от подаване на искането.

В 7-дневен срок от влизането в сила на решението, кметът издава заповед, която се публикува на интернет страницата на общината. В едномесечен срок от издаване на заповедта ползвателите внасят в данъчна служба или по банкова сметка на общината сумата за определените за ползване полски пътища и сключват договори за съответната стопанска година с кмета на общината.

Съгласно чл.37в, ал.17 от ЗСПЗЗ ползвателите, на които са предоставени полските пътища, осигуряват достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през следващата стопанска година.

Когато в едномесечен срок от искането общинският съвет не е приел решение, директорът на областна дирекция „Земеделие“ определя със заповед цена на имотите – полски пътища, в размер на средното годишно рентно плащане за землището.

Въз основа на влезлите в сила Заповеди по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, Директорът на ОД „Земеделие“ гр. Стара Загора е отправил искане с изх. № ПО-09-2016-5/25.11.2020 год. до Общински съвет гр. Николаево за внасяне на докладна записка за предоставяне под наем за стопанската 2020/2021 год. на полски пътища, включени в масивите за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землищата на територията на община Николаево, на цена в размер на средното годишно рентно ползване за всяко землище.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2, в изпълнeние на правомощията по чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Дава съгласие за предоставяне на общински имоти – полски пътища, включени в заповедите по чл.37в, ал.4 на директора на Областна дирекция „Земеделие” Стара Загора за отдаване под наем за стопанската 2020/2021 г. за ползване по предназначение,  съгласно Приложения от № 1 до № 7 - опис на полски пътища, представляващи неразделна част от докладната записка.

 

2. Договорите да се сключат след заплащане на наемната цена за декар в размер на средното годишно рентно плащане на съответното землище на общината, определена от Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Стара Загора както следва:

 

№ по ред

Землище        НТП

Цена на средно годишно рентно плащане (лв./дка.)

1.

гр. Николаево - ниви

31.00

2.

гр. Николаево – трайни насаждения

38.00

3.

с. Нова махала - ниви

  8.00

4.

с. Нова махала – трайни насаждения

20.00

5.

с. Елхово - ниви

19.00

6.

с. Елхово – трайни насаждения

15.00

7.

с. Едрево - ниви

18.00

 

3. Възлага на Кмета на Общината да извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които „за“- 13, „против” - няма, „въздържали се– няма

 ЮСЕИН ЮСМЕНОВ /П/

Председател Общински съвет-Николаево

--------------------------------------------------------------------------

Препис – извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  НИКОЛАЕВО

 

РЕШЕНИЕ

178

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 23.12.2020 г. с Протокол № 18

 

ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 66//28.02.2020 г. на Общински съвет Николаево за разходване на средства от партидата на Община Николаево в банковата сметка за чужди средства към РИОСВ – Стара Загора за отчисленията по чл.20 от Наредба № 7 /19.12.2013 г., за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.

Мотиви:

Със свое Решение № 66/28.02.2020 г. Общински съвет Николаево даде съгласие Община Николаево да използва част от натрупаните средства от отчисленията по чл.20 от Наредба № 7/19.12.2013 г. за осигуряване финансиране изпълнението на договор с предмет „Изготвянето на общинска програма за управление на отпадъците на Община Николаево 2021 – 2024 г.“ в размер на 7500.00 лв. (седем хиляди и петстотин лв. с включен ДДС.

            През м. декември 2020 год. се очаква приемането на Национален план за управление на отпадъците 2021 – 2028 г., което ни дава възможност общината да промени програмния период на изготвящата се Общинска програма за управление на отпадъците от 2021 -2024 г. на 2021 – 2028 г. Удължавайки срока на действие на Общинската програма общината ще спести сума, която трябва да заплати на външен изпълнител за изготвяне на общинска програма за управление на отпадъците със срок на действие 2025-2028 год.

Ето защо считам, че общината трябва да се възползва от предоставената възможност.

За целта следва Решение № 66/28.02.2020 г. на Общински съвет Николаево да се отмени и съобразно новите обстоятелства да се вземе ново решение.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 7 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъците, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Отменя Решение № 66, взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 28.02.2020 г. с Протокол № 6.

 

2.Дава съгласие Общинската програма за управление на отпадъците да се изготви за период на действие  2021- 2028 год., като сумата за изготвянето и остава непроменена, а именно 7500.00 00 лв. с включен ДДС.

 

3. Възлага на Кмета на Община Николаево да извърши всички нормативно определени действия, в изпълнение на горното решение.

 

 

 

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които „за“- 13, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ  /П/

Председател Общински съвет-Николаево

 --------------------------------------------------------------------

Препис – извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  НИКОЛАЕВО

 

РЕШЕНИЕ

179

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 23.12.2020 г. с Протокол № 18

 

ОТНОСНО: Одобряване на План – сметка за размера на приходите от такса битови отпадъци и План – сметка за разходи за дейностите по събиране, извозване и обезвреждане в депа на битовите отпадъци и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване за 2021 година.

Мотиви:

С оглед установяване конкретните размери на бюджетните приходи от такса битови отпадъци и разходите за дейностите по събиране, извозване и обезвреждане в депа на битовите отпадъци и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване за 2021 година, Общински съвет Николаево следва да одобри План – сметка за размера на приходите от такса битови отпадъци и План – сметка за разходи за дейностите по събиране, извозване и обезвреждане в депа на битовите отпадъци и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване за 2021 година.

 

            На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка чл. 66, ал.1, чл. 67, ал. 2, и чл. 69, ал. 1 от Закона за местни данъци и такси, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.      Одобрява План-сметка за размера на приходите от такса битови отпадъци през 2021 г.

 

2. Одобрява План-сметка за необходимите разходи по осигуряването на съдове за съхранение, събиране, извозване и обезвреждане в депата на битовите отпадъци и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване за 2021 година в Община Николаево.

 

П Л А Н  -  С М Е Т К А

за предстоящите приходи и разходи на дейност „Чистота”

 в община Николаево през 2021 година

                              

Наименование

Сума

лв.

 

Приходи

184234,00

 

Преходен остатък

20000,00

1.

Приходи от жилищни имоти от физически лица

38650,00

 

а/сметосъбиране и сметоизвозване

28358,00

 

б/обезвреждане битови отпадъци в депата

6697,00

 

в/чистота на териториите за обществено ползване

3595,00

2.

Приходи от нежилищни имоти от физически лица

54070,00

 

а/сметосъбиране и сметоизвозване

41465,00

 

б/обезвреждане битови отпадъци в депата

8501,00

 

в/чистота на териториите за обществено ползване

4104,00

3.

Приходи от жилищни имоти от юридически лица

37160,00

 

а/сметосъбиране и сметоизвозване

22204,00

 

б/обезвреждане битови отпадъци в депата

11320,00

 

в/чистота на териториите за обществено ползване

3636,00

4.

Приходи от нежилищни имоти от юридически лица

34354,00

 

а/сметосъбиране и сметоизвозване

22346,00

 

б/обезвреждане битови отпадъци в депата

9665,00

 

в/чистота на териториите за обществено ползване

2343,00

 

 

 

 

Разходи

184234,00

1.

Сметосъбиране и сметоизвозване

75000,00

1.1

Организирано сметосъбиране и сметоизвозване

60000,00

1.2

Съдове за битови отпадъци

15 000.00

2.

Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения

89234,00

2.1

Разходи за предадени отпадъци за обезвреждане чрез депониране

25024,00

2.2

 Отчисления по чл. 60 от ЗУО на тон депониран отпадък

      1130,00             

2.3

Отчисления по чл. 64 от ЗУО на тон депониран отпадък

  63080,00

3.

Почистване на уличните платна, площади, алеи, паркове и др.територии от населените места, предназначени за обществено ползване и нерегламентирани сметища

 

 

20 000,00

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които „за“- 13, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ  /П/

Председател Общински съвет-Николаево

--------------------------------------------------------------------

Препис – извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  НИКОЛАЕВО

 

РЕШЕНИЕ

180

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 23.12.2020 г. с Протокол № 18

 

ОТНОСНО: Предложение от Юсеин Юсменов, Председател Общински съвет Николаево за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

Мотиви:

Уведомявам Ви, че преди около месец нашата община бе сполетяна от тежка семейна драма. В битката с COVID-19 загуби своя живот един прекрасен млад човек-учителката от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Николаево, Бояна Пагелска. След себе си остави дъщеричка Цвети Пагелска. Детето е пълно сираче, ученичка в 8 клас. Нашата общественост беше потресена от тази човешка драма и бяха поети редица инициативи за подпомагане на осиротялото момиче (за него се грижи единствено баба му).

            Общински съвет Николаево не може да бъде безучастен към тази лична трагедия и реагира своевременно. В точка „разни“ ще бъде обсъдена процедура по набирането на лични средства за дарение.

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 3, т. 3 от Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общинският съвет

        

Р Е Ш И:

 

1.      Общински съвет Николаево отпуска еднократна помощ на Ц. Б. П. в размер на сумата от 500 лв. /петстотин лева/;

 

2.       Възлага на Председателя на Общински съвет Николаево да намери подходящ начин за предаване на гласуваната сумата на пострадалото дете.

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които „за“- 13, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ /П/

Председател Общински съвет-Николаево

----------------------------------------------------------------------------

Препис – извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  НИКОЛАЕВО

 

РЕШЕНИЕ

181

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 23.12.2020 г. с Протокол № 18

 

 

ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 3, т. 3 от Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общинският съвет

        

Р Е Ш И:

 

1.      Общински съвет Николаево отпуска еднократна помощ на Д. И. Д. в размер на сумата от 150 /сто и петдесет/ лева.

 

2.      Общински съвет – Николаево възлага на кмета на Община Николаево да организира и разпореди изплащането на средствата.

 

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които „за“- 13, „против” - няма, „въздържали се– няма

 ЮСЕИН ЮСМЕНОВ /П/

Председател Общински съвет-Николаево

----------------------------------------------------------------------

Препис – извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  НИКОЛАЕВО

 

РЕШЕНИЕ

182

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 23.12.2020 г. с Протокол № 18

 

 

ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 3, т. 3 от Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общинският съвет

        

Р Е Ш И:

 

1.      Общински съвет Николаево отпуска еднократна помощ на К. К. К. в размер на сумата от 150 /сто и петдесет/ лева.

 

2.      Общински съвет – Николаево възлага на кмета на Община Николаево да организира и разпореди изплащането на средствата.

 

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които „за“- 13, „против” - няма, „въздържали се– няма

 ЮСЕИН ЮСМЕНОВ /П/

Председател Общински съвет-Николаево

--------------------------------------------------------------------

Препис – извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  НИКОЛАЕВО

 

РЕШЕНИЕ

183

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 23.12.2020 г. с Протокол № 18

 

 

ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 3, т. 3 от Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общинският съвет

        

Р Е Ш И:

 

1.      Общински съвет Николаево отпуска еднократна помощ на З. П. Г. в размер на сумата от 150 /сто и петдесет/ лева.

 

2.      Общински съвет – Николаево възлага на кмета на Община Николаево да организира и разпореди изплащането на средствата.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които „за“- 13, „против” - няма, „въздържали се– няма

 ЮСЕИН ЮСМЕНОВ /П/

Председател Общински съвет-Николаево

-------------------------------------------------------------------------

Препис – извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО

 

РЕШЕНИЕ

184

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 23.12.2020 г. с Протокол № 18

 

 

ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 3, т. 3 от Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общинският съвет

        

Р Е Ш И:

 

1.      Общински съвет Николаево отпуска еднократна помощ на Й. М. М. в размер на сумата от 150 /сто и петдесет/ лева.

 

2.      Общински съвет – Николаево възлага на кмета на Община Николаево да организира и разпореди изплащането на средствата.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които „за“- 13, „против” - няма, „въздържали се– няма

 ЮСЕИН ЮСМЕНОВ /П/

Председател Общински съвет-Николаево

----------------------------------------------------------------------

Препис – извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО

 

РЕШЕНИЕ

185

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 23.12.2020 г. с Протокол № 18

 

 

ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 3, т. 3 от Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общинският съвет

        

Р Е Ш И:

 

1.      Общински съвет Николаево отпуска еднократна помощ на П. С. М. в размер на сумата от 150 /сто и петдесет/ лева.

 

2.      Общински съвет – Николаево възлага на кмета на Община Николаево да организира и разпореди изплащането на средствата.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които „за“- 13, „против” - няма, „въздържали се– няма

 ЮСЕИН ЮСМЕНОВ /П/

Председател Общински съвет-Николаево