Секции за гласуване на хора с нарушено зрение и затруднения с придвижването в изборите за народно събрание на 02.10.2022 г.

ЗАПОВЕД

 

№ РД-01-287

 

гр. Николаево, 12.09.2022 г.

 

 

На основание чл. 44, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 10, ал. 1, чл. 72, ал. 1, т. 14 и чл. 234, ал. 1 от Изборния кодекс, Заповед № РД-01-244 / 04.08.2022 г. на Кмета на община Николаево и насрочените за 02.10.2022 г. избори за народни представители

 

 

НАРЕЖДАМ:

 

1. От образуваните избирателни секции на територията на община Николаево, определям следните секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването:

 

№ по ред

Секция №

 

Населено място

ЕКАТТЕ

Адрес

на избирателната секция

1.

27-38-00-001

гр. Николаево

51648

ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 13,

Основно училище

 

2.

27-38-00-002

гр. Николаево

51648

ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 13,

Основно училище

 

3.

27-38-00-003

гр. Николаево

51648

ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 13,

Основно училище

 

4.

27-38-00-005

с. Нова махала 

51888

Народно читалище „Зорница”

 

 

5.

27-38-00-006

с. Едрево

27070

Клуб на пенсионера

 

 

 

Определените по-горе секции се намират в помещения, разположени на първите етажи в съответните сгради и всички имат нужните реквизити за достъпност (рампи).

 

2. За гражданите, гласуващи в секция № 27-38-00-004 – в с. Елхово, достъпът до секцията е уреден, както следва:

секцията се помещава на първия етаж в сградата на НЧ „Христо Смирненски – 1899“ и е достъпна с помощта на парапет.

           

3. Избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да подават заявка за помощ в изборния ден на адрес гр. Николаево, ул. „Георги Бенковски“ № 9 – в сградата на Общинска администрация-Николаево, и на телефон 04330 / 20-40. Определям Десислава Атанасова – ст. експерт „Канцелария и деловодство“ и дежурният към Общински съвет по сигурност в деня на изборите, да приемат и разпределят заявките.

4. Определям Димитър Стамов – изпълнител „шофьор“ в Общинска администрация Николаево, за служител, който да извършва превоз на избирателите по т. 3 от настоящата заповед. Превозът да се извърши със служебен автомобил Dacia Logan PH2, с регистрационен № СТ2210РК.

5. Мерките по настоящата заповед да бъдат оповестени чрез съобщение, поставено на информационното табло в Община Николаево, на информационните табла по кметствата в Общината и на интернет страницата на Общината.

 

Настоящата Заповед да се изпрати на РИК – Стара Загора.

 

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Секретаря на Община Николаево.

 

 

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Кмет на Община Николаево

 

Файлове за изтегляне