Система за определяне на резултатите от конкурса за длъжността директор на дирекция „Общински дейности и устройство на територията“ и главен строителен инженер в Общинска администрация Николаево

Система за определяне на резултатите от конкурса за длъжността директор на дирекция „Общински дейности и устройство на територията“ и главен строителен инженер в Общинска администрация Николаево image

                                                                                                                                           

Информация за допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността

директор на дирекция

„Общински дейности и устройство на територията“ и

главен строителен инженер

в Общинска администрация Николаево

 

 

            Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-01-304 / 05.09.2023 г. на Кмета на Община Николаево, уведомява всички кандидати, допуснати до участие в обявения конкурс за длъжността директор на дирекция „Общински дейности и устройство на територията“ и главен строителен инженер в Общинска администрация Николаево, че на проведеното на 18.09.2023 г. заседание е приела следната

 

СИСТЕМА

за определяне на резултатите от конкурса

 

I. Защита на концепцията за стратегическо управление, на тема „Организация, ръководство и управление на процесите в дирекция „Общински дейности и устройство на територията на Общинска администрация Николаево, гарантиращи реализирането на краткосрочните, дългосрочните и стратегически цели, поставени пред Община Николаево, разгледани през призмата на дирекцията“:

1. Чрез представените концепции комисията оценява и проверява уменията на кандидатите за стратегическо мислене – определяне на мисия, визия, цели, действия и резултати, както и уменията му за представяне и защита на концепцията.

2. Концепциите следва да се представят от кандидатите в Общинска администрация Николаево в срок до 12.00 часа на 20.09.2023 г. Концепциите да са изписани във формат А4 до 15 стандартни машинописни страници. След завеждането в деловодството, същите следва веднага да се връчат на членовете на комисията.

3. Всеки член на комисията се запознава с представените писмени концепции и ги преценява по 5-степенна скала. Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на проверяващите.

4. Кандидати, чиито концепции са преценени като отговарящи на изискванията и са оценени с оценка не по-ниска от "4", се допускат до защита на концепцията.

5. Защитата на концепцията се изразява в отговори на въпроси по темата на концепцията и на въпроси за определяне на степента, в която кандидатът притежава компетентностите, необходими за изпълнението на длъжността. Всеки член на комисията преценява резултатите от защитата на концепцията на всеки кандидат по 5-степенна скала, като оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на членовете. Времетраене на защитата – до 60 мин. на кандидат.

6. Общият резултат на всеки кандидат е сбор от оценките по т. 3 и 5.

7. До участие в следващия етап от конкурса – интервюто, се допускат кандидати, чиито общ резултат е най-малко "8". Допуснатите до интервю кандидати се уведомяват писмено за датата, мястото и часа на провеждането му.

 

 

 

ІІ. Интервю:

 

1.  Комисията определя минимален резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто - 3,00.

 2. Преди провеждане на интервюто, комисията формулира въпросите, които ще бъдат задавани на всеки един от кандидатите, допуснати до интервюто.

 3. Оценяването на резултатите от интервюто ще се извърши от всички членове на комисията. Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр за преценка на кандидати от интервю за експертни длъжности, съгласно Приложение № 7 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители.

Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат, като изчислява средноаритметична величина от преценките на отделните критерии.

            Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от оценките на членовете на комисията. За успешно издържал интервюто се счита този кандидат, на който оценката е не по-малко от „3,00”.

 

              ІІІ. Съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители, като взе предвид относителната тежест на защитата на концепцията и интервюто при преценката на качествата на кандидатите за заемане на конкурсната длъжност, комисията определи коефициентите, с които ще се умножават резултатите на кандидатите, както следва:

1. Коефициент “4”, с който се умножава резултатът на кандидатите, получен при защитата на концепцията;

2. Коефициент “5”, с който се умножава резултатът на кандидатите при провеждане на интервюто.

 

               ІV. Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при защитата на концепцията и от интервюто, умножени със съответния коефициент.

 

Минималният резултат в конкурса е 47 точки (8,00 х 4 + 3,00 х 5), а максималният 65 точки (10,00 х 4 + 5,00 х 5).

 

При равен окончателен резултат с приоритет се ползва този кандидат, който е получил по-висок резултат на интервюто.

 

 

Председател на конкурсната комисия:

 

ИВАН ПАВЛОВ (п)

Зам.-кмет ФОД на Община Николаево