ЦСРИ Николаево търси да назначи шофьор

ЦСРИ Николаево търси да назначи шофьор image

„Център за социална рехабилитация и интеграция”  с оглед спазване на изискванията, заложени в глава IV, от Процедурата за набиране и подбор на персонал в център за социална рехабилитация и интеграция,  Център за социална рехабилитация и интеграция – гр. Николаево, ул. „Република“№ 3

О Б Я В Я В А

процедура за набиране и подбор на персонал за социалната услуга ЦСРИ на база на необходимите квалификация и опит за следната длъжност:

  1. ШОФЬОР за специализиран превоз на хора с увреждания - Категория D½ щ. бройка

I.     Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление по образец;
  2. Автобиография - по образец;
  3. Документ за завършено образование – копие;
  4. Шофьорска книжка – копие
  5. Копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата
  6. Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/;
  7. Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни /по образец/.

ІІ.  Място и срок за подаване на документите:

Документите по образец се получават на адрес: гр. Николаево, ул. „Република“ № 3.

Документите за участие в конкурса се приемат всеки работен ден от 9.00 часа до 16:00 часа в сградата на Център за социална рехабилитация и интеграция – гр. Николаево, ул. „Република“ № 3.

Кандидатите подават необходимите документи за участие в конкурса – лично или чрез упълномощено за това лице с нотариално заверено пълномощно.

Срок за подаване на документите: от 20.09.2023 г. до 29.09.2023 г.

ІІІ. Изисквания за съответната длъжност

1/ Завършено средно образование;

2/ Професионален опит – минимум 2 /две години/;

3/ Да притежава шофьорска книжка –кат. D

4/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

 

IV. Основни задължения и отговорности за длъжността:

 

1/ Работи с екипа, предоставящ социални услуги в ЦСРИ по утвърден график;

 2/ Води необходимата документация и отчетност;

3/ Участва в обсъждането и планирането на дейностите на специалистите.

 

Работно време – четири часа дневно

Основната месечна заплата за длъжността:  390 лв.

 

IV.Начин на провеждане на конкурса:

1. Подбор по документи.

2. Събеседване.

 

V.Лице за контакти:

 

Борислава Бонева – Управител/социален работник на ЦСРИ – гр. Николаево

 

Телефон 0879383132