Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения – 2834

Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения – 2834


На основание на: Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - чл. 87, ал. 10 и ал. 11

 

Необходими документи: Искане

 

Срок на изпълнение: 5 дни

 

Срок на валидност: до края на календарната година

Процедура по предоставяне на административната услуга:

За целите на комплексното административно обслужване компетентните органи и други правоимащи лица изискват и получават служебно по електронен път от Община Николаево информация за наличие или липса на задължения на лицата с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения.

Искането се подава служебно по електронен път през СОЕС или на e-mail: obnikolaevo@nikolaevo.net и mdt@nikolaevo.net. Входираната преписка се насочва към служба „Местни приходи“, където се извършва необходимата проверка и се изготвя удостоверение. Удостоверението се изпраща до заявителя през СОЕС или по ел. поща.

 

Цена: няма
 

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк: 

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/taxes-for-citizens/community-taxes/42dde32a-1fa6-4a27-9a2a-a0da5a63a123