Съобщение за г-н Атанас Катев Колев от гр. Николаево

Уважаеми г-н Колев, тъй като не бяхте открит на адреса, с който сте регистриран в НБД "Население", с настоящото Ви уведомяваме за резултата от проверката по чл. 405а от Изборния кодекс, касаещ регистрацията Ви по постоянен и настоящ адрес. Публикуваме уведомителното писмо до Вас ведно със Заповедта на Кмета на Община Николаево. Оригинали на документите може да получите в стая 6 на трети етаж в сградата на Общинска администрация - гр. Николаево, с адрес гр. Николаево, ул. "Г. Бенковски" № 9.

 

Изх. № 94А-00-49 / 20.06.2019 г.

ДО

АТАНАС КАТЕВ КОЛЕВ

ГР. НИКОЛАЕВО

КВ.”ВЪЗРАЖДАНЕ” 1

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН  КОЛЕВ,

Във връзка със спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99а от Закона за гражданската регистрация и чл.405а, ал. 1 от Изборния кодекс, Комисия, назначена със заповед № РД-01-136 / 10.06.2019 г. на Кмета на Община Николаево, в състав: служители от Общинска администрация Николаево, представител на Областна администрация – Стара Загора, представител на полицейски участък Гурково при Районно управление - гр. Казанлък и ръководителят на ТЗ „ГРАО” - Стара Загора, направи проверка относно спазване изискванията по чл. 92 и чл. 99а от Закона за гражданската регистрация за периода 26.04.2018 г. – 26.04.2019 г. При проверката бе установено, че адресната Ви регистрация по настоящ и постоянен адрес в гр. Николаево, общ. Николаево, кв. Възраждане № 1 е направена в нарушение разпоредбите на чл. 92 и чл.99а от Закона за гражданската регистрация – т.е. към регистрацията не е представен документ за собственост и декларация по чл.92, ал.3 от ЗГР.

            Предвид на това Ви уведомяваме, че на основание Заповед № РД-01-144 / 17.06.2019 г. на Кмета на Община Николаево, адресната Ви регистрация е заличена.

„Заличаване на адресна регистрация” е автоматично възстановяване на предходния постоянен и/или настоящ адрес на лицето.

Съгласно разпоредбата на § 16 ал. 4 от Закона за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация сте длъжен в едномесечен срок да подмените личните си документи.

 Приложение: Заповед № РД-01-144 / 17.06.2019 г. на Кмета на Община Николаево.

С уважение,

КОСЬО КОСЕВ (п)

Кмет на Община Николаево