Съобщение за издадена Заповед за одобряване на ПУП - ПР на част от кв. 34 по плана на гр. Николаево

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

от 19.02.2020 год.

         На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№ 94П-00-6/10.02.2020 г., дирекция ОДУТ при Община Николаево съобщава, че със Заповед № РД-01-42/17.02.2020 г. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ   в следния обхват:

           - ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ  в следния обхват: на УПИ ІІ-281 и УПИ І -923  кв. 34 и идентификатор по кадастралната карта на гр. Николаево: 51648.501.281 и 51648.501.923, собственик и възложител: Петко Попов и Смяда Иванова. 

        Заповедта и планът се намират в сградата на Община Николаево, в гр. Николаево, ул. „Георги Бенковски” № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден от 8,00 до 17,00 часа.

            Горе цитираната заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Николаево. Същата е публикувана в раздел "Нормативни документи" (сивата зона вляво на екрана), подраздел "Заповеди", както и тук, по-долу.

От общината