Съобщение за изразяване на становища по Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Във връзка с писмо изх. № КОС 01-5984(9) / 30.05.2019 г. на РИОСВ - Стара Загора и на основание  чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Николаево информира всички заинтересовани лица, че в срок до 17.06.2019 г., включително, могат да изразят становище по искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) от Христо Йорданов Драгнев - адрес Област Стара Загора; Община Николаево; ПК 6190; Населено място гр. Николаево; ул. Орлово гнездо No: 1, тел. 0879346633, Българско гражданство, едноличен собственик на капитала и управител на Хриана ЕООД, ЕИК 202333660 с адрес гр. Николаево; ул. Орлово гнездо No: 1, за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение изграждане на „Фабрика за производство на пиво“ гр. Николаево. Становищата следва да се депозират в деловодството на Общинска администрация Николаево или на ел. поща obnikolaevo@nikolaevo.net. Към настоящото съобщение прилагаме изпратените ни от РИОСВ - Стара Загора документи.