Заповед за одобряване на ПУП

Общинска администрация Николаево уведомява всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-01-128 / 30.05.2019 г. на Кмета на Община Николаево е одобрен ПУП за регулация за ПИ 48163.501.160 по КК на с. Елхово, общ. Николаево, съставляващ УПИ IV-160 и УПИ VIII-160 в кв. 87  по регулационния план на селото. Заповедта е публикувана в раздел "Нормативни документи", подраздел "Заповеди".