Социалната услуга „Асистентска подкрепа“ на територията на Община Николаево.

Социалната услуга „Асистентска подкрепа“ на територията на Община Николаево. image

На 15.10.2021 г. бе проведено въвеждащо обучение на домашните помощници, ангажирани в социалната услуга „Асистентска подкрепа“ на територията на Община Николаево.

Обучението премина съгласно предварително подготвена програма.

Присъстваха четирима служители на длъжност „Домашен помощник“ в звено „Асистентска подкрепа”.

Включените теми в обучението бяха свързани със законодателната рамка, целите и обхвата на услугата, с организацията на работа, функциите, отговорностите и задълженията на домашните помощници, грижи за потребителите, като целта беше да се представи същността на социалните услуги в общностга, предоставяни в домашна среда и тяхното предимство пред институционалната грижа.

Обучението протече чрез активни методи за обучение на вьзрастни презентация и лекция, дискусии, анализ на примери от практиката.

Присъстващите проявиха висока активност по време на обучението.


Като резултат от въвеждащото обучение може да се посочи придобиване, усъвършенстване и разширяване на практическите умения иа персонала за предоставяне па качествена грижа и подкрепа на xopa с увреждания и на xopa над 65 г. с ограничения.

В края на обучението всеки от присъстващите даде обратна връзка — анкета. Всички преминали през въвеждащото обучение получиха сертификат.

Към настоящия момент потебителите на услуги в домашна среда предоставяни от домашните помощници, са 11 – по трима в гр. Николаево, с. Нова махала и Елхово и двама – в с. Едрево.
 

Още снимки - в прикачените файлове