Списъци на заличените от избирателните списъци лица в изборите за народно събрание на 02.04.2023 г. - по избирателни секции

Списъци на заличените от избирателните списъци лица в изборите за народно събрание на 02.04.2023 г. - по избирателни секции image

В изпълнение разпоредбата на чл. 39, ал. 1 от Изборния кодекс, Общинска администрация Николаево публикува списъци на заличените лица от избирателните списъци в изборите за Народни представители на 02.10.2022 г. в община Николаево по избирателни секции. 

Всяко лице може да прави справка в списъка.
Лице, което е вписано в списъка, но има право да гласува, може да поиска да се запознае с основанието за заличаване от избирателния списък и да поиска да бъде изключено от списъка на заличените лица с писмено заявление до кмета на общината или кметството или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община.
Заявлението следва да съдържа доказателства и документи, удостоверяващи правото на лицето да гласува.
Кметът разглежда заявлението незабавно и се произнася с мотивирано решение.
Отказът за изключване от списъка на заличените лица се съобщава на заявителя незабавно и може да се обжалва пред съответния административен съд в срок до 24 часа от съобщението. Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до 24 часа от постъпването и с призоваване на жалбоподателя и на кмета. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.
Въз основа на решението за изключване от списъка на заличените лица съответният избирател се вписва в избирателния списък от Общинска администрация до предаването на списъка на секционната избирателна комисия.


********************************************************************************************

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                                 от избирателните списъци в изборите за

                                народни представители на 2 април 2023 г.

                                            (чл.39, ал.1 ИК)

                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)


         Област СТАРА ЗАГОРА                     Община НИКОЛАЕВО

         секция № 001                            кметство ...........     населено място ГР.НИКОЛАЕВО


         адрес на избирателна секция ...................................................................


         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                            Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                      КОЛЬО                         АНТОНОВ                       КОЛЕВ

                      КОЛЬО                         СТОЯНОВ                       КОЛЕВ

                      МАРИЙКА                       РУСЕВА                        КОЛЕВА

                      МАРИЯНА                       ГРИГОРОВА                     КОЛЕВА

                      НИКОЛА                        ИВАНОВ                        ИВАНОВ

                      РЕНЕТА                        МИЛЧЕВА                       ГЕОРГИЕВА

                      СЛАВИ                         ПЕТРОВ                        СЛАВОВ

                      СТАНКА                        НЕДЕЛЧЕВА                     КОЕВА

                      СТОЯН                         ПЕТКОВ                        МИРЕВ                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                                 от избирателните списъци в изборите за

                                народни представители на 2 април 2023 г.

                                            (чл.39, ал.1 ИК)

                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)


         Област СТАРА ЗАГОРА                     Община НИКОЛАЕВО

         секция № 002                            кметство ...........     населено място ГР.НИКОЛАЕВО


         адрес на избирателна секция ...................................................................


         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                            Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                      АЛЕКСАНДЪР                    ДИМИТРОВ                      ИЛИЕВ

                      ВИКТОР                        КОСЕВ                         ХРИСТОВ

                      ДИМИТЪР                       ВЕСКОВ                        МИХОВ

                      ИЛИАНА                        МИЛЕНОВА                      КУЛЕВА

                      КОЛЬО                         ИВАНОВ                        КОЛЕВ

                      МАРИЯ                         ИВАНОВА                       ДОБРЕВА

                      МИХАИЛ                        БОНЧЕВ                        НЕНКОВ

                      ПЛАМЕН                        ПЕТКОВ                        ПЕТКОВ

                      СЛАВИ                         СТОЙЧЕВ                       КОЙЧЕВ                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                                 от избирателните списъци в изборите за

                                народни представители на 2 април 2023 г.

                                            (чл.39, ал.1 ИК)

                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)


         Област СТАРА ЗАГОРА                     Община НИКОЛАЕВО

         секция № 003                            кметство ...........     населено място ГР.НИКОЛАЕВО


         адрес на избирателна секция ...................................................................


         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                            Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                      ДИМИТЪР                       ВАСИЛЕВ                       ЯНКОВ

                      ИЛИЯ                          МАРИЕВ                        ИЛИЕВ

                      МИНЧО                         ЮЛИЯНОВ                       КИРЕВ

                      СТЕФАН                        КОЛЕВ                         БОЯНОВ

                      СТЕФКА                        ЙОРДАНОВА                     ВЪЛЧЕВА                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                                 от избирателните списъци в изборите за

                                народни представители на 2 април 2023 г.

                                            (чл.39, ал.1 ИК)

                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)


         Област СТАРА ЗАГОРА                     Община НИКОЛАЕВО

         секция № 004                            кметство ...........     населено място С.ЕЛХОВО


         адрес на избирателна секция ...................................................................


         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                            Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                      АНГЕЛ                         ЕМИЛОВ                        ЧОЛАКОВ

                      РАЙНА                         ПЕТКОВА                       ТУРЛАКОВА

                      СЛАВКА                        ПЕТКОВА                       МЕЧЕВА                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                                 от избирателните списъци в изборите за

                                народни представители на 2 април 2023 г.

                                            (чл.39, ал.1 ИК)

                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)


         Област СТАРА ЗАГОРА                     Община НИКОЛАЕВО

         секция № 005                            кметство ...........     населено място С.НОВА МАХАЛА


         адрес на избирателна секция ...................................................................


         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                            Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                      БИЛЯН                         МИРАНОВ                       МОЛЛОВ

                      БИЛЯНА                        ЮЛИЯНОВА                      МОЛЛОВА

                      МИРАН                         БИЛЯНОВ                       МОЛЛОВ

                      НАТАЛИЯ                       ИВАНОВА                       МАРТИНОВА

                      ЯНА                           ПЕТКОВА                       КАНАЗИРСКА-ПЕТКОВА