СПРАВКА КЪМ 01.08.2018Г. ОТНОСНО ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО