СПРАВКА ОТНОСНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА СГРАДИ С ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ – 2022

СПРАВКА ОТНОСНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА СГРАДИ С ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ – 2022

На основание на: Закон за общинската собственост - чл. 8, ал. 2

 

Необходими документи:

Заявление по образец

Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно

Документ за собственост

Документ за платена такса

Срок на изпълнение: 7 дни

Срок на валидност: безсрочно

 

Процедура по предоставяне на услугата:
Заявлението с приложените документи се приема от специалист в Oбщинска администрация – Николаево. Таксата за извършване на услугата се заплаща в служба „Местни приходи“ или по банков път. Документът за платена такса се прилага към заявлението. Искането се регистрира в електронната система за документооборот, след което преписката се насочва към Директор на дирекция „ОД и УТ“, а той към експерт „Общинска собственост“. Експертът разглежда документите  и изготвя справката. Готовият документ се получава в служба „Общинска собственост“ на Общинска администрация – Николаево или по друг начин, определен от заявителя.

Tакса: 6 лева.


 

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк:

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/housing-and-community-services/condominium/52050091-2ded-4b9c-b657-166eb44f8dc1