СПРАВКИ ПО АКТОВИТЕ КНИГИ И ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕНИ КОПИЯ ОТ ДОКУМЕНТИ ОТНОСНО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ – 2095

СПРАВКИ ПО АКТОВИТЕ КНИГИ И ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕНИ КОПИЯ ОТ ДОКУМЕНТИ ОТНОСНО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ – 2095

На основание на: Закон за общинската собственост - чл. 62, ал. 2
Закон за местните данъци и такси - чл. 115

Необходими документи: Заявление по образец

Срок на изпълнение: 7 дни

Срок на валидност: безсрочно

 

Процедура по предоставяне на административната услуга:
Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в Общинска администрация -Николаево. Таксата за извършване на услугата се заплаща в служба „Местни приходи“ или по банков път. Документът за платена такса се прилага към заявлението. Искането се регистрира в електронната система за документооборот, след което преписката се насочва към Кмета на Община Николаево за разглеждане, кмета насочва преписката към Директор дирекция „ОД и УТ“, а той към експерт „Общинска собственост“. След разглеждане на документите от експерта, се подготвя справката. Готовата справка се получава в служба „Общинска собственост“ на Общинска администрация – Николаево или по друг начин, определен от заявителя.

Tакса: 5 лв. за първи подпис и по 1 лв. за всеки следващ
 

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк:

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/housing-and-community-services/state-and-municipal-properties/4bc69bc5-2542-48a2-b915-11060573509a