Справки (устни и писмени) от кадастъра – 2099

Справки (устни и писмени) от кадастъра – 2099

 

На основание на:
Закона за кадастъра и имотния регистър - чл. 55, във връзка с § 4 от ПЗР на същия закон

Необходими документи:

документ, от който да е видно, че лицето е заинтересувано по смисъла на ЗУТ

Срок на изпълнение:

веднага – за устната справка

14 дни – за писмената справка
 

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Общинската администрация извършва при поискване от граждани или заинтересовани страни (писмено или устно) услуги с данни от кадастралните планове и разписните списъци към тях, като предоставя официални документи и справки в електронна форма и/или в писмен и графичен вид.

Заявлението, когато е писмено, се приема от специалист в ЦАОГ към Общинска администрация – Николаево. Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, след което се насочва към специалист „Кадастър и регулация“. Същият извършва необходимата проверка и предоставя исканата справка. Писмената справка се получава от ЦАОГ по избран от заявителя начин.

Когато справката се заявява устно специалист ЦАОГ към Общинска администрация – Николаево попълва протокол за устно заявена услуга и предоставя исканата справка.

Такса: няма


   

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк: 

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/cadastral-activities/772a60d3-efe8-4d53-94d8-f4c5125d17eb